Detail předmětu

Databázové systémy

IDS Ak. rok 2019/2020 letní semestr 5 kreditů

Základní pojmy databázových systémů (DBS). Konceptuální modelování. Teorie relačního modelu dat. Návrh relační databáze z konceptuálního modelu. Normalizace schématu databáze a její využití při návrhu relační databáze. Jazyk SQL. Transakční zpracování. Architektury DBS: klient/server, vícevrstvé architektury. Základy činností administrátora databáze: bezpečnost a integrita dat, úvod do fyzického návrhu databáze, optimalizace výkonnosti, zotavení po poruchách, řízení souběžného přístupu. Trendy v rozvoji databázových technologií. Projekt spočívající v návrhu struktury relační databáze a naprogramování skriptů v jazyce SQL zaměřených na vytvoření databáze, dotazování, databázové triggery a uložené procedury.

Garant předmětu

Zástupce garanta předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

51 zkouška, 15 půlsemestrální test, 34 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

 • Student zná základy relačního modelu dat a teorie návrhu databáze.
 • Student je schopen vytvářet konceptuální modely aplikační domény pro databázové aplikace a transformovat je na schéma relační databáze.
 • Zná standardní jazyk relačních databázových systémů SQL.
 • Získá základní dovednosti vyžadované od správce databázového systému jako je vytváření uživatelských účtů, přidělování přístupových práv, ladění výkonnosti.
 • Zná základní principy fungování systému řízení relační báze dat při transakčním zpracování, řízení souběžnosti a zotavení.
 • Student se seznámí se základními odbornými termíny předmětu v jazyce anglickém.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Student se naučí formou projektu analyzovat problém v malém týmu a samostatně navrhovat a implementovat řešení problému. Naučí se obhajovat jak dílčí tak konečné výsledky projektu.

Cíle předmětu

Zvládnutí základů teorie relačních databázových systémů a získání praktických dovedností s použitím databázových technologií na úrovni potřebné pro návrh databáze, tvorbu databázových aplikací a správu databázových systémů.

Proč je předmět vyučován

Od 60. let minulého století, kdy se začaly vyvíjet a používat v praxi datově intenzivní aplikace a systémy, typicky informační systémy a jejich části, se pro ukládáni dat začaly využívat databázové systémy. Od té doby se databázové technologie rychle rozvíjely a v dnešní době jsou široce využívány. Proto je nezbytné, aby i studenti získali kompetence a dovednosti v této oblasti. Jde o předmět zaměřený na základy databázových technologií, konkrétně relačních databází, které zde hrají klíčovou roli.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Množiny, relace, zobrazení. Základní pojmy teorie grafů. Základy hašování, vyhledávací stromy. Základní kroky vývoje programových systémů. Základy programování a datového modelování.

Literatura studijní

 • Lemahieu, W., Broucke, S., Baesens, B.: Principles of Database Management. Cambridge University Press. 2018, 780 p.
 • Zendulka, J.: Databázové systémy. Přednášky v elektronické podobě.
 • Zendulka, J., Rudolfová, I.: Databázové systémy. IDS. Studijní opora. FIT VUT v Brně. 2006, 217 s.

Literatura referenční

 • Silberschatz, A., Korth H.F, Sudarshan, S.: Database System Concepts. Sixth Edition. McGraw-Hill. 2010, 1320 p. 
 • On-line nápověda produktů Oracle, dokumentace dostupná na http://www.oracle.com/pls/db112/homepage.

Osnova přednášek

 1. Úvod, základní pojmy databázových systémů.
 2. Konceptuální modelování.
 3. Relační model dat. Transformace konceptuálního modelu na schéma relační databáze.
  Úvod do databáze Oracle, nástroje pro práce s databází.
 4. Úvod do normálních forem a využití normalizace při návrhu databáze. 
 5. Jazyk SQL - definice dat.
 6. Jazyk SQL - základy příkazu SELECT.
 7. Jazyk SQL - příkaz SELECT - rozšíření. 
 8. Jazyk SQL - další příkazy pro manipulaci s daty. Systémový katalog. 
  Úvod do jazyka PL/SQL, uložené procedury a triggery.
 9. Jazyk SQL - pohledy, práce s chybějící hodnotou. Hostitelská verze SQL, kurzor, dynamický SQL. Dotazování příkladem (QBE). 
 10. Architektura klient/server. Databázové triggery a uložené procedury. Zajištění integrity dat. Zajištění bezpečnosti dat. 
 11. Úvod do fyzického návrhu databáze. Podstata a použití indexování a hašování. Optimalizace zpracování dotazu.
 12. Transakční zpracování - vlastnosti a stavy transakce. Úvod do zotavení a řízení souběžného přístupu. Optimalizace dotazů, indexy a databázové transakce v prostředí Oracle. 
 13. Současné trendy rozvoje DB technologie.

