Detail předmětu

Dějiny a kontexty fotografie 1

IDF1 FAVU VUT DKFI-Z Ak. rok 2019/2020 zimní semestr 3 kredity

Obsahem kurzu jsou přednášky z dějin a současných tendencí fotografie s ohledem na zasazení do kontextu výtvarného umění a současné neumělecké vizuality. Posluchači jsou seznamováni s vývojem média ne chronologicky, ale podle tematických bloků. Toto dělení umožní uchopit jednotlivé problémy v širším filosofickém i mediálním kontextu s ohledem na jejich proměny v čase. Během kurzu se studenti naučí číst" jazyk fotografie, chápat její výrazové možnosti a seznámí se i s klíčovými teoretickými pohledy na fotografii. Součástí kurzu je i přednáška zaměřená na prezentaci fotografií (tvorba souboru, portfolia, výstavy nebo publikace).

Garant předmětu

Fišerová Lucia, Mgr., Ph.D. (FAVU VUT)

Jazyk výuky

český

Zakončení

zkouška (kombinovaná)

Rozsah

13 hod. přednášky, 13 hod. cvičení

Bodové hodnocení

100 zkouška

Zajišťuje ústav

Přednášející

Fišerová Lucia, Mgr., Ph.D. (FAVU VUT)

Cvičící

Fišerová Lucia, Mgr., Ph.D. (FAVU VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Student získá základní orientaci v dějinném vývoji i současných tendencích fotografie. Bude schopen hlubší reflexe své vlastní tvorby, naučí se vytvořit z kvalitních fotografií fungující soubor, zvolit vhodnou adjustaci a instalaci v prostoru, naučí se rozumět jazyku výstavy.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je reflektovat aktuální stav fotografie v návaznosti na její historický vývin. Důraz bude kladen na vstup nových médií a společenských témat do fotografie, jakož i na překračování hranic tradičně definovaných žánrů. Fotografie zde bude chápána nejen jako umělecké médium, ale jako šířeji definovaný prostředek vizuální komunikace (užitá, vědecká, komerční, amatérská, fotografie v kampaních, apod.).

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní orientace ve vizuální kultuře 19. a 20. století.

Literatura studijní

 • Anděl, Jaroslav: Česká fotografie 1840-1950: Příběh moderního média. Praha: Kant, 2004 (In Czech)
 • Baatz, Willfried: Fotografie. Praha: Computer Press, 2004
 • Barthes, Roland: Světlá komora. Agite/Fra, Praha, 2005
 • Berger, John: O pohledu, Agite/Fra, 2009
 • Birgus, Vladimír; Mlčoch, Jan: Česká fotografie 20. století: průvodce. Praha, KANT, 2005
 • Císař Karel: Co je to fotografie? Herrmann & synové, Praha, 2004
 • Frizot, Michael: New History of Photography. Kolín nad Rýnem: Konemann, 1998
 • Grygar, Štěpán: Konceptuální umění a fotografie. AMU, Praha, 2004
 • Hájek, Václav: Jak rozpoznat odpadkový koš, Labyrint, 2012
 • Kuneš, A., Pospěch, T. (ed.): Čítanka z teorie fotografie. Opava, Slezská univerzita, 2003
 • Pospěch, Tomáš: Myslet fotografii, PositiF 2014
 • Scheufler, Pavel: Teze k dějinám fotografie do roku 1918. Praha: AVU, 2000
 • Silverio, Robert: Postmoderní fotografie. AMU, Praha, 2007
 • Sontag Susan: O fotografii. Praha, 2002
 • Warnen Marien, Mary: Photography. A Cultural History, Laurence King 2010

Osnova přednášek

 1. Jazyk fotografie: Specifika média, fotografie v kontextu umění a vědy, problematika žánrů, výrazové prostředky fotografie.
 2. Fotografie a dějiny: Stručný nástin historie fotografie, zásadní dějinné události a kulturní kontexty.
 3. Pohled Medúzy: Definice a typologie portrétu, tradice malířství, gaze - síla upřeného pohledu (Narcis a Medúza), Sartre, Lévinas - teorie Druhého, fenomén ateliéru, fotografické album, nejdůležitější autoři 19. století.
 4. Já je někdo jiný: Tvář jako prostor pro introspekci, problém autoportrétu, portrét jako psychologická studie, alternativní způsoby pojednání lidské tváře ve 20. a 21. století, časosběrný portrét, fiktivní portrét, krása nepěkného (Dorian Gray).
 5. Státnický portrét: Portrét v dějinách moci. Zpodobení státníka v malířství. Lincoln a Viktorie. Inventář Husák. Lesk a bída současných politických kampaní.
 6. Hrdina v krajině: Vývoj obrazu krajiny, arkadická krajina versus romantická, malebné/vznešené, člověk napospas živlům, krajina jako zdroj duchovna, koncepce elegie a idyly, stereofotografie, krajinářská a cestopisná fotografie 19. století.
 7. Kde domov můj: Ekologický aspekt, krajina jako dějiště akčního umění a land-artu, postava a strom, inscenace v krajině, inspirace botanikou v současné fotografii krajiny, téma národního".
 8. Život věcí: Definice zátiší, natura morta vs. stilleven, zátiší vanitas, fotografie předmětu v 19. století jako médium dokumentace a propagace, postava a atribut, nová fascinace předmětem - meziválečné období a Nová věcnost.
 9. Obrazy banálního: Surrealistická fotografie a absurdita nalezeného zátiší, linie od Sudka ke Kalhousovi, absence věci ve fotografii, současné přístupy k předmětu, fenomén domácího".
 10. Lidská rodina: Počátky, definice a dělení dokumentární fotografie, teorie rozhodujícího okamžiku, humanistická fotografie, agentura Magnum, kurátorský experiment, lidská rodina.
 11. The Americans: Důležité sociální dokumentární projekty 20. století, Newyorská škola a americký subjektivní dokument, motiv benzinové pumpy.
 12. Dokument po dokumentu: Fiktivní dokument, inscenovaný dokument, fenomén vizuálního deníku, konceptuální podoby dokumentu, Düsseldorfská škola.
 13. Mezi dokumentem a reportáží: Vztah dokumentu a reportáže, válečná fotografie, fotografie a pravda, stav novinářské fotografie dnes (mobilní zařízení, video, sociální sítě, vstup amatérů), fenomén World Press Photo, titulková fotografie, estetizace reportážní fotografie.

Osnova numerických cvičení

Osnova cvičení kopíruje obsah přednášek.

Průběžná kontrola studia

Nejvýše 3 neomluvené absence.

Kontrolovaná výuka

Teoreticko-historický výklad, audiovizuální ukázky, formální a obsahová analýza obrazu, diskuze.

Zkouška (písemný test)

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Popřednáškavýuky U2/327 12:0013:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Fišerová

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 1. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 1. ročník, volitelný
Nahoru