Detail předmětu

Mezinárodní finance

MFI FP VUT mfP Ak. rok 2019/2020 letní semestr 4 kredity

Předmět není v tomto roce otevřen
Zavřít
Předmět je zaměřen na tři tematické oblasti:
Devizový trh a platební bilance.
Investování a financování obchodních operací v mezinárodním prostředí.
Mezinárodní měnová integrace.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška

Rozsah

20 hod. přednášky, 10 hod. cvičení

Bodové hodnocení

100 zkouška

Zajišťuje ústav

Ústav financí (UF FP VUT)

Přednášející

Svatošová Veronika, Ing., Ph.D. (UF FP VUT)

Cvičící

Svatošová Veronika, Ing., Ph.D. (UF FP VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Znalosti: Studenti budou znát aktuální otázky a problémy související s mezinárodním finančním systémem na základě znalosti jeho vývoje, změn a faktorů, které formování tohoto systému determinují a aktuální otázky a tendence vývoje v rámci Evropské unie. Studenti budou znát základní teorie vývoje devizového kurzu a hlavní směry rozvoje těchto teorií. Studenti umí popsat vliv toků zachycených na účtech platební bilance na vývoj devizového kurzu a rizika působící na podniky. Studenti znají fungování, uspořádání a strukturu mezinárodních finančních trhů, včetně specifik investování na mezinárodních trzích a investičního bankovnictví, jako i klíčové mezinárodní finanční instituce, jejich místo, poslání, cíle a propojenost s řízením podnikových financí v mezinárodním prostředí.
Dovednosti: Studenti jsou schopni komplexně zhodnotit současný stav a posoudit předpokládané trendy vývoje v rámci mezinárodního finančního systému s akcentem na Hospodářskou a měnovou unii. Studenti jsou schopni zhodnotit jednotlivé formy zahraničních investic a aplikovat znalosti z oblasti mezinárodních finančních trhů při volbě optimálního způsobu financování. Studenti jsou schopni samostatně nacházet řešení problémů z oblasti mezinárodních financí a zvážit jejich dopad na ekonomiku podniku.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni samostatně nacházet řešení problémů z oblasti mezinárodních financí, doporučit vhodná řešení a kvalifikovaně je zdůvodnit.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s vývojem a trendy v oblasti mezinárodního finančního systému, v prostředí, který formuje rámcové podmínky pro finanční řízení podniků v mezinárodním kontextu, především v rámci Evropské unie.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Znalost peněžních toků podniku, finanční matematiky a porozumění makroekonomie.

Literatura referenční

 • DURČÁKOVÁ, J. a M. MANDEL. Mezinárodní finance. 4. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-221-5. (CS)
 • BALDWIN, R., Ch. WYPLOSZ a S. ŠAROCH. Ekonomie evropské integrace. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4568-8. (CS)
 • NÝVLTOVÁ, R. a M. REŽŇÁKOVÁ. Mezinárodní kapitálové trhy. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1922-1. (CS)
 • ČERNOHLÁVKOVÁ, E., A. SATO a J. TAUŠER. Finanční strategie v mezinárodním podnikání. Praha: ASPI, 2007. ISBN 978-80-7357-321-8. (CS)
 • JÍLEK, J. Finance v globální ekonomice I: Peníze a platební styk. Praha, Grada, 2013. ISBN 978-80-247-3893-2. (CS)
 • SÁGHY ESTÉLYI, K. Mezinárodní finance - studijní text k předmětu + e-learning (CS)
 • JÍLEK, J. Finance v globální ekonomice II: Měnová a kurzová politika. Praha, Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4516-9. (CS)
 • SHAPIRO, A. C. Multinational Financial Management. 9. ed. University of Southern California, 2010. ISBN 978-0-470-45035-2. (EN)

Osnova přednášek

 • Platební bilance - význam platební bilance, vzájemná souvislost mezi jednotlivými účty platební bilance, vliv platební bilance na devizovou poptávku;
 • Devizový trh - organizace a struktura devizového trhu, způsoby kotace devizového kurzu, teorie parity kupní síly a teorie parity úrokové míry; hlavní směry rozvoje teorie devizového kurzu;
 • Systémy devizových kurzů - klasifikace jednotlivých systémů devizových kurzů a jejich zhodnocení dle vybraných kritérií;
 • Politika rovnováhy platební bilance - vymezení vnější nerovnováhy země, způsoby vyrovnání deficitu platební bilance, rizika a dopady jednotlivých metod na ekonomiku a subjekty v dané zemi;
 • Vývoj mezinárodního finančního systému - hlavní etapy vývoje mezinárodního finančního systému, vznik prvních mezinárodních finančních institucí a vývoj integrace v rámci Evropy;
 • Investování a financování obchodních operací v mezinárodním prostředí - význam a formy přímých investic a portfoliových investic, význam a struktura euroměnového a eurokapitálového trhu, specifika finančních strategií transnacionálních korporací;
 • Specifické způsoby financování přeshraničních ekonomických aktivit - projektové financování a joint ventures, vázané obchodní operace, multilaterální rozvojové banky.

Osnova numerických cvičení

Obsahem cvičení je procvičování přednášených témat, zpracování a prezentace seminárních prací.
Témata: řízení rizik, platební a platebně-zajišťovací instrumenty, pojišťovací instrumenty EGAP, nástroje financování ČEB.

Průběžná kontrola studia

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. V případě omluvené neúčasti na cvičení může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování dílčího písemného úkolu.

Kontrolovaná výuka

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Požadavky ke zkoušce: znalost probrané látky a její praktické aplikace. Forma zkoušky kombinovaná - písemný test a v případě potřeby ústní dozkoušení.
Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.

Podmínky zápočtu

Pro udělení zápočtu je požadováno splnění následujících podmínek: aktivní účast na cvičeních, zpracování a prezentace semestrální práce v předem určeném termínu. Hodnocení semestrální práce ovlivňuje hodnocení zkoušky vahou 30 %.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2, obor MMI, libovolný ročník, povinně volitelný skupina E
Nahoru