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Prezentace konceptuálního modelu (ERD nebo diagram tříd) a modelu případů použití pro zadanou aplikaci (pokračování projektu z předmětu Úvod do softwarového inženýrství).
 2. SQL skript pro vytvoření a naplnění tabulek databáze.
 3. SQL skript s dotazy nad tabulkami databáze.
 4. Skript pro vytvoření pokročilých databázových objektů a dokumentace projektu.

Průběžná kontrola studia

 • Datový model a model případů použití - 5 bodů
 • Vytvoření databáze v SQL - 5 bodů
 • Dotazování v SQL - 5 bodů
 • Pokročilé dotazy a dokumentace - 19 bodů
 • Půlsemestrální písemná zkouška - 15 bodů
 • Závěrečná písemná zkouška - 51 bodů
 • Podmínka zápočtu: prezentace a obhajoba výstupů projektu v předepsaných termínech, min. 24 bodů získaných v průběhu semestru.
 • Minimum za závěrečnou zkoušku je 20 bodů.

Kontrolovaná výuka

Polosemestrální písemná zkouška, vypracování a prezentace/obhajoba projektů v předepsaných termínech. V případě nahlášené překážky ve smyslu čl. 55 Studijního a zkušebního řádu VUT bude studentovi umožněn náhradní termín polosemestrální zkoušky nebo bude ústně dozkoušen, u projektu mu bude umožněna prezentace/obhajoba v náhradním termínu.

Podmínky zápočtu

Udělení zápočtu je podmíněno prezentací a obhajobou výstupů projektu v předepsaných termínech, min. 24 bodů získaných v průběhu semestru.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Pozkouška2020-06-15 A112 A113 D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 G108 G202 M103 M104 07:0013:50 2BIA 2BIB 3BIT řádná
Poostatní2020-03-02 C228 09:0012:50obhajoby konceptuálních modelů
Pozkouška2020-06-15 C228 L314 10:0013:50 2BIA 2BIB zkouška IDS běh II
Poostatní2020-03-02 C228 13:0015:50obhajoby konceptuálních modelů
Pozkouška2020-07-13 C228 14:0014:50prohlídka opravených písemek
Útpřednáškavýuky E104 E105 E112 10:0012:50 2BIB 3BIT xx
Stpřednáškavýuky E104 E105 E112 08:0010:50 2BIA 3BIT xx
Stzkouška2020-07-08 D105 11:0013:50 2BIA 2BIB 3BIT 2. oprava
Stzkouška2020-07-08 E112 13:0013:50ukázka vzorového řešení
Stzkouška2020-05-27 A112 A113 D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 G202 14:0016:50 2BIA 2BIB Předtermín
Čtzkouška2020-04-02 D105 E104 E112 07:0007:50půlsemestrální zkouška
Čtzkouška2020-06-25 A112 D0206 D0207 D105 07:0010:50 2BIA 2BIB 3BIT 1. oprava
Čtostatní2020-03-05 C228 08:0011:50obhajoby konceptuálních modelů
Čtcvičení6., 10., 12. výuky D0206 12:0013:50democvičení
Čtostatní2020-03-05 C228 12:0013:50obhajoby konceptuálních modelů
Čtzkouška2020-06-25 A113 13:0016:50 2BIA 2BIB 1. oprava
Čtzkouška2020-06-25 D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 G108 G202 13:0015:50 2BIA 2BIB 3BIT 1. oprava
ostatní2020-03-06 C228 09:0011:50obhajoby konceptuálních modelů
ostatní2020-03-06 C228 12:0013:50obhajoby konceptuálních modelů

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 2. ročník, povinný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, povinný
Nahoru