Detail předmětu

Typografie a publikování

ITY Ak. rok 2019/2020 letní semestr 4 kredity

Studující se seznámí s obecnými typografickými zásadami a s nástroji pro vytváření dokumentů. Speciální pozornost je věnována systému LaTeX pro profesionální sazbu dokumentů a publikací. Probíraná látka je rozdělena do šesti dvouhodinových přednášek, které se konají jednou za čtrnáct dnů. Získané vědomosti si studující procvičí v rámci pěti projektů v LaTeXu. V závěru výukové části semestru jsou znalosti studujících ověřeny závěrečnou písemkou.

Aktuální informace

Vážení studenti,

s ohledem na mimořádná opatření letos odpadla 4. až 6. přednáška. Máte však zpřístupněny záznamy loňských přednášek (vyjma první) a záznamy přednášek, které již letos proběhly.

Projektů se kromě distančních reklamací a posunutí termínu pro odevzdání 2. projektu tato mimořádná opatření nedotkla.

Závěrečná písemka bude realizována jako on-line test v IS FIT, a to v úterý 21. 4. 2020 od 16:00 do 16:45.

Bohuslav Křena


Motivační vtip:
https://www.gocomics.com/jim-benton-cartoons/2015/09/28

Garant předmětu

Zástupce garanta předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

13 hod. přednášky, 26 hod. projekty

Bodové hodnocení

30 půlsemestrální test, 70 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Stránky předmětu

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studující si osvojí základní zásady typografie a naučí se vytvářet dokumenty v systému LaTeX.

Cíle předmětu

Pochopit obecné typografické zásady a principy. Seznámit se s nástroji pro vytváření dokumentů s vysokou typografickou úrovní. Naučit se pracovat se systémem LaTeX pro profesionální sazbu dokumentů a publikací.

Proč je předmět vyučován

Naučit se používat systém LaTeX pro sazbu dokumentů není úplně snadné, a právě proto byl zaveden tento předmět. Studenti si práci s LaTeXem vyzkouší na projektech, takže další dokumenty (třeba bakalářskou práci) budou vytvářet efektivněji, protože se již nebudou muset tolik zabývat systémem LaTeX a budou se moci více soustředit na vytvářený dokument. Byť je předmět zaměřen na systém LaTeX, jsou v průběhu přednášek diskutovány obecné typografické zásady, které studenti využijí nezávisle na zvoleném prostředku pro sazbu.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Textové editory.

Literatura studijní

 • Rybička, J. LaTeX pro začátečníky, 3. vydání. Konvoj, Brno, 2003. ISBN 80-7302-049-1.
 • Kopka, H., Daly, P. W. LaTeX podrobný průvodce, vydání první. Computer Press, Brno, 2004. ISBN 80-722-6973-9. 
 • Kottwitz, S. LaTeX Beginner's Guide. Packt Publishing, Birmingham, 2011. ISBN 978-1847199867.

Literatura referenční

 • Kolektiv autorů. Jak publikovat na počítači, SCIENCE, Velentiny, 1996. ISBN 80-901475-77.
 • ČSN ISO 690: Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 2011.

Osnova přednášek

 1. Cíle a organizace předmětu, písmo jako základ typografie, přehled nástrojů pro zpracování dokumentů.
 2. Úvod do systému LaTeX - filozofie, software, hladká a smíšená sazba.
 3. Sazba dokumentů  - obecná pravidla pro strukturování publikací, příkazy pro členění dokumentů, sazba matematických výrazů v LaTeXu.
 4. Sazba tabulek, algoritmů a obrázků v LaTeXu.
 5. Normy pro bibliografické citace, způsoby vkládání bibliografických citací do dokumentů v LaTeXu.
 6. Prezentace a nástroje pro jejich tvorbu v LaTeXu.

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Hladká a smíšená sazba (10 bodů)
 2. Sazba dokumentů a matematických výrazů (15 bodů)
 3. Obrázky, algoritmy a tabulky (15 bodů)
 4. Bibliografické citace (15 bodů)
 5. Tvorba prezentací (15 bodů)

Průběžná kontrola studia

Za 5 individuálních projektů mohou studující získat až 70 bodů a za závěrečnou písemku až 30 bodů.

Kontrolovaná výuka

Účast na přednáškách v tomto předmětu není kontrolována. Znalosti studujících jsou ověřovány vypracováním individuálních projektů a závěrečnou písemkou.
V případě řádně ohlášené a doložené překážky ve studiu může studující požádat odpovědného vyučujícího o odklad termínu odevzdání projektu nebo o náhradní termín závěrečné písemky.

Podmínky zápočtu

V průběhu semestru lze získat body za samostatně vypracovávané projekty a na konci semestru za závěrečnou písemku. Pro udělení zápočtu je nutné získat minimálně 50 bodů. Klasifikace je dle standardní stupnice.
Pokud bude odhaleno plagiátorství, nedovolená spolupráce na projektech nebo podvod u závěrečné písemné práce, klasifikovaný zápočet nebude udělen a dále bude zváženo zahájení disciplinárního řízení.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Útpřednáškavýuky D0206 D105 15:0016:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 1. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 1. ročník, volitelný
Nahoru