Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Podnikání fyzických a právnických osob

IPFP Ak. rok 2019/2020 zimní semestr 3 kredity

Předmět není v tomto roce otevřen
Zavřít
Předmět pojednává o problematice podnikání dle živnostenského zákona, obchodního zákoníku, nového občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, podle zvláštních právních předmětů a dále souvisejících daňových zákonů.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška (kombinovaná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 13 hod. cvičení

Bodové hodnocení

70 zkouška, 30 půlsemestrální test

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti si osvojí práci se zákonem a s normami na něj navazujícími. Naučí se v zákoně orientovat a aplikovat jej v konkrétních případech. Studenti by měli dokázat zhodnotit, která z forem podnikání je pro daný podnikatelský záměr vhodnější a proč, a to z pohledu výhod a nevýhod jednotlivých forem, systému zdanění, povinností podnikatele pro daný podnikatelský záměr atd.

Cíle předmětu

Přednesení a procvičení problematiky podnikání dle aktuálního znění živnostenského zákona, zákona o obchodních korporacích, podle zvláštních právních předmětů a dále souvisejících daňových zákonů Cílem je seznámit studenty s těmito předpisy, naučit je aplikovat je v praxi na konkrétních formách podnikání, podnikatelských záměrech a při konkrétních výpočtech a seznámit je s potřebnými účetními výkazy, daňovými přiznáními a dalšími nezbytnými formuláři s podnikáním souvisejícími.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Student musí mít povědomí o základních právních předpisech ČR, o elementárních principech účetnictví a o základních rysech daňové soustavy v ČR.

Literatura studijní

 • Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), poslední platné znění zákona. (CS)
 • Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. (CS).
 • Horzinková, E. Živnostenský zákon v praxi, Anag, 8. aktualizované vydání. (CS)
 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů. (CS)

Osnova přednášek

 1. Podnikání, podnikatel, rámcová legislativní pravidla podnikání.
 2. Úvod do živnostenského podnikání, rozdělení živností.
 3. Podnikání podle jiných právních předpis.
 4. Veřejný rejstřík - základní pojmy, dělení právnických osob.
 5. Společnost s ručením omezeným.
 6. Akciová společnost, družstvo.
 7. Veřejná obchodní společnost, komanditní společnost.
 8. Spolek.
 9. Evidenční a účetní povinnosti podnikatelského subjektu. Úprava účetnictví a úprava daňové evidence. Daňová evidence dle § 7b zákona o daních z příjmů.
 10. Podnikatel jako daňový subjekt. Registrační a odvodové povinnosti podnikatelského subjektu. Specifikace práce s legislativou v daních. Funkce státní správy v této oblasti. Rámcové principy zjištění daňové povinnosti u jednotlivých daní daňové soustavy ČR.
 11. Shrnutí
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Průběžná kontrola studia

Podmínkou získání zápočtu je účast na předem určených cvičeních, odevzdání a prezentace seminární práce a zvládnutí písemného zápočtového testu na příslušné bodové úrovni. Seminární práce musí být odevzdána dle pokynů cvičícího. Na prezentaci musí být přítomen celý tým autorů. Zkouška má písemnou formu a skládá se z 20 testových a 3 otevřených otázek. Ověřovány jsou znalosti probrané látky. Klasifikace probíhá v souladu se směrnicí Podnikatelské fakulty VUT. Pro úspěšné složení zkoušky je třeba minimálně 50 % bodů. Účast na zkoušce je povinná.

Podmínky zápočtu

Účast na přednáškách a cvičeních je dobrovolná, povinná je pouze na cvičeních, ve kterém bude tým prezentovat a ve kterém se bude psát zápočtový test.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
Nahoru