Detail předmětu

Marketing

MAR FSI VUT HMR Ak. rok 2019/2020 letní semestr 5 kreditů

Předmět není v tomto roce otevřen
Zavřít
Tento předmět je zaměřený na seznámení studentů se soudobými trendy v oblasti marketingové teorie a praxe. Pozornost je věnována charakteristice marketingového mixu a východiskům marketingového řízení, to vše se snahou o výraznou orientaci na oblast průmyslového marketingu.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

60 zkouška, 20 půlsemestrální test, 20 projekty

Zajišťuje ústav

Ústav managementu (UM FP VUT)

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Znalosti a vědomosti, získané v tomto předmětu, pomohou studentům orientovat se v soudobých marketingových koncepcích, získat přehled o možných způsobech provádění marketingových analýz a stanovování marketingových plánů v měnících se podmínkách našich firem.

Cíle předmětu

Získání spektra znalostí z oblasti marketingu, zejména se zaměřením na jeho soudobá pojetí. Výklad vychází z přístupu úspěšných firem, které kladou důraz na uspokojování potřeb zákazníků. Předmět je orientován na zvládnutí marketingové terminologie a na získání přehledu a praktických zkušeností s aplikací poznatků v praxi.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Znalost základních ekonomických kategorií.

Literatura referenční

  • KAŇOVSKÁ, Lucie a David SCHÜLLER. Základy marketingu. 2. vyd. Brno: CERM, 2015, 131 s. ISBN 978-80-214-5107-0. (CS)
  • KOTLER, Philip. a Kevin Lane KELLER. Marketing management. 15 [edition]. Boston: Pearson, 2016. ISBN 9780133856460
  • CHLEBOVSKÝ, V. MARKETING PRO B-2- B TRHY. BRNO: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, S.R.O. BRNO, 2010. ISBN: 978-80-214-4129- 3.
  • KOTLER, P. Marketing management. 10. rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2003. 719 s. ISBN 80-247-0016-6
  • KOTLER, Philip. a Kevin Lane KELLER. Marketing management. 15 [edition]. Boston: Pearson, 2016. ISBN 9780133856460. (EN)

Osnova přednášek

1. Východiska marketingové koncepce podnikání
2. Analýza vnějšího a vnitřního prostředí firmy
3. Segmentace, zacílení a umístění
4. Marketingový výzkum
5. Marketingový mix (4 P, rozšířený marketingový mix)
6. Specifické rysy průmyslového marketingu
7. Postup tvorby a realizace marketingové strategie

Osnova numerických cvičení

Cvičení budou sloužit jako prostor pro procvičení vybraných marketingových koncepcí - mezi témata patří:
1. Určování velikosti trhu a tržního podílu
2. Analýza sortimentního kříže
3. Obal - jeho funkce a využití v marketingu
4. Případová studie - distribuce
5. Test cenové citlivosti
6. Portfolio analýza
7. Případová studie telemarketing
8. Reklama

Průběžná kontrola studia

Dva písemné testy v průběhu semestru, zpracování projektu.

Kontrolovaná výuka

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Zkouška je písemná, maximální počet bodů ze zkoušky je 50 bodů. Za účelem celkového hodnocení předmětu se body ze cvičení a ze zkoušky sčítají.

Podmínky zápočtu

Student získá zápočet, pokud obdrží minimálně 25 bodů z 50 možných bodů udělovaných ve cvičení za zpracovanou semestrální práci a její prezentaci (max. 30 b.), za písemné testy (max. 10b.) a za další aktivity na cvičeních - tvorba obalu a prezentace aktualit (max. 10 b.).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru