Detail předmětu

Teorie finančních trhů

PFTD Ak. rok 2019/2020 letní semestr

Předmět umožňuje získání jak teoretických, tak i praktických poznatků ve všech oblastech působení finančního trhu. Jedná se jak o jednotlivé druhy zde působících finančních institucí, existujících finančních nástrojů, jakož i o všechny nejvýznamnější druhy finančních obchodů, které jsou na finančních trzích realizovány.

Okruhy otázek k SDZ
1. Finanční trhy, jejich vymezení a funkce v ekonomice.
2. Finanční instituce, jejich produkty a služby.
3. Úrokové sazby a jejich význam v ekonomice.
4. Klíčové faktory fungování finančního trhu.
5. Základní druhy finančních investičních instrumentů.
6. Klasické" investiční cenné papíry.
7. Termínové derivátové instrumenty.
8. Cenné papíry fondů kolektivního investování.
9. Strukturované investiční instrumenty.
10. Soudobý vývoj světového finančního systému a jeho perspektivy.

Garant předmětu

Rejnuš Oldřich, prof. Ing., CSc. (UE FP VUT)

Jazyk výuky

český

Zakončení

zkouška (kombinovaná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 20 hod. cvičení

Bodové hodnocení

100 zkouška

Zajišťuje ústav

UE FP VUT

Přednášející

Rejnuš Oldřich, prof. Ing., CSc. (UE FP VUT)

Cvičící

Rejnuš Oldřich, prof. Ing., CSc. (UE FP VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Předmět by měl studenty naučit chápat problematiku finančního trhu v širších teoretických i praktických souvislostech s cílem využití získaných vědomostí jak v oblasti výzkumu, tak při výkonu vyšších řídících funkcí v různých oblastech národohospodářské sféry jakož i při řízení podniku.

Cíle předmětu

Předmět je určen studentům doktorského studia, kteří se zabývají studiem ekonomie, ekonomiky a řízení podniku nebo problematikou financí. Jeho cílem je prohloubit jejich dosavadní znalosti v oblasti teorie finančního trhu.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Předmět vyžaduje znalosti z oblasti makroekonomie I a II.

Literatura referenční

 • REJNUŠ, O.: Finanční trhy, Key Publishing, Ostrava, 2008. ISBN 978-80-87071-87-8.
 • Cornuejols, G., Tutuncu, R.: Optimization Methods in Finance (Mathematics, Finance and Risk), Cambridge University Press, 2007, ISBN: 978-0521861700.
 • Kokot, S.: The Econometrics of Sequential Trade Models: Theory and Applications Using High Frequency Data, Springer, 2004, ISBN 978-3540208143.
 • Pachamanova, D., Fabozzi, F.J.: Simulation and Optimization in Finance, Wiley& Sons, 2010, ISBN 978-0470371893.
 • Aldridge, I.: High-Frequency Trading: A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems, Wiley & Sons,  2010, ISBN 978-0470563762. 
 • BLAHA, Z. S., JINDŘICHOVSKÁ, I.: Opce, swapy, futures - deriváty finančního trhu, 2. vydání, Praha, Management Press, 1997. ISBN 80-85943-29-8.
 • MISHKIN, F. S.: The Economics of Money, Banking and Financial Markets, Fifth Edition, Harper Collins Publishers, 1998. ISBN 0-321-01440-5.
 • DĚDIČ, J. a kol.: Právo cenných papírů a kapitálového trhu, Praha, Prospektum, 2000. ISBN 80-7175-084-0.
 • REVENDA, Z.: Centrální bankovnictví, 2. vydání, Praha, Management Press, 2001. ISBN 80-7261-051-1.
 • DVOŘÁK, P.: Finanční deriváty, Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze, 1998. ISBN 80-7079-633-2.
 • ROSE, P. S.: Money and capital markets, Fourth edition, Boston, IRWIN, 1992. ISBN 0-256-08300-2.
 • DVOŘÁK, P.: Bankovnictví pro bankéře a klienty, 3. vydání, Praha, Linde, 2005, ISBN 80-7201-515-X.
 • SYNEK, M. a kol.. Manažerská ekonomika, 2. vydání, Praha, Grada Publishing, 2000, ISBN 80-247-9069-6.
 • GOBRY, P.: Burzovní indexy, Praha, HZ Praha, 1996, ISBN 80-901495-9-6.
 • VALACH, J.: Investiční rozhodování a dlouhodobé financování, Praha, Ekopress, 2001, ISBN 80-86119-38-6.
 • GIDDY, I. H.: Global Financial Markets, Lexington, D. C. Heath and Company, 1994, ISBN 0-669-24605-0.
 • HOLMAN, R.: Ekonomie, 3. vydání, Praha, Nakladatelství C. H. Beck, 2002, ISBN 80-7179-681-6.
 • JÍLEK, J.: Finanční a komoditní deriváty, Praha, Grada, 2002, ISBN 80-247-0342-4.

Osnova přednášek

 1. Finanční trh a jeho význam v ekonomice. Typy finančních transakcí. Finanční instituce a nástroje.
 2. Význam úrokových sazeb a jejich funkce na finančním trhu, teorie úrokových sazeb. Teorie finančních investic, základní faktory investiční strategie.
 3. Vymezení cenných papírů, jejich systemizace a charakteristika. Základní druhy cenných papírů a jejich význam pohledu emitentů a investorů.
 4. Význam burz v tržní ekonomice, jejich druhy a vnitřní struktura.
 5. Fundamentální, technická a psychologická analýza.
  Obchodování cenných papírů, základní druhy investiční strategie.
 6. Význam a způsoby kolektivního investování v ČR a ve světě.
 7. Termínové derivátové instrumenty a jejich praktické využití v hospodářské praxi.
 8. Strukturované produkty.
 9. Teorie devizových kurzů.
 10. Portfoliové a přímé investice.Teorie portfolia.
 11. Regulace finančního trhu.
 12. Metody mezinárodního investičního rozhodování.
 13. Vývojové trendy dalšího rozvoje světového finančního trhu, globalizace.

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Prostudování metod modelování, simulace, optimalizace a predikce pro oblast finančního obchodování a jejich zpracování do podoby tématické práce.

Průběžná kontrola studia

Hodnocení studia je založeno na bodovacím systému. Pro úspěšné absolvování předmětu je nutno dosáhnout 50 bodů.

Kontrolovaná výuka

Předmět je zakončen komisionální zkouškou.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VTI-DR-4, obor DVI4, libovolný ročník, volitelný
Nahoru