Detail předmětu

Diplomová práce

DIP Ak. rok 2019/2020 letní semestr 13 kreditů

Studenti obdrží individuální zadání projektů z různých oblastí informačních technologií (většinou se jedná o dokončení zadání rozpracovaného v rámci předmětu SEP) a samostatně je řeší pod vedením odborných vedoucích. Studenti se zaměří na analýzu problému, návrh jeho řešení, ověřování správnosti řešení, realizaci, dokumentaci a obhajobu projektu. Studenti postupují podle pokynů obsahujících požadavky na obsah, rozsah a uspořádání projektu, práci s literaturou, jazykovou kvalitu, typografickou úpravu písemné zprávy a součásti projektu odevzdávané v elektronické podobě. Diplomový projekt je na závěr studia obhajován před komisí pro státní závěrečné zkoušky.

Aktuální informace


* Zde se budou postupně objevovat aktuální informace.

* 2019-11-01:
Určeno těm diplomantům, kteří si nezajistili zadání "SP+DP | osamocené DP" pro obhajobu u MSZ/2019L.
O vydání zadání je potřeba použít WIS- "Žádost o povolení dodatečného vydání zadání BP/DP", žádost odůvodnit a sdělit svého předpokládaného vedoucího "SP+DP | osamocené DP".
* 2020-04-17:
Pro jistotu vkládám, že byl prodloužen termín pro odevzdání e-verze DP " do 2020-06-03 ..."
Nicméně stále mějte na paměti, že se e-verze a papírová/hard-verze musí obsahově shodovat.
Všeobecné pokyny pro DP jsou ...
* 2020-04-29:
K odevzdání e-verze: Po vložení dp.pdf a případných programových příloh je potřeba zaškrtnout nachystané políčko. Rozsáhlejší přílohy se budou ukládat do nextcloud a odkaz na toto úložiště diplomant uvede u zadání DP. Tímto aktem se uzavřou další možnosti přepisování vložených souborů a vedoucí a oponent DP pak přistoupí k zahájení hodnocení. Případné omyly je potřeba neprodleně řešit se svým studijním proděkanem.
* 2020-05-01:
Upřesnění infa k odevzdávání DP (zdroj - výňatek ze zápisu z KD_200430):
> Student uloží obsah paměťového média na https://nextcloud.fit.vutbr.cz/.
> Student vyplní abstrakt, klíčová slova apod. a vloží PDF s DP.
> Student zaškrtne zaškrtávací políčka, že zkontroloval, že má v DP zadání, a pokud má
  DP v angličtině, že v ní má rozšířený abstrakt v češtině či slovenštině.
> Student do termínu elektronického odevzdání zaškrtne, že práci definitivně odevzdává
  - ve chvíli uložení změn pak práce přejde do stavu "e-odevzdáno" a student ji již nemůže měnit.
> Pokud by z nějakého důvodu bylo potřeba studentovi změny povolit, musí se obrátit
  na příslušného proděkana, který může zadání vrátit do stavu schváleno".
> Až student DP odevzdá i v listinné formě v knihovně (nejpozději 10 dní před MSZ),
  bude nastavena do stavu "odevzdáno" a student automatizovaně dostane zápočet za DIP/DIPo.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet

Rozsah

169 hod. projekty

Zajišťuje ústav

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Znalosti a zkušenosti s vytvářením inženýrského projektu, jeho dokumentací a obhajobou.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je vypracování diplomového projektu na základě zadání z odborné oblasti informační technologie včetně dokumentace a následného přistoupení k jeho obhajobě při státní závěrečné zkoušce.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Nepominutelnou povinnou prerekvizitou je získání klasifikovného zápočtu v předmětu "SEP - Semestrální projekt". Bez úspěšného předmětu SEP nelze mít zapsán předmět DIP.
Předmět DIP se zapisuje současně s přihláškou k MSZ ve stejném semestru.

Literatura studijní

Literatura referenční

  • A Guide To The Project Management Body Of Knowledge, Fifth Edition, Project Management Institute, 2013, ISBN 978-1-935589-67-9.
  • ISO 2145:1978: Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents.
  • ISO 7144:1986: Documentation - Presentation of theses and similar documents.
  • ISO 690:1987: Documentation - Bibliographic references. Content, form and structure.
  • Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci, z ital. originálu Come si fa una tesi di laures, Milano: Bompiani, 1977, Olomouc: Votobia. 278 s. ISBN 80-7198-1773-7

Osnova numerických cvičení

Konzultace k problematice řešeného zadání projektu především s vedoucím diplomového projektu.

Průběžná kontrola studia

Konzultace s vedoucím diplomové práce.

Podmínky zápočtu

Splnění prerekvizitních podmínek a odevzdání technické zprávy a realizačních výstupů DP v termínu. Neúspěch v prerekvizitním předmětu "SEP - Semestrální projekt" vede na "nezapočteno", protože předmět DIP si student zapsal/ponechal neoprávněně.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru