Detail předmětu

Management projektů

MPR Ak. rok 2019/2020 letní semestr 5 kreditů

Životní cyklus projektu. Znalostní oblasti projektového řízení. Procesně orientovaná organizace. Procesy projektového řízení. Základní pojmy řízení procesů. Vztah řízení procesů k řízení projektů a k celkovému řízení kvality. Aplikace procesů v řízení projektů. Programová podpora pro uplatnění procesů v projektovém řízení. Standardy a normy pro projektové a procesní řízení.

Předmět MPR byl akreditován u SPŘ (nyní IPMA Česká republika, z. s.) pro přípravu na certifikaci i recertifikaci IPMA pro stupně D a C.

Studenti mohou získat Národní certifikát studentů (NCS).

Garant předmětu

Zástupce garanta předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 4 hod. cvičení, 2 hod. pc laboratoře, 20 hod. projekty

Bodové hodnocení

56 zkouška, 4 laboratoře, 40 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Stránky předmětu

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Student bude schopen: vytvářet plány a pomocné plány projektů, identifikovat monitorovací a řídicí mechanizmy projektů v IT, definovat projektové zdroje pro přidělení k úkolům a přerozdělení zdrojů. Student porozumí vztahům mezi řízením procesů a řízením projektů. Student se seznámí s posuzováním projektových a produktových procesů a porozumí technikám zdokonalování procesů.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

 • Student se naučí odborné terminologii v českém i anglickém jazyce.
 • Student se naučí vytvářet a řídit projekty ve větším týmu.
 • Student se naučí dokumentaci, prezentaci a obhajobě výsledků v reálném projektu.

Cíle předmětu

Získat reálnou představu o principech, smyslu, roli a ostatních aspektech řízení procesů v projektech IT. Pochopit vztahy řízení procesů k řízení projektů a k TQM (Total Quality Management). Vytvořit si jasné představy o potřebách úspěšného řízení projektů. Seznámit se s metrikami softwarových produktů. Seznámit se se základními standardy a normami projektového řízení. Seznámit se s metodami měření kvality procesů, s postupy implementace řízení procesů a se základními standardy a normami procesního řízení.

Proč je předmět vyučován

Tvorba produktů informačních technologií probíhá v současné době převážně formou projektů. Každý projekt má začátek a konec a jako takový je považován za uzavřený dynamický systém. Studenti se v předmětu naučí vytvářet a řídit projekty ve větším týmu, naučí se dokumentaci, prezentaci a obhajobě výsledků reálného projektu. Podstatnou součástí předmětu je i příprava studentů k týmové spolupráci na vývoji IT produktů a seznámení se s nástroji pro řízení projektů. Absolventi předmětu se pro jejich získané znalosti a zkušenosti stávají žádanými členy každého vývojového týmu.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

 • Znalost základních metod softwarového inženýrství.
 • Znalosti vyšší matematiky.

Literatura studijní

 • Ježková, Z., Krejčí, H., Lacko, B., Švec, J.: Projektové řízení - Jak zvládnout projekty, ACSA, 2014, ISBN 978-80-905297-1-7.
 • Lacko, B., Švec, J., Balatková, M. a kol. : Specifika technických projektů - Pracovní sešit k Projektové řízení - Jak zvládnout projekty, ACSA, 2014, ISBN 978-80-905297-2-4.
 • Rosenau, M.D.: Řízení projektů, Computer Press, 2003, 344 s., ISBN 80-7226-218-1.
 • Vose, D.: Risk Analysis A Quantitative Guide, Wiley, 2008, 735 p., ISBN-0: 0470512849, ISBN-3: 978-0470512845.

Literatura referenční

 • Doležal J. a kol.: Projektový management Komplexně, prakticky a podle světových standardů, Grada Publishing, 2016, ISBN 978-80-247-5620-2.
 • Smejkal, V., Rais, K.: Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích, Grada Publishing, 2006, ISBN 80-247-1667-4.
 • Schwalbe, K.: Řízení projektů v IT, Computer Press, a.s., 2007, 720 s., ISBN 978-80-251-1526-8.
 • Schulte, P.: Complex IT Project Management, AUERBACH PUBLICATION, 2004, 314 s., ISBN 0-8493-1932-3.
 • A Guide To The Project Management Body Of Knowledge, Sixth Edition, Project Management Institute, 2017, 756 s., ISBN 978-1-62825-184-5.
 • Doležal J., Máchal P., Lacko B. a kol.: Projektový management podle IPMA, 2. aktualizované a doplněné vydání, Grada, 2012, ISBN 978-80-247-4275-5.
 • Rosemann, M.: Process Management, Springer - Verlag, 2003, 337 s., ISBN 3-540-43499-2.
 • Dyba, T.: Process Improvement in Practice: A Handbook for IT Companies. Kluwer Academic, 2004, 113 s., ISBN 1-4020-7869-2.
 • Munson, C.: Software Engineering Measurement, AUERBACH PUBLICATION, 2003, 443 p., ISBN 0-8493-1503-4.
 • Goldratt, E.M.: Kritický řetěz, AFNOR, 2002, 265 s., ISBN 2-1246-5613-9.
 • Hallows, J.: Information Systems Project Management, AMACON, 2005, 288 s., ISBN 0-8144-7273-7.

Osnova přednášek

 1. Úvod. Základní pojmy, proč je důležité projektové řízení, souvislosti projektového řízení.
 2. Principy uplatnění procesního přístupu k řízení projektů.
 3. Znalostní oblasti projektového řízení. 
 4. Proces definování projektu.
 5. Procesy plánování projektu.
 6. Procesy organizování projektu.
 7. Procesy provádění projektu
 8. Procesy kontroly projektu.
 9. Proces uzavření projektu.
 10. Principy zdokonalování procesů.
 11. Metody a postupy využívané v projektovém řízení. Kritický řetěz.
 12. Standardy a normy v projektovém a v procesním řízení.
 13. Softwarová podpora pro řízení projektů.

Osnova numerických cvičení

 1. Seznámení s MS Project programovým produktem.
 2. Odhadování nákladů, stanovení rozpočtu a řízení nákladů projektu.

Osnova počítačových cvičení

 1. Vytvoření plánu týmového projektu v MS Project programovém produktu.

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Studenti pracují v týmech (až 10 studentů/tým), analyzují reálný problém a implementují jeho řešení jako řízený projekt.
 2. Zaznamenávají metriky procesů. Jsou průběžně kontrolovány milníky.

Průběžná kontrola studia

Dva domácí ohodnocené úkoly úhrnem za 10 bodů. Týmový projekt 30 bodů. Počítačové cvičení 4 body. Závěrečná zkouška 56 bodů. Průběžná kontrola řešení projektu vyučujícím.

Kontrolovaná výuka

2 hodnocené domácí úlohy. Kontrolovaná účast na počítačovém cvičení. Hodnocený týmový projekt s obhajobou. Závěrečná písemná zkouška.

Pokud se student nemůže cvičení z vážného důvodu (například pro nemoc) zúčastnit a tento důvod doloží v souladu s Článkem 55 Studijního a zkušebního řádu VUT, může se cvičení se stejným tématem zúčastnit s jinou skupinou (na což dotyčného cvičícího upozorní) nebo může požádat svého cvičícího o zadání náhradního úkolu, za který může získat stejný počet bodů jako za cvičení, které nahrazuje.

Podmínky zápočtu

Pro získání zápočtu, a tím pro připuštění k závěrečné zkoušce, musí student odevzdat oba domácí úkoly, zúčastnit se počítačového cvičení, odevzdat projekt. Z domácích úkolů, počítačového cvičení a z projektu musí student získat z každého z těchto termínů minimálně 1 bod a získat celkově nejméně 20 bodů z domácích úkolů, počítačového cvičení a projektu.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Popoč. labvýuky N204 08:0011:50 1MIT xx
Popoč. labvýuky N104 09:0012:50 1MIT xx
Popoč. labvýuky N104 16:0017:50 2MIT xx
Popoč. labvýuky N104 18:0019:50 1MIT xx
Stpřednáškavýuky E112 11:0012:50 1MIT 2MIT MIS - MMI xx
Stostatní2020-02-19 C236 12:0015:50 2MIT xx Projekt - konzultace
Stcvičenívýuky E112 13:0013:50 1MIT 2MIT MIS - MMI xx
Stostatní2020-02-19 E105 14:0015:50 2MIT xx Projekt - USI team
Stpoč. labvýuky N204 14:0015:50 1MIT 2MIT xx
Stpoč. lab2020-03-04 N204 18:0019:50 1MIT 2MIT xx
Čtpoč. labvýuky N203 13:0014:50 1MIT 2MIT xx
poč. labvýuky N204 14:0015:50 1MIT 2MIT xx

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru