Detail předmětu

Architektura 20. století

IACH FAVU VUT ACHE20 Ak. rok 2019/2020 zimní semestr 3 kredity

Přednáškový cyklus posluchače seznamuje s historiografií architektury 20. století a explikuje její základní teoretické a metodologické otázky. Výklad je uveden základními modernistickými architektonickými koncepty od 18. po 19. století, bez nichž sledovanému období nelze porozumět. Zohledňuje politicko-hospodářský a kulturní charakter 19. století, pro nějž je určující industrializace, překotná urbanizace a všeobecná proměna společenského uspořádání a potřeb. Důležitou vývojovou tendencí je také konstituování původních architektonických stylů legitimizujících autonomii nově vznikajících národních států. Proměna ideologického klimatu spolu s hospodářským a technologickým rozvojem po první světové válce ovlivnily proměnu nároků na podobu a funkce architektury, urbanismu a územního plánování. Těžištěm kurzu je představení avantgardních hnutí v jejich specifických kulturních, národních a autorských modifikacích. Typické světové tendence jsou srovnávány s českým lokálním vývojem včetně zohlednění jeho specifik. Přednáška se zaměřuje také na centralizační a etatizační projevy v rámci totalitních režimů válečného a poválečného období. Zvláštní kapitolu představuje uplatňování socialisticko-realistického kánonu v české architektuře, kterou praktikovali představitelé někdejší meziválečné avantgardy. Sledována je rovněž institucionální historie oboru.

Garant předmětu

Žáčková Markéta, Mgr., Ph.D. (FAVU VUT)

Jazyk výuky

český

Zakončení

zkouška (kombinovaná)

Rozsah

26 hod. přednášky

Bodové hodnocení

100 zkouška

Zajišťuje ústav

Přednášející

Žáčková Markéta, Mgr., Ph.D. (FAVU VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti budou schopni definovat základní pojmy související s architekturou, urbanismem a územním plánováním první poloviny 20. století v širším společensko-kulturním a politickém kontextu. Současně dokážou identifikovat základní stylové tendence a klíčové projekty architektury a urbanismu sledovaného období a usouvztažnit určující teoretické koncepty z oblasti výtvarného umění vůči dění ve sféře architektury.

Cíle předmětu

Přednáškový cyklus zprostředkovává základní přehled o určujících teoretických konceptech, základních vývojových tendencích a autorských přístupech v oblasti architektury a urbanismu první poloviny 20. století. Zvláštní důraz je kladen na oblast architektonické avantgardy, tradicionalismu a socialistického realismu. Výklad je veden na pozadí politických a hospodářských dějin s přihlédnutím ke snahám klíčových protagonistů evropského a amerického urbanismu a územního plánování o propojení uvedených disciplín s plánováním hospodářským, které se začaly projevovat v důsledku velké hospodářské krize na počátku 30. let 20. století. V kurzu se zaměříme rovněž na způsoby začleňování výtvarného umění do architektury a na proměny jeho funkcí.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Znalosti z dějin architektury na středoškolské úrovni doplněné znalostmi získanými v rámci výuky dějin umění a architektury na bakalářském stupni studia.

Literatura studijní

 • Gossel Peter, Architektura 20. století, Slovart 2004
 • Jan Čejka , Tendence současné architektury, Praha 1998
 • Oldřich Ševčík, Programy a prohlášení architektů XX. století, Praha 1999
 • James Steele, Architecture Today, New York, 1997

Osnova přednášek

 1. Vývoj myšlení o architektuře; architektura 20. století jako předmět dějin umění
 2. Původ moderní architektury v historickém kontextu (revoluční architektura, Arts and Crafts, teorie zahradního města, Chicagská škola)
 3. Zrození metropole. Otto Wagner a jeho škola
 4. Moderna v architektuře a urbanismu 19. století
 5. Expresionismus v evropské architektuře a jeho český derivát
 6. Národní styl": hledání kulturní identity nově založeného Československa
 7. Utopické architektonické koncepty meziválečné avantgardy
 8. Bauhaus. Centra evropské avantgardy a jejich vliv na českou architekturu
 9. Americká architektura a její reflexe v českém prostředí
 10. Ruský konstruktivismus a jeho působení na českou architekturu
 11. Purismus a funkcionalismus
 12. Italská a německá architektura ve službách totalitního režimu
 13. Socialistický realismus a česká architektura; historismus v architektuře 20. století

Kontrolovaná výuka

Přednášky a exkurze; v průběhu jednoho semestru se koná vždy 10 přednášek a 3 exkurze (komentovaná prohlídka významných architektonických realizací na území města Brna in situ; návštěva vybrané výstavní instituce).

Zkouška formou písemného testu (25 otázek, multiple choice, vždy 1 správná a 4 chybné odpovědi); časový limit pro vyplnění testu: 25 minut; za každou správnou odpověď 1 bod, za nesprávnou 0 bodů. Pro úspěšné ukončení předmětu je třeba dosáhnout minimálně 13 bodů.

Povinná docházka - maximálně 4 neomluvené absence.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Čtpřednáškavýuky U2/327 14:0015:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Žáčková

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 1. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 1. ročník, volitelný
Nahoru