Detail předmětu

Makroekonomie

IMAE FP VUT mak1P Ak. rok 2019/2020 zimní semestr 5 kreditů

Cílem předmětu je zprostředkovat studujícím nezbytné penzum znalostí pro pochopení základních principů makroekonomie. V rámci předmětu budou objasněna východiska ekonomického myšlení, vztahy mezi nabídkou a poptávkou na trzích výrobků a služeb a trzích výrobních faktorů, přístupy k měření makroekonomického výstupu, faktory podmiňující ekonomický růst a v neposlední řadě klíčové otázky vztahující se k trhu peněz a hospodářské politice. Předmět "Makroekonomie 1" se v teoretické rovině opírá o současné ekonomické teorie hlavního proudu.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (kombinovaná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

75 zkouška, 25 cvičení

Zajišťuje ústav

UM FP VUT

Přednášející

Cvičící

Fojtů Kateřina, Ing. (UE FP VUT)
Gryč Matěj, Ing. (UE FP VUT)
Plottová Sylvia, Ing. et Ing., Ph.D., MSc (UE FP VUT)

Stránky předmětu

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studující porozumí principům ekonomického myšlení v kontextu ekonomických teorií hlavního proudu. Součástí kompetencí je rovněž pochopení mechanismu fungování národní ekonomiky, definování její rovnováhy a propojení národního hospodářství s vnějším ekonomických prostředím. Studující porozumí významu znalostí makroekonomických teorií z pohledu managementu podnikatelských subjektů, což jej podpoří v procesu rozhodování, tzn. v analytické práci předpokládající znalosti o vývoji vnějšího ekonomického prostředí vedoucí k lepším výsledkům v rámci operativního a strategického řízení podnikatelských subjektů.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je pochopení klíčových makroekonomických teorií v rozsahu kladeném na studujícího vysokých škol ekonomického zaměření. Studující se seznámí se základními pojmy, principy a teoriemi stejně jako s aplikační rovinou v kontextu hospodářské politiky státu.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Předpokládají se všeobecné ekonomické znalosti ze střední školy a všeobecný přehled o vývoji ekonomické situace v ČR a ve světě stejně jako znalosti matematických principů v ekonomii a schopnost jejich aplikace na modelových příkladech.

Literatura studijní

 • KUČEROVÁ, V. Makroekonomie 1. Brno: CERM, 2013. 126 s. ISBN: 978-80-214-4798- 1. (CS)
 • JUREČKA, V. a kol. Makroekonomie. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 332 s. ISBN 978-80-247-3258-9. (CS)
 • SCHILLER, B. R. Makroekonomie dnes. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2004. 412 s. ISBN 80-251-0169-X. (CS)
 • SAMUELSON, P.A. a NORDHAUS, W.D. Ekonomie. 2. vyd. Praha: Svoboda, 1995. 1011 s. ISBN 80-205-0494-X. (CS)
 • SOUKUP, J., POŠTA, V. a kol. Makroekonomie. 2. vyd. Praha: Management Press, 2010. 518 s. ISBN 978-80-7261-219-2. (CS)
 • HOLMAN, R. a kol. Ekonomie. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1999. 726 s. ISBN 80-7179-255-1. (CS)
 • HOLMAN, R. Makroekonomie - středně pokročilý kurz. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2004. 424 s. ISBN 80-7179-764-2. (CS)
 • HOLMAN, R. a kol. Dějiny ekonomického myšlení. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2001. 541 s. ISBN 80-7179-631-X. (CS)

Osnova přednášek

Cílem předmětu je pochopení klíčových makroekonomických teorií v rozsahu kladeném na studujícího vysokých škol ekonomického zaměření. Studující se seznámí se základními pojmy, principy a teoriemi stejně jako s aplikační rovinou v kontextu hospodářské politiky státu.
1. Úvod do makroekonomie - principy ekonomie, ekonomické myšlení.
2. Trh, tržní mechanismus. Nerovnovážný trh, neefektivnost, typy tržních struktur.
3. Agregátní nabídka, agregátní poptávka. Sklon a posun křívek AS a AD.
4. Měření výkonnosti ekonomiky, ukazatele typu produkt a důchod.
5. Pojetí makroekonomické rovnováhy, modely makroekonomické rovnováhy-klasický, keynesiánský a neokeynesiánský.
6. Teorie hospodářského cyklu. Ekonomický růst a modely ekonomického růstu.
7. Teorie peněz, poptávka a nabídka na trhu peněz, peněžní multiplikátor, centrální banka, sektor komerčních bank.
8. Trh práce, nezaměstnanost. Rovnováha na trhu práce.
9. Inflace, druhy inflace, inflace a nezaměstnanost, teorie Phillipsovy křivky.
10. Fiskální politika - státní rozpočet, veřejné finance, vestavěné stabilizátory, diskrétní opatření, expanzivní a restriktivní fiskální politika.
11. Monetární politika. Nástroje a cíle monetární politiky, expanzivní a restriktivní monetární politika.
12. Teorie mezinárodního obchodu, vnější měnová a obchodní politika, volný obchod, protekcionismus, vývoj měnových kurzů.
13. Makroekonomické cíle, účinnost hospodářské politiky, magické n-úhelníky, funkce státu v tržní ekonomice.

Osnova numerických cvičení

1. Introduction to the course
2. Market and market mechanism
3. Model AS-AD
4. Measurement of economic output
5. The two-sector keynesian model income-expenditure
6. The money market and the money multiplier
7. Labour market and changes in the market
8. Measurement of inflation
9. The causes and phases of the economic cycle, the business cycle of the Czech Republic
10. Types of fiscal policy and its applications
11. Types of monetary policy and the reasons for their application, the policy of the CNB
12. Balance of payments, exchange rates
13. Trade Policy.

Průběžná kontrola studia

Kontrola výuky na cvičení je plně v kompetenci cvičícího. Podmínkou udělení zápočtu je splnění kritéria 75% povinné účasti na cvičeních a úspěšné absolvování dvou průběžných písemných prací ve stanovených termínech.

Kontrolovaná výuka

Výuka probíhá formou dvouhodinových přednášek, které mají charakter výkladu probírané látky uvedené v osnově předmětu s možností diskuse o aktuálním tématu v závěrečném bloku. Cvičení jsou zaměřena na řešení praktických úloh a procvičení teoretických základů z přednáškových bloků.

Požadavkem ke zkoušce je znalost probrané látky a získaný zápočet. Forma zkoušky je písemná. Z písemné zkoušky může student získat max. 70 bodů, minimálně však 35 bodů. V případě, že student obdrží minimální počet bodů, přičítají se k těmto body ze zápočtu.
Stupnice pro výslednou klasifikaci (student může získat ze cvičení max. 30 bodů a max. 70 bodů ze zkoušky, tj. celkem 100 bodů):
A: 90 - 100 b.
B: 80 - 89 b.
C: 70 - 79 b.
D: 60 - 69 b.
E: 50 - 59 b.
F: méně než 50 b.
Student má právo se od zkoušky odhlásit nejpozději 24 hodin před jejím začátkem. Student, který se od zkoušky odhlásil, je posuzován, jako kdyby nebyl ke zkoušce přihlášen. Odstoupí-li student od zkoušky po jejím začátku, nedostaví-li se ke zkoušce bez řádné omluvy, nebo jeho omluva není přijata, je klasifikován stupněm F". Neodhlásil-li se student včas od zkoušky, může se z vážných, zejména zdravotních, důvodů omluvit zkoušejícímu i dodatečně, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od určeného termínu pro konání zkoušky nebo od odpadnutí překážky bránící omluvě. Student musí v omluvě doložit vážný důvod, proč se ke zkoušce nemohl dostavit. Nesouhlasí-li student s hodnocením předmětu, pak má právo se proti tomuto výsledku odvolat a to do 24 hodin od doby, kdy bylo hodnocení vloženo do IS VUT.

Podmínky zápočtu

Zápočet ze cvičení z předmětu Makroekonomie 1 student získá při dosažení minimálně 15 bodů z 30 možných. Body budou přidělovány za následující aktivity:
1. absolvování dvou průběžných písemných prací (maximálně v součtu 28 bodů),
2. 100% účast na cvičeních (2 body).
Průběžné písemné práce budou psány v 6. a 12. týdnu semestru. Maximální počet bodů z každé písemné práce je 14 bodů, minimální počet bodů pro úspěšné absolvování je 7 bodů z každé písemné práce. Student má nárok na opravu jak první, tak druhé průběžné písemné práce. Opravný termín pro obě písemné práce bude ve 13 týdnu semestru. Upřesňující informace o čase a místu konání průběžných písemných prací budou uvedeny v e-Learningu, případně v aktualitách z předmětu, případně sděleny cvičícím.
Účast na cvičeních je povinná a to ze 75 %, tzn., že na 3 cvičení je možná neomluvená absence. Pokud se student nebude moci cvičení zúčastnit ve vybraný den či hodinu, kdy si jej zaregistroval, je možné si výuku nahradit v tom týdnu v rámci jiné skupiny po předchozí domluvě s příslušným vyučujícím. Pokud se student nebude moci na výuku dostavit v daném týdnu vůbec, je povinen se omluvit vyučujícímu neprodleně, nejpozději pak do 3 pracovních dnů ode dne cvičení nebo od odpadnutí překážky bránící omluvě. Jako doklad o překážce ve studiu ze zdravotních důvodů je uznána pouze lékařská zpráva potvrzující dobu, po kterou trvá neschopnost plnit studijní povinnosti.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Popřednáškavýuky IO/P384 11:0012:50 2BIA 2BIB 3BIT xx Zinecker
Útcvičenívýuky IO/P164 07:0008:50 2BIA 2BIB 3BIT xx Fojtů
Útcvičenívýuky IO/P164 09:0010:50 2BIA 2BIB 3BIT xx Fojtů
Útpřednáškavýuky IO/P384 09:0010:50 2BIA 2BIB 3BIT xx Zinecker
Útcvičenívýuky IO/P164 11:0012:50 2BIA 2BIB 3BIT xx Fojtů
Stcvičenívýuky IO/P164 07:0008:50 2BIA 2BIB 3BIT xx Fojtů
Stcvičenívýuky IO/P158 09:0010:50 2BIA 2BIB 3BIT xx Plottová
Stcvičenívýuky IO/P164 09:0010:50 2BIA 2BIB 3BIT xx Fojtů
Stcvičenívýuky IO/P158 11:0012:50 2BIA 2BIB 3BIT xx Plottová
Stcvičenívýuky IO/P164 11:0012:50 2BIA 2BIB 3BIT xx Fojtů
Stcvičenívýuky IO/P158 17:0018:50 2BIA 2BIB 3BIT xx Plottová
Čtcvičenívýuky IO/P164 07:0008:50 2BIA 2BIB 3BIT xx Fojtů
Čtcvičenívýuky IO/P164 09:0010:50 2BIA 2BIB 3BIT xx Fojtů
Čtcvičenívýuky IO/P164 11:0012:50 2BIA 2BIB 3BIT xx Fojtů
Čtcvičenívýuky IO/P164 15:0016:50 2BIA 2BIB 3BIT xx Gryč
Čtcvičenívýuky IO/P164 17:0018:50 2BIA 2BIB 3BIT xx Gryč
Čtcvičenívýuky IO/P164 19:0020:50 2BIA 2BIB 3BIT xx Gryč

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 2. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru