Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Makroekonomie

IMAE FP VUT mak1P Ak. rok 2019/2020 zimní semestr 5 kreditů

Předmět vede k pochopení chování ekonomiky jako celku. Objasňuje vztahy mezi trhy výrobků, služeb, práce a aktiv dané ekonomiky. Dále vysvětluje ovlivnění spotřeby, investic, míry inflace a nezaměstnanosti, měření výstupu ekonomiky a jeho dlouhodobého růstu, problematiku hospodářského cyklu, fiskální a monetární politiku a ekonomické problémy současné doby. Makroekonomie objasňuje jak současné ekonomické teorie řeší klíčové  problémy ekonomiky.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška (kombinovaná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

75 zkouška, 25 cvičení

Zajišťuje ústav

UM FP VUT

Přednášející

Cvičící

Fojtů Kateřina, Ing. (UE FP VUT)
Konečný Zdeněk, Ing., Ph.D. (UE FP VUT)
Krejčíř Jaroslav, Ing., Ph.D. (UE FP VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Student bude schopen pochopit teorii a principy makroekonomie, pochopit funkci mechanismu národní ekonomiky a její rovnováhy, propojení národní ekonomiky se světovou a jejich vliv na lokální zájmy a dosažení klíčových manažerských cílů, pochopit provádění manažerských úkolů v rámci národní ekonomiky, zpracovat analytické a syntetické manažerské informace o národní ekonomice pro klíčová manažerská rozhodnutí, kriticky a analyticky myslet v procesu řízení při operativním a strategickém rozvoji obchodních aktivit v národní i světové ekonomice.

Cíle předmětu

Zvládnutí makroekonomie v rozsahu požadovaném na vysokých školách ekonomického zaměření. Pochopení makroekonomických vztahů a souvislostí, pojmů a nezbytných teoretických základů. Cílem tohoto předmětu je také porozumět možnostem a účinnosti hospodářské politiky státu.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Předpokládají se všeobecné ekonomické znalosti ze střední školy a všeobecný přehled o vývoji ekonomické situace v ČR a ve světě stejně jako znalosti matematických principů v ekonomii a schopnost jejich aplikace na modelových příkladech.

Literatura studijní

 • SAMUELSON, P.A. a NORDHAUS, W.D. Ekonomie. 2. vyd. Praha: Svoboda, 1995. 1011 s. ISBN 80-205-0494-X. (CS)
 • SOUKUP, J., POŠTA, V. a kol. Makroekonomie. 2. vyd. Praha: Management Press, 2010. 518 s. ISBN 978-80-7261-219-2. (CS)
 • HOLMAN, R. a kol. Ekonomie. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1999. 726 s. ISBN 80-7179-255-1. (CS)
 • HOLMAN, R. Makroekonomie - středně pokročilý kurz. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2004. 424 s. ISBN 80-7179-764-2. (CS)
 • HOLMAN, R. a kol. Dějiny ekonomického myšlení. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2001. 541 s. ISBN 80-7179-631-X. (CS)

Literatura referenční

 • KUČEROVÁ, V. Makroekonomie 1. Brno: CERM, 2013. 126 s. ISBN: 978-80-214-4798- 1. (CS)
 • JUREČKA, V. a kol. Makroekonomie. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 332 s. ISBN 978-80-247-3258-9. (CS)
 • SCHILLER, B. R. Makroekonomie dnes. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2004. 412 s. ISBN 80-251-0169-X. (CS)

Osnova přednášek

 1. Úvod do makroekonomie. Stručný nástin vývoje ekonomických teorií.
 2. Trh, tržní mechanismus. Nerovnovážný trh, neefektivnost, nerovnost, nestabilita, typy tržních struktur.
 3. Agregátní nabídka, agregátní poptávka. Růst a pokles AD a AS, agregátní výdaje, sklon křivky AS.
 4. Měření výkonnosti ekonomiky, národní produkt, národní důchod.
 5. Pojetí makroekonomické rovnováhy, modely: klasický, keynesiánský, neokeynesiánský kompromis.
 6. Peněžní agregáty, teorie peněz, peněžní multiplikátor, změny rovnováhy na peněžním trhu.
 7. Trh práce, nezaměstnanost. Rovnováha na trhu práce, míra nezaměstnanosti, formy nezaměstnanosti.
 8. Inflace, druhy inflace, inflace a nezaměstnanost.
 9. Ekonomický růst, modely růstu, teorie hospodářského cyklu.
 10. Fiskální politika: státní rozpočet, veřejné finance, vestavěné stabilizátory, diskrétní opatření, expanzivní a restriktivní fiskální politika.
 11. Monetární politika. Nástroje a cíle monetární politiky, expanzivní a restriktivní monetární politika.
 12. Makroekonomické cíle, účinnost hospodářské politiky, magické n-úhelníky, funkce státu v tržní ekonomice.
 13. Teorie mezinárodního obchodu, vnější měnová a obchodní politika, volný obchod, protekcionismus. Mezinárodní trh peněz, mezinárodní měnový systém, vývoj měnových kursů, IMF, WB, EMS.

Výuka probíhá formou dvouhodinových přednášek, které mají charakter výkladu probírané látky uvedené v osnově předmětu s možností diskuse o aktuálním tématu v závěrečném bloku. Cvičení jsou zaměřena na řešení praktických úloh a procvičení teoretických základů z přednáškových bloků.

