Detail předmětu

Projektový manažer

PMA Ak. rok 2019/2020 letní semestr 5 kreditů

Předmět se zabývá třemi oblastmi kompetencí podle standardu IPMA. Kontextové kompetence: Strategie. Systém řízení, struktura a procesy. Shoda se standardy a předpisy. Moc a zájmy. Kultura a hodnoty. Behaviorální kompetence: Sebereflexe a sebeřízení. Osobní integrita a odpovědnost. Komunikační dovednosti. Zainteresovanost a vztahy. Vůdcovství. Týmová práce. Konflikty a krize. Nápaditost, vynalézavost, důvtip. Vyjednávání. Orientace na výsledky. Technické kompetence: Návrh projektu. Požadavky a cíle. Rozsah. Čas. Organizace projektu a práce s informacemi. Kvalita. Finance. Zdroje. Obstarávání. Plánování a kontrola. Hrozby a příležitosti. Zainteresované strany. Změna a transformace.
Studenti mohou využít zvýhodněné cenové nabídky pro vykonání certifikační zkoušky u IPMA CZ vzhledem k tomu, že VUT v Brně je korporátním členem SPŘ.

Předmět PMA byl akreditován u SPŘ (nyní IPMA Česká republika, z. s.) pro přípravu na certifikaci i recertifikaci IPMA pro stupně D a C.

Studenti mohou získat Národní certifikát studentů (NCS).

Aktuální informace

28.4.2020, 10:00 - 14:00 hod. - Zápočtová písemka se bude konat distanční formou.

Garant předmětu

Zástupce garanta předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

klasifikovaný zápočet (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

48 půlsemestrální test, 52 cvičení

Zajišťuje ústav

Přednášející

Kalášek Dušan, PhDr. Mgr. (Flotila s.r.o.)
Kreslíková Jitka, doc. RNDr., CSc. (UIFS FIT VUT)
Květoňová Šárka, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)

Cvičící

Kalášek Dušan, PhDr. Mgr. (Flotila s.r.o.)
Kreslíková Jitka, doc. RNDr., CSc. (UIFS FIT VUT)
Květoňová Šárka, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)

Stránky předmětu

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

 • Student porozumí jak řídit projekty, vytvářet plány a pomocné plány projektů zahrnující analýzu rizik.
 • Naučí se definovat projektové zdroje pro přidělení k úkolům a přerozdělení zdrojů.
 • Student bude schopný osvojit si a aplikovat znalosti a dovednosti z oblasti projektového řízení v příslušném kontextu.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

 • Student bude schopný aplikovat znalosti z projektového řízení jako člen týmu v projektu.
 • Získané kompetence odpovídají požadavkům mezinárodně platné certifikace IPMA stupně D a C.

Cíle předmětu

Cílem výuky v předmětu PMA je získat komplexní a ucelený přehled v projektovém řízení podle standardu IPMA (International Project Management Association), nácvik důležitých technik, metod a dovedností osvědčených v každodenní projektové praxi a tím připravit studenty na písemnou zkoušku pro mezinárodní certifikaci dle IPMA stupně D a C. Po úspěšném absolvování předmětu, student splní nutnou podmínku uchazeče o mezinárodně platnou certifikaci IPMA ve stupni D.

Proč je předmět vyučován

Tvorba produktů informačních technologií probíhá v současné době převážně formou projektů. Studenti získají komplexní a ucelený přehled v projektovém řízení podle standardu IPMA (International Project Management Association). Procvičí si důležité techniky, seznámí se s metodami a získají dovednosti osvědčené v každodenní projektové praxi. Studenti budou připraveni na písemnou zkoušku pro mezinárodní certifikaci dle IPMA stupně D a C. Po úspěšném absolvování předmětu mohou studenti získat Národní certifikát studentů (IPMA).

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

 • Znalosti vyšší matematiky.

Literatura studijní

 • Ježková, Z., Krejčí, H., Lacko, B., Švec, J.: Projektové řízení - Jak zvládnout projekty, ACSA, 2014, ISBN 978-80-905297-1-7.
 • Lacko, B., Švec, J., Balatková, M. a kol. : Specifika technických projektů - Pracovní sešit k Projektové řízení - Jak zvládnout projekty, ACSA, 2014, ISBN 978-80-905297-2-4.
 • Svozilová, A.: Projektový management, GRADA Publishing, 2007, ISBN 80-247-1501-5.
 • Rosenau, M. D.: Řízení projektů, Computer Press, 2007, 344 s., ISBN 80-7226-218-1.

Literatura referenční

 • MÁCHAL, Pavel, Martina ONDROUCHOVÁ, Iva KRUNČÍKOVÁ, Marcela NOVÁKOVÁ, Petr CHLUPATÝ and Michael MOTAL. 2017. Mezinárodní standard projektového řízení IPMA ICB v. 4. 2017. Praha: IPMA Czech Republic. Publikace (IPMA), 158 str. ISBN 978-80-7326-285-3. 
 • IPMA ICB IV. 2015. Individual Competence Baseline for Project, Programme E Portfolio Management version 4.0. Vyd. IPMA, 431 p. ISBN 978-94-92338-00-6.
 • DOLEŽAL, Jan, Pavel MÁCHAL and Branislav LACKO. 2012. Projektový management podle IPMA. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4275-5.
 • DOLEŽAL, Jan. 2016. Projektový management: komplexně, prakticky a podle světových standardů. Praha: Grada Publishing. Expert (Grada), 418 str. ISBN 978-80-247-5620-2.

Osnova přednášek

 1. Úvodní informace. Struktura a cíle předmětu. Certifikace v projektovém řízení. Certifikace podle IPMA. Standard IPMA ICB v.4. 1.01 Strategie, 1.02 Systém řízení, struktura a procesy.
 2. 1.03 Shoda se standardy a předpisy, 1.04 Moc a zájmy, 1.05 Kultura a hodnoty.
 3. 2.01 Sebereflexe a sebeřízení, 2.02 Osobní integrita a odpovědnost.
 4. 2.03 Komunikační dovednosti, 2.04 Zainteresovanost a vztahy, 2.05 Vůdcovství.
 5. 2.06 Týmová práce, 2.07 Konflikty a krize, 2.08 Nápaditost, vynalézavost, důvtip.
 6. 2.09 Vyjednávání, 2.10 Orientace na výsledky.
 7. 3.01 Návrh projektu, 3.02 Požadavky a cíle.
 8. 3.03 Rozsah, 3.04 Čas.
 9. 3.05 Organizace projektu a práce s informacemi, 3.06 Kvalita.
 10. 3.07 Finance, 3.08 Zdroje, 3.09 Obstarávání.
 11. 3.10 Plánování a kontrola, 3.11 Hrozby a příležitosti.
 12. 3.12 Zainteresované strany, 3.13 Transformace a organizační změny.
 13. Závěrečná písemná práce.

Osnova numerických cvičení

 1. Sestavení týmů. Sebehodnotící test. Postupy výběru vhodných pracovníků pro projekt, (volba vhodného typu organizační struktury).
 2. "ETICKÝ KODEX" - vlastní i skupinový etický kodex.
 3. "KOTEL" - veřejné vystoupení - pod palbou otázek bude veřejné vystoupení zaznamenané na videokameru. Simulace vedení diskuze a porady. Simulace vedení diskuze a porady.
 4. "PAPÍROVÁ VĚŽ" - obdobně jako u veřejného vystoupení - pod palbou otázek bude veřejné vystoupení zaznamenané na videokameru.
 5. Techniky gramofonová deska a negativní dotazování. Dispersonifikace a řešení problému metodami mediace a facilitace.
 6. Implementace projektového řízení v organizaci. Logický rámec.
 7. Metody odhadování a časového plánování.
 8. Analýza příčin a následků. Matice odpovědnosti (RASCI).
 9. Rozhodování o optimálních zdrojích financování projektů. Čistá současná hodnota kapitálu.
 10. SWOT analýza. EVM - Metoda řízení dosažené hodnoty projektu.
 11. Analýza rizik. Metoda RIPRAN.
 12. Síťový graf, vyrovnání zdrojů.
 13. Závěrečné testování.

Cvičení se vztahují dle pořadí přednášek k odpovídajícím elementům Mezinárodního standardu ICB IV.

Průběžná kontrola studia

 • Prezence na cvičeních - až 12 bodů.
 • 3 domácí úlohy - úhrnem za 40 bodů.
 • Závěrečný písemný test - 48 bodů.

Kontrolovaná výuka

 • Aktivní účast na minimálně 10 cvičeních.
 • 3 hodnocené domácí úlohy.
 • Závěrečný písemný test.

Pokud se student nemůže cvičení z vážného důvodu (například pro nemoc) zúčastnit a tento důvod doloží v souladu s Článkem 55 Studijního a zkušebního řádu VUT, může se cvičení se stejným tématem zúčastnit s jinou skupinou (na což dotyčného cvičícího upozorní) nebo může požádat svého cvičícího o zadání náhradního úkolu, za který může získat stejný počet bodů jako za cvičení, které nahrazuje.

Podmínky zápočtu

 • Aktivně se zúčastnit minimálně 10 cvičení.
 • Odevzdat 3 domácí úlohy.
 • Získat celkově minimálně 50 bodů.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Útzkouška2020-04-28 A112 08:0008:50 1MIT xx Zápočtová písemná práce
Útzkouška2020-04-28 A113 08:0010:50 2MIT xx Zápočtová písemná práce
Útpřednáškavýuky A112 09:0010:50 1MIT 2MIT xx
Útcvičenívýuky A112 11:0012:50 1MIT 2MIT xx
Útcvičenívýuky A112 15:0016:50 1MIT 2MIT xx
Útcvičenívýuky A112 17:0018:50 1MIT 2MIT xx

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru