Detail předmětu

Návrh a implementace IT služeb

INI Ak. rok 2019/2020 zimní semestr 4 kredity

Předmět se zabývá celým životním cyklem IT služby z procesního hlediska od procesů vzniku služby až po procesy neustálého zlepšování služeb. Strategie služeb: Proces vzniku služeb, příprava portfolia služeb, analýza požadavků, stanovení ceny služby, strategický proces. Návrh služeb: Analýza rizik, udržitelnost služeb, katalog služeb, metriky služeb, úrovně služeb, správa dodavatelů. Přechod služeb: Správa aktiv a konfigurace služeb, testování služeb, změnové řízení, správa znalostí. Provoz služeb: Řízení a monitoring služeb, incidenty a problémy. Neustálé zlepšování služeb: Identifikace příležitostí pro zdokonalení služeb, způsoby hodnocení služeb, procesy zdokonalování služeb.

Garant předmětu

Zástupce garanta předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

22 hod. přednášky, 4 hod. cvičení, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

40 půlsemestrální test, 60 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Student porozumí životnímu cyklu IT služby a procesům pro jeho podporu a dokumentaci. Naučí se sestavit portfolio služeb a zpracovat základní finanční analýzu služeb v portfoliu, připravit návrhy smluv o poskytování služeb z pohledu odběratele služby (od interního či externího dodavatele) a z pohledu poskytovatele služby, navrhnout služby a připravit dokumentaci pro jejich nasazení, vyhodnotit nasazené služby, připravit plán pro jejich zdokonalování a v rámci plánu navrhnout změny služeb. Student bude schopný osvojit si a aplikovat znalosti a dovednosti z oblasti návrhu a implementace IT služeb v příslušném kontextu.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Student bude schopný se aktivně podílet na návrhu a implementaci IT služeb v organizaci a bude disponovat základními znalostmi IT služeb dle ITILv3.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je poskytnout studentům komplexní přehled o problematice návrhu a implementace IT služeb a seznámit je s procesy a prostředky pro podporu a dokumentaci všech fází životního cyklu služby. Dále pak praktické procvičení získaných vědomostí.

Proč je předmět vyučován

Znalost ITIL je důležitá pro porozumění klíčovým slovům IT podpory, jako je incident, problém, požadavek, konfigurace, back-out strategie, atp. a aktivitám, které s těmito slovy souvisí. Toto je nezbytné pro všechny IT pracovníky (pracovníky IT podpory všech úrovní, vývojáře implementující požadavky/opravy, vedoucí týmů, členy IT oddělení zákazníka používající dodaný systém/služby, atd.). Porozumění ITIL je také častý požadavek zaměstnavatelův IT.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Předmět předpokládá základní znalosti softwarového inženýrství v rozsahu předmětu Úvod do softwarového inženýrství (IUS), zejména z oblasti problematiky provozu a servisu informačních systémů a řízení softwarových projektů.

Literatura studijní

Literatura referenční

Osnova přednášek

 1. Úvodní informace: Struktura a cíle předmětu, organizace projektů. IT služba a její životní cyklus dle ITILv3: Strategie služeb (Service Strategy), Návrh služeb (Service Design), Přechod služeb (Service Transition), Provoz služeb (Service Operation) a Neustálé zlepšování služeb (Continual Service Improvement).
 2. Strategie služeb: Proces vzniku služby (poptávka a zdroje), hodnota služby, typy služeb, škálovatelnost a závislosti služeb, příprava portfolia služeb (Service Portfolio), zásobník služeb a katalog služeb (Pipeline, Service Catalog); upřesnění zadání 1. části projektu.
 3. Strategie služeb: Podrobnější analýza požadavků, způsoby poskytování služeb, ohodnocení zdrojů, náklady a stanovení ceny služby (Financial Analysis), strategický proces; upřesnění zadání 2. části projektu.
 4. Návrh služeb: Udržitelnost služeb, analýza rizik; prezentace 1. části projektu.
 5. Návrh služeb: Obchodní a technický katalog služeb, metriky služeb a opatření, kapacita, dostupnost a bezpečnost služeb, úrovně služeb.
 6. Návrh služeb: Správa dodavatelů a Dohoda o úrovni provozních služeb/Podpůrná smlouva (Operational Level Agreement/Underpinning Contract), příprava Dohody o úrovních služeb (Service Level Agreement); prezentace 2. části projektu a upřesnění zadání 3. části projektu.
 7. Přechod služeb: Správa aktiv a konfigurace služeb (konfigurační položka), testování služeb (strategie a V-model), návrh na změnu služby a jeho realizace.
 8. Přechod služeb: Zavedení služby a využití balíčku návrhu služby (Service Design Package), správa znalostí; prezentace 3. části projektu a upřesnění zadání 4. části projektu.
 9. Provoz služeb: Řízení a monitoring služeb, správa požadavků, incidenty a problémy, vznik a tok událostí spojených se službami.
 10. Neustálé zlepšování služeb: Důvody zdokonalování služeb a zhodnocení přínosu (Return and Value on Investment), identifikace příležitostí pro zdokonalení služeb (metoda FOCUS); prezentace 4. části projektu a upřesnění zadání 5. části projektu.
 11. Neustálé zlepšování služeb: Způsoby hodnocení služeb (kritické faktory úspěchu, klíčové indikátory výkonu, metriky a měření), model procesu zdokonalování služeb, Demingův cyklus a procesy pro zdokonalování služeb, příprava návrhu na zdokonalení služby.
 12. Proces zavedení ITIL; prezentace 5. části projektu.
 13. Zápočtový test.

Osnova ostatní - projekty, práce

Týmový projekt zaměřený na návrh IT služby dle zadání. Projekt se skládá z pěti částí (časová náročnost řešení každé části je přibližně 2,5 hodiny na 1 člena týmu):

 1. Portfolio služeb (Service Portfolio).
 2. Finanční analýza (Financial Analysis).
 3. Dohoda o úrovni provozních služeb/Podpůrná smlouva + Dohoda o úrovních služeb (Operational Level Agreement/Underpinning Contract + Service Level Agreement).
 4. Balíček návrhu služby (Service Design Package).
 5. Hodnotící zpráva o službě + Plán na zlepšení služby + Požadavek na změnu (Service Evaluation Report + Service Improvement Plan + Request for Change).

Jedna část projektu dle vlastního výběru bude týmem prezentována v rámci vybrané přednášky.

Průběžná kontrola studia

 • Týmový projekt složený z pěti částí (každá část 10 bodů, celkem 50 bodů).
 • Vystoupení týmu na přednášce s prezentací vybrané části projektu (10 bodů).
 • Závěrečný písemný test (40 bodů).

Kontrolovaná výuka

 • Vypracování a odevzdání týmového projektu (dokumentace návrhu IT služby dle zadání).
 • Týmová prezentace vybrané části projektu na přednášce.
 • Samostatně vypracovaný závěrečný písemný test.

Podmínky zápočtu

Pro získání klasifikovaného zápočtu musí student získat alespoň 50 bodů (ze 100 bodů).

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Útpřednáškavýuky D0206 10:0011:50 2BIA 2BIB 3BIT xx

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 2. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru