Detail předmětu

Finanční analýza

IFAN FP VUT fapP Ak. rok 2019/2020 letní semestr 4 kredity

Předmět je zaměřen zejména na následující oblasti: Hlavní funkce finanční analýzy. Interní a externí finanční analýza. Uživatelé a pojetí hlavních etap finanční analýzy. Srovnávací základny a problém srovnatelnosti. Zdroje vstupních dat. Slabé stránky účetních výkazů. Přehled elementárních a vyšších metod finanční analýzy. Vertikální a horizontální analýza absolutních ukazatelů. Majetková a kapitálová struktura podniku. Analýza nákladů a zisku, rozdílových ukazatelů a cash-flow. Analýzu poměrových ukazatelů a soustav ukazatelů. Formulace závěrů finanční analýzy. Úvod do finančního plánování.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (kombinovaná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 13 hod. cvičení

Bodové hodnocení

100 zkouška

Zajišťuje ústav

Ústav financí (UF FP VUT)

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti budou znát moderní přístupy a metody finanční analýzy podniku. V rámci cvičení rozvinou své schopnosti a dovednosti praktické aplikace těchto metod. Získají přehled o teoretických základech a přístupech k finančnímu plánování podniku.

Cíle předmětu

Hlavním cílem předmětu je poskytnout studentům vědomosti a dovednosti z oblasti finanční analýzy podniku. Rozvinout schopnosti studentů posoudit úroveň finanční situace podniku, její vývoj a příčiny a navrhovat opatření ke zlepšení stavu a vývoje. Dílčím cílem předmětu je seznámit studenty se základy finančního plánování a kontroly.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Řešení rovnic a grafického znázorňování funkcí, znalost účetních výkazů, vnitropodnikového účetnictví, kalkulací nákladů, základů organizace a manažerských funkcí podniku.

Literatura referenční

 • KNÁPKOVÁ A., PAVELKOVÁ D. Finanční analýza. Kompletní průvodce s příklady. 1. vydání, Praha, GRADA Publishing 2010, 208 s. ISBN 978-80-247-3349-4. (CS)
 • SEDLÁČEK J. Účetní data v rukou manažera. Finanční analýza v řízení firmy. 2. vydání, Brno, Computer Press 2001. 220s. ISBN 807226-562-8. (CS)
 • KISLINGEROVÁ E., HNILICA J. Finanční analýza. 1. vydání Praha C. H. Beck 2005. 137s. ISBN 80-7179-321-3. (CS)
 • DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. 2. upravené vyd. Praha: Ekopress, s.r.o., 2008. 192 s. ISBN 978-80-86929-44-6. (CS)
 • SŮVOVÁ H. a kol. Finanční analýza. 1.vydání Praha: Bankovní institut, 1999. 622 s. ISBN 80-7265-027-0. (CS)
 • FOTR J. Strategické finanční plánování. Praha, GRADA Publishing 1999, 149 s. ISBN 80-7169-694-3. (CS)

Osnova přednášek

 1. Hlavní funkce finanční analýzy. Interní a externí finanční analýza.
 2. Uživatelé a pojetí hlavních etap finanční analýzy. Srovnávací základny a problém srovnatelnosti.
 3. Zdroje vstupních dat. Slabé stránky účetních výkazů. Přehled elementárních a vyšších metod finanční analýzy.
 4. Vertikální a horizontální analýza absolutních ukazatelů. Majetková a kapitálová struktura podniku.
 5. Analýza nákladů a zisku, rozdílových ukazatelů a cash-flow.
 6. Analýza poměrových ukazatelů. Analýza finanční situace podniku.
 7. Analýza provozní výkonnosti. Ekonomický normál.
 8. Metody příčinné analýzy a analýzy odchylek.
 9. Metody mezipodnikového srovnávání.
 10. Pyramidální rozklad ukazatelů ziskovosti.
 11. Predikční a diagnostické modely finančního zdraví podniku (bonitní a bankrotní modely).
 12. Ukazatele konstruované na principu přidané hodnoty.
 13. Finanční analýza ex ante. Finanční plánování a kontrola.

Průběžná kontrola studia

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. V případě omluvené neúčasti na cvičení může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování dílčího písemného úkolu.

Kontrolovaná výuka

Požadavky ke zkoušce: znalost probrané látky a její praktické aplikace.
Zkouška se skládá z písemného testu, který obsahuje početní příklad a z ústního dozkoušení (teoretické otázky).

Podmínky zápočtu

Pro udělení zápočtu je požadováno splnění následujících podmínek:
1. Aktivní účast na cvičeních bude kontrolována a hodnocena učitelem - max. 80 bodů.
2. Úspěšné absolvování zápočtového testu - max. hodnocení 100 bodů v řádném termínu, 80 bodů v opravném. Ze zápočtového testu musí být dosaženo min. 50 bodů.
3. Úspěšné zpracování semestrální práce a odprezentování v předem určeném termínu. Maximálně 100 bodů při předání v určeném termínu. Bonus při výborné prezentaci je 20 bodů. Student musí dosáhnout min. 50 bodů ze semestrální práce.
4. Celkový počet bodů pro zápočet musí být vyšší než 150 bodů.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Popřednáškavýuky IO/P384 09:0010:50 2BIA 2BIB 3BIT xx Bartoš
Pocvičenísudý IO/P164 13:0014:50 2BIA 2BIB 3BIT xx Janíčková
Pocvičenílichý IO/P164 13:0014:50 2BIA 2BIB 3BIT xx Janíčková
Útcvičenísudý K4/E110 15:0016:50 2BIA 2BIB 3BIT xx Janíčková
Útcvičenílichý K4/E110 15:0016:50 2BIA 2BIB 3BIT xx Janíčková
Útcvičenísudý K4/E110 17:0018:50 2BIA 2BIB 3BIT xx Janíčková
Útcvičenílichý K4/E110 17:0018:50 2BIA 2BIB 3BIT xx Janíčková
Útcvičenísudý K4/E110 19:0020:50 2BIA 2BIB 3BIT xx Janíčková

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 2. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru