Detail předmětu

Pedagogická psychologie

IPSO Ak. rok 2019/2020 zimní semestr 5 kreditů

Předmět je tématicky rozdělen na dvě části. První část představuje seznámení studentů s výchozími stanovisky, teoriemi a terminologií obecné psychologie, vývojové psychologie, sociální psychologie a psychologie osobnosti. Navazující druhá část se soustřeďuje na stěžejní témata pedagogické psychologie jako je kupř. proces učení, vztah učitel - žák, typologie učitele nebo problematika školního neprospěchu. V předmětu je rovněž dán určitý prostor pro psychologické sebepoznání studentů a nácvik relaxačních technik, kde se uplatňují především zážitkové techniky spojené s prezentací psychologických testů. 

Aktuální informace


Em., 2019-04-10:
Úvodní orientační informace, dokud nebudou z UJAZ/FEKT dodány aktualizované dokumenty.
* Výuka je na FEKT v předmětu XPSO společně s tamními studenty. Podrobnější informace získáte u Ing. Jílka nebo paní Purové.
Poznámka: Do jaké míry bude OSVĚDČENÍ O PEDAGOGICKÉ ZPůSOBILOSTI využitelné pro nástup do pozice učitel, o tom se informujte na MŠMT.
Em., 2018-04-24:
Došly podmínky pro získání OSVĚDČENÍ O PEDAGOGICKÉ ZPůSOBILOSTI v ak.r. 2018/2019:
> Část 1 podmínek.
> Část 2 podmínek.
> Etika pro učitele.
> Práce s projekty.
> Základy sociologie.

Em., 2019-05-25: Snad bude toto propadliště postupně aktualizováno.

Garant předmětu

Jílek Martin, Ing. (UJAZ FEKT VUT)

Jazyk výuky

český

Zakončení

zkouška (ústní)

Rozsah

52 hod. přednášky

Bodové hodnocení

100 zkouška

Zajišťuje ústav

Kabinet doplňujícího pedagogického studia (KDPS UJAZ FEKT VUT)

Přednášející

Fiľová Petra, Mgr. (UJAZ FEKT VUT)
Jílek Martin, Ing. (UJAZ FEKT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Získání předpokladů k hlubšímu pochopení a zvládnutí psychologických determinant problémů, vázaných na oblast pedagogické praxe.

Cíle předmětu

Předmět posluchačům poskytne základní orientaci v psychologické terminologii a stěžejních psychologických koncepcích. Významněji by měl přispět k vypěstování psychologického náhledu na problém, který budou moci prakticky uplatnit v budoucí vlastní pedagogické praxi i v osobním životě.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní vstupní předpoklad je především zájem o danou tématiku.

Literatura studijní

Literatura referenční

 • Čáp, J., Mareš, J.: Psychologie pro učitele. Praha, Portál, 2001.
 • Fontana, D.: Psychologie ve školní praxi. Příručka pro učitele. Praha, Portál, 1997.
 • Hartl, P., Hartlová, H.: Psychologický slovník. Praha, Portál, 2000.

Osnova přednášek

 1. Dějiny psychologie. Předmět, úkoly, odvětví a metody psychologie.
 2. Socializace, sociální učení. Psychologie sociálních skupin.
 3. Komunikace. Asertivní komunikace. Zvláštnosti pedagogická komunikace.
 4. Teoretické otázky vývojové psychologie. Charakteristika jednotlivých vývojových období.
 5. Osobnost z psychologického hlediska, její struktura.
 6. Kognitivní procesy I: Biologický základ psychiky. Vědomí a pozornost. Vnímání. Paměť.
 7. Kognitivní procesy II: Myšlení. Tvořivost. Učení.
 8. Motivační, emoční a volní procesy. Duševní hygiena.
 9. Psychologie výchovy. Osobnost vychovatele z psychologického hlediska. Metody a prostředky výchovy.
 10. Sociálně patologické jevy. Specifické vývojové poruchy chování.
 11. Příčiny školní neúspěšnosti. Specifické vývojové poruchy učení.

Kontrolovaná výuka

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Popřednáškavýuky T12/SD1.52 09:0012:50 2BIA 2BIB 3BIT xx Fiľová

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 2. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru