Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Podnikový management

IPMA FEKT VUT MPMA Ak. rok 2019/2020 zimní semestr 5 kreditů

Získání poznatků o pojmu management a jeho různých interpretacích. Jádrem předmětu je seznámení s jednotlivými funkcemi managementu, které jsou uspořádány v obvyklé struktuře: Plánování, organizování, leadership a kontrola. Jednotlivým funkcím je věnován podrobný výklad. Pozornost je dále zaměřena na výklad důležitých přístupů aplikovaných v současné praxi organizací jako je např. systematický přístup, procesní přístup, řízení změn a řízení rizik.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška (kombinovaná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

100 zkouška

Přednášející

Cvičící

Bumberová Veronika, Ing. (FP VUT)
Záklasník Martin, Ing. (UM FP VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti budou znát moderní chápání a aplikování managementu v členění dle jeho prvků: Plánování, organizování, stimulování a kontrola.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Studenti si osvojí základní přístupy managementu a jeho funkce plánování, organizování, leadership a kontrola.

Cíle předmětu

Seznámit studenty se základy managementu, jeho pojmy, obsahem, strukturalizací a metodami.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní znalosti základů ekonomiky podniku, podnikových funkcí, přehled o hospodaření a výsledků podniku.

Literatura studijní

 • Weihrich, H., Koontz, H.: Management. Praha, Victoria Publishing 1993. 659 s., ISBN 80-85605-45-7.
 • Gerber, M.E.: Podnikatelský mýtus: Proč většina malých firem do roka zkrachuje a co proti tomu dělat. Praha, Management Press, 2004. 223 s., ISBN 80-7261-092-9.
 • Robbins, S.P., Coulter M.: Management. Praha, Grada Publishing, 2004. 600 s., ISBN 80-247-0495-1.
 • Donnelly, J.H., Gibson, J.L., Ivancevich, J.M.: Management. Praha, Grada Publishing, 1997. 821 s., ISBN 80-7169-422-3.
 • VEBER, J. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. 2. aktualiz. vyd. Praha, Management Press, 2014, 734 s. ISBN 978-80-726-1274-1.
 • BLAŽEK, L. Management. Organizování, rozhodování, ovlivňování. 2. vyd. Praha: Grada, 2014. 224 s. ISBN 978-80-247-4429-2.

Osnova přednášek

 1. Co je to management, jeho význam.
 2. Mnoho variant interpretace pojmu - osvědčené přístupy.
 3. Plánování, od vize k metrikám.
 4. Organizování.
 5. Typy podnikatelských subjektů.
 6. Leadership, osobnost manažera, řízení vs. leadership.
 7. Kontrolování - řízení.
 8. Systematický přístup k managementu.
 9. Podnikání v turbuletní době - inovace.
 10. Procesní přístup.
 11. Rozhodování.
 12. Řízení změny
 13. Řízení rizik

Osnova numerických cvičení

Obsahem seminárních cvičení je procvičování přednášených témat, zpracování a presentace seminárních prací a případových studií (individuálně i skupinově).

Průběžná kontrola studia

Požadavky ke zkoušce: získání zápočtu, znalost probrané látky a její praktické aplikace.
Forma zkoušky: písemná, uzavřené otázky s hodnocením plus 1 nebo mínus 0,5 bodu, otevřené otázky s hodnocením 0 až 3 body. Minimální počet bodů pro složení zkoušky je 50 %, tj. 50 bodů.
Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.

Kontrolovaná výuka

Kontrola výsledků semestrální práce, výsledků řešení případových studií, výsledků zpracování prezentačních témat, kontrola výsledků znalostního testu.
Účast na přednáškách a cvičeních není povinná, ale doporučená. Aktivitu studenti prokazují plněním úkolů, za které získávání body do hodnocení v rámci cvičení. Pro získání zápočtu je nutné získat 70 ze 100 možných bodů.

Podmínky zápočtu

V rámci cvičení je využíván bodový hodnotící systém. Studenti pro udělení zápočtu musí získat min. 70 bodů ze 100 možných. Získání 70 bodů z aktivit je podmínkou nutnou pro možnost absolvovat zkoušku. Body lze získat splněním povinných a nepovinných úkolů:
 1. max. 20 bodů => řešení otázek z 2 případových studií (nepovinný úkol) - za řešení a vyřešení případové studie student získá 10 bodů, nezúčastní-li se řešení, získává 0 bodů
 2. max. 15 bodů => prezentace prezentačního téma (povinný úkol) - student se do konce 3. týdne zapíše k jednomu z 8 možných témat na seznam vyučujícího, která budou dle rozpisu prezentována na 4., 5., 7. a 8. cvičení. Za prezentaci může být student hodnocen 15, 10 nebo 5 body s ohledem na originalitu, dodržení vymezeného času, způsob prezentace a přednesení informací ke zvolenému tématu.
 3. max. 25 bodů => vypracování, odevzdání a prezentace semestrálního projektu (povinný úkol) - zadání semestrálního projektu bude sděleno na cvičení ve 4. týdnu semestru. Termín odevzdání na e-mail vyučujícího je do konce 8. týdne semestru. Hodnocení písemné části projektu bude 15, 10, 5 nebo 0 bodů dle splnění požadavků ze zadání. Při pozdním odevzdání (od 9. týdne) je uděleno studentovi -5 bodů. Prezentace bude probíhat v 10. - 12. týdnu semestru, student za ni bude hodnocen 10, 5, nebo 2 body dle splnění zadání, popř. 0 body v případě závažných nedostatků či nesplnění termínu prezentace.
 4. max. 40 bodů => napsání znalostního testu (povinný úkol) či náhradního písemného projektu (nepovinný podmíněný úkol) - znalostní test se bude psát na cvičení v 12. týdnu semestru. Test trvá 10 minut, obsahuje 10 otázek s možnostmi odpovědí, kdy je jediná odpověď správná. Za správnou odpověď lze získat 4 body, za špatnou nebo neodpovězenou odpověď získá 0 bodů. V případě, že student nezíská ze znalostního testu a splnění povinných úkolů v součtu celkem min. 70 bodů, má právo psát opakovaný znalostní test ve cvičení v 13. týdnu, výsledek znalostního testu se do hodnocení nezapočítává. Nezíská-li student po napsání opakovaného znalostního testu a splnění povinných úkolů v součtu min. 70 bodů, může požádat vyučujícího o zadání náhradního písemného projektu. Téma projektu, rozsah (v rozmezí 15-30 stran textu) a termín odevzdání stanovuje vyučující, přičemž termín odevzdání může být nejdříve za 7 kalendářních dnů (nejpozději však do konce 4. týdne zkouškového období semestru) od zadání. Vyučující náhradní písemný projekt ve lhůtě 3 pracovních dnů po odevzdání zhodnotí a udělí max. 40 bodů do celkového hodnocení, hodnocení obou znalostních testů se pak nezapočítá.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Popřednáškavýuky IO/P384 17:0018:50 2BIA 2BIB 3BIT xx Veselý
Stcvičenívýuky T12/SD1.47 13:0014:50 2BIA 2BIB 3BIT xx
Stcvičenívýuky N204 N205 16:0017:50 2BIA 2BIB 3BIT xx pro FIT

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 2. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru