Detail předmětu

Dějiny a kontexty fotografie 2

IDF2 FAVU VUT DKFII-L Ak. rok 2019/2020 letní semestr 3 kredity

Obsahem předmětu jsou přednášky z dějin a současných tendencí fotografie s ohledem na zasazení do kontextu výtvarného umění a současné neumělecké vizuality. Studenti jsou seznamováni s vývojem média podle tematických bloků. Toto dělení umožní uchopit jednotlivé problémy v širším filosofickém i mediálním kontextu s ohledem na jejich proměny v čase. Během předmětu se studenti naučí "číst" jazyk fotografie, chápat její výrazové možnosti a seznámí se i s klíčovými teoretickými pohledy na fotografii. Součástí předmětu jsou i praktická cvičení zaměřená na prezentaci fotografií (tvorba souboru, portfolia, výstavy nebo publikace).

Garant předmětu

Fišerová Lucia, Mgr., Ph.D. (FAVU VUT)

Jazyk výuky

český

Zakončení

zkouška (kombinovaná)

Rozsah

13 hod. přednášky, 13 hod. cvičení

Bodové hodnocení

100 zkouška

Zajišťuje ústav

Přednášející

Fišerová Lucia, Mgr., Ph.D. (FAVU VUT)

Cvičící

Fišerová Lucia, Mgr., Ph.D. (FAVU VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Student získá základní orientaci v dějinném vývoji i současných tendencích fotografie. Bude schopen hlubší reflexe své vlastní tvorby, naučí se vytvořit z kvalitních fotografií fungující soubor, zvolit vhodnou adjustaci a instalaci v prostoru - naučí se rozumět jazyku výstavy.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je reflektovat aktuální stav fotografie v návaznosti na její historický vývin. Důraz bude kladen na vstup nových médií a společenských témat do fotografie, jakož i na překračování hranic tradičně definovaných žánrů. Fotografie zde bude chápána nejen jako umělecké médium, ale jako šířeji definovaný prostředek vizuální komunikace (užitá, vědecká, komerční, amatérská, fotografie v kampaních, apod.).

Korekvizitní znalosti a vědomosti

Základní orientace ve vizuální kultuře 19. a 20. století.

Literatura studijní

 • Anděl, Jaroslav: Česká fotografie 1840-1950: Příběh moderního média. Praha: Kant, 2004 (In Czech)
 • Baatz, Willfried: Fotografie. Praha: Computer Press, 2004
 • Barthes, Roland: Světlá komora. Agite/Fra, Praha, 2005
 • Berger, John: O pohledu, Agite/Fra, 2009
 • Birgus, Vladimír; Mlčoch, Jan: Česká fotografie 20. století: průvodce. Praha, KANT, 2005
 • Císař Karel: Co je to fotografie? Herrmann & synové, Praha, 2004
 • Frizot, Michael: New History of Photography. Kolín nad Rýnem: Konemann, 1998
 • Grygar, Štěpán: Konceptuální umění a fotografie. AMU, Praha, 2004
 • Hájek, Václav: Jak rozpoznat odpadkový koš, Labyrint, 2012
 • Kuneš, A., Pospěch, T. (ed.): Čítanka z teorie fotografie. Opava, Slezská univerzita, 2003
 • Pospěch, Tomáš: Myslet fotografii, PositiF 2014
 • Scheufler, Pavel: Teze k dějinám fotografie do roku 1918. Praha: AVU, 2000
 • Silverio, Robert: Postmoderní fotografie. AMU, Praha, 2007
 • Sontag Susan: O fotografii. Praha, 2002
 • Warnen Marien, Mary: Photography. A Cultural History, Laurence King 2010

Osnova přednášek

 1. Mimo hru: Čtyři kořeny sportu ve fotografii, kult sportovce, limity sportovního fotožurnalismu, motivy sportu v současné výtvarné fotografii.
 2. Limity aktu: Definice aktu a její postupné rozpouštění, erotické vs. pornografické, tělo a medicína, akt a amatérské fotokluby, akt v koncepci Jána Šmoka, akt a mačistická fotografie - Slovenská nová vlna, Helmut Newton.
 3. Obrazy tělesnosti: Žena a fotografování jejího těla, tělo a mateřství, estetika baby-fóra, téma bolesti, otevřené tělo, hledisko genderu, politické tělo, fragmentarizace těla.
 4. Někdo se dívá: Dějiny pohledu. Motiv voyerismu, pozorování a šmírování ve fotografii. Příběh zrcadla a policejní kamery. John Berger a ZOO. Big Brother, pod dohledem bezpečnostních kamer, Google Earth.
 5. Hra na "jako": Postmoderní fotografie. Aplikace postmoderních principů na médium fotografie, kýč a blasfemie ve fotografii, citace a apropriace obrazů, nový estetismus a odvolávky k neaktuálnímu.
 6. Problém paměti Konceptuální a časosběrná fotografie, sekvence, diptych, série. Fotografie a plynutí času, fenomén rodinného alba, osobní a kolektivní paměť, sociálně angažovaná fotografie.
 7. Nová spiritualita Umění a duchovno. Sakrální, spirituální, náboženské a liturgické umění. Blasfemizace náboženství a církve ve fotografii. Proč současné náboženské umění nepovznáší. Nové formy spirituality u současných umělců. Obrazy prázdna.
 8. Klíčové teorie fotografie: Základy teoretického myšlení o fotografii, klíčové teorie, východiska a pojmy (W. Benjamin, R. Barthes, S. Sontag, J. Berger a další).
 9. Prostory umění: Umění reagující na umění. Fotografie pozorující sebe sama. Motivy atelieru, galerie, muzea nebo archivu v současné fotografii. Umění demaskující své vlastní mechanismy.
 10. Jazyk reklamy: Obrazy na prodej. Základní strategie obrazového nabízení. Katalog Prior, Podzim-zima 1975-76. Erotická kuchařka. Fotografie a text. Jazyk vědy v reklamě. Fenomén Toscani. Sociální kampaně.
 11. Ramínko na šaty: Dějiny fotografie módy. Fenomén modelky. Obrazové časopisy. Současná módní fotografie jako průsečík žánrů.
 12. Jak vystavovat fotografii: Selekce fotografií, tvorba souboru, adjustace, instalace, specifika výstavního prostoru, medializace, tvorba pozvánky, průvodní akce, dokumentace výstavy.
 13. Návštěva fotografické výstavy. Podle aktuálních možností v průběhu školního roku. Výklad a diskuze přímo ve výstavním prostoru.

Osnova numerických cvičení

Osnova cvičení kopíruje obsah přednášek.

Průběžná kontrola studia

Nejvýše 3 neomluvené absence.

Kontrolovaná výuka

Teoreticko-historický výklad, audiovizuální ukázky, formální a obsahová analýza obrazu, diskuze.

Zkouška (písemný test)

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Popřednáškavýuky U2/327 12:0013:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 1. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 1. ročník, volitelný
Nahoru