Osnova numerických cvičení

 1. Hranice produkčních možností, zákon klesajících výnosů, tržní struktury, příklady.
 2. Agregátní nabídka a poptávka, elasticita důchodová, cenová, tržní rovnováha, spotřebitelské preference.
 3. Měření národního produktu a důchodu, metody měření, příklad.
 4. Fiskální politika, poptávkově orientovaná fiskální politika, deficit státního rozpočtu, nabídkově orientovaná fiskální politika. Sestavení státního rozpočtu.
 5. Evropská unie, výhody a nevýhody, podmínky přijetí, diskuse, zavedení společné měny.
 6. Peníze a komerční bankovnictví, nabídka a poptávka po penězích, proces tvorby bankovních depozit, současný stav českého bankovnictví.
 7. Monetární politika, expanzivní monetární politika, peněžní zásoba, aplikace restriktivní monetární politiky, současná politika ČNB.
 8. Nezaměstnanost a trh práce, substituční a důchodový efekt, přirozená míra nezaměstnanosti.
 9. Určení rovnovážné produkce v dvousektorovém modelu.
 10. Inflace. Phillipsova křivka.
 11. Mezinárodní obchod a teorie komparativní výhody.
 12. Měnové kursy a mezinárodní finanční systém.
 13. Zápočtový test.

Průběžná kontrola studia

Kontrola výuky na cvičení je plně v kompetenci cvičícího. Podmínkou udělení zápočtu je splnění kritéria 75% povinné účasti na cvičeních, prokázání znalostí na cvičeních, úspěšné absolvování zápočtového testu a získání minimálně 15 bodů ze 30 možných.

Kontrolovaná výuka

Požadavkem ke zkoušce je znalost probrané látky a získaný zápočet. Forma zkoušky je písemná. V úvahu se berou ucelené znalosti makroekonomie. Maximální počet bodů činí 70, přičemž studující musí získat minimálně 35 bodů. V případě, že studující obdrží z písemné zkoušky minimální počet bodů, přičítají se k těmto body ze zápočtu.
Stupnice pro výslednou klasifikaci:
A: 90-100 bodů
B: 80-89 bodů
C: 70-79 bodů
D: 60-69 bodů
E: 50-59 bodů
F: méně než 50 bodů
Studující má právo se od zkoušky odhlásit nejpozději 24 hodin před jejím začátkem. Studující, který se od zkoušky odhlásil(a), je posuzován(a), jako kdyby nebyl(a) ke zkoušce přihlášen(a). Odstoupí-li studující od zkoušky po jejím začátku, nedostaví-li se ke zkoušce bez řádné omluvy, nebo jeho/její omluva není přijata, je klasifikován(a) stupněm F". Neodhlásil-li se studující včas od zkoušky, může se z vážných, zejména zdravotních, důvodů omluvit zkoušejícímu i dodatečně, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od určeného termínu pro konání zkoušky nebo od odpadnutí překážky bránící omluvě. Studující v omluvě uvádí vážný důvod, proč se ke zkoušce nemohl(a) dostavit.
Nesouhlasí-li studující s hodnocením předmětu, pak má právo se proti tomuto výsledku odvolat a to do 24 hodin od doby, kdy bylo hodnocení vloženo do IS VUT.

Podmínky zápočtu

Studující získá zápočet, pokud obdrží minimálně 15 bodů z 30 možných bodů udělovaných na cvičeních a zároveň splní podmínku 75% účasti na cvičeních. Body budou udělovány za znalosti na cvičeních, které budou ověřovány ve formě třech průběžných písemek (maximální hodnocení každé z nich činí 2 body, minimální počet bodů není stanoven) a ve formě závěrečné písemky na konci semestru, ze které musí studující získat minimálně 10 bodů (maximální počet bodů z písemky je 20). Pokud studující nezíská dostatečný počet bodů ze závěrečné písemky na konci semestru, může tuto písemku opakovat v jednom opravném termínu stanoveném cvičícím. Jeden bod lze získat v případě 100 % účasti na cvičeních a maximálně 3 body za aktivní účast na cvičeních, čímž se má na mysli aktivní zapojení se do výuky formou řešení příkladů a zadaných úkolů před skupinou (u tabule).

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Popřednáškavýuky IO/P384 11:0012:50 2BIA 2BIB 3BIT xx Zinecker
Útcvičenívýuky IO/P164 07:0008:50 2BIA 2BIB 3BIT xx Fojtů
Útcvičenívýuky IO/P164 09:0010:50 2BIA 2BIB 3BIT xx Fojtů
Útpřednáškavýuky IO/P384 09:0010:50 2BIA 2BIB 3BIT xx Zinecker
Útcvičenívýuky IO/P164 11:0012:50 2BIA 2BIB 3BIT xx Fojtů
Stcvičenívýuky IO/P164 07:0008:50 2BIA 2BIB 3BIT xx Fojtů
Stcvičenívýuky IO/P158 09:0010:50 2BIA 2BIB 3BIT xx Plottová
Stcvičenívýuky IO/P164 09:0010:50 2BIA 2BIB 3BIT xx Fojtů
Stcvičenívýuky IO/P158 11:0012:50 2BIA 2BIB 3BIT xx Plottová
Stcvičenívýuky IO/P164 11:0012:50 2BIA 2BIB 3BIT xx Fojtů
Stcvičenívýuky IO/P158 17:0018:50 2BIA 2BIB 3BIT xx Plottová
Čtcvičenívýuky IO/P164 07:0008:50 2BIA 2BIB 3BIT xx Fojtů
Čtcvičenívýuky IO/P164 09:0010:50 2BIA 2BIB 3BIT xx Fojtů
Čtcvičenívýuky IO/P164 11:0012:50 2BIA 2BIB 3BIT xx Fojtů
Čtcvičenívýuky IO/P164 15:0016:50 2BIA 2BIB 3BIT xx Gryč
Čtcvičenívýuky IO/P164 17:0018:50 2BIA 2BIB 3BIT xx Gryč
Čtcvičenívýuky IO/P164 19:0020:50 2BIA 2BIB 3BIT xx Gryč

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 2. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru