Detail předmětu

Semestrální projekt Erasmus (v angličtině)

SEPe Ak. rok 2019/2020 zimní semestr 5 kreditů

Studenti obdrží individuální zadání projektů z různých oblastí informačních technologií a samostatně je řeší pod vedením odborných vedoucích. Studenti se zaměří na analýzu problému, návrh jeho řešení, ověřování správnosti řešení, realizaci, dokumentaci a obhajobu projektu. Studenti postupují podle pokynů obsahujících požadavky na obsah, rozsah a uspořádání projektu, práci s literaturou, jazykovou kvalitu, typografickou úpravu písemné zprávy a součásti projektu odevzdávané v elektronické podobě. Předmět je zakončen odevzdáním písemné zprávy, realizačních výstupů projektu a obhajobou před komisí složenou z pedagogů ústavu/fakulty.

Garant předmětu

Zástupce garanta předmětu

Jazyk výuky

anglický

Zakončení

klasifikovaný zápočet (kombinovaná)

Rozsah

65 hod. projekty

Bodové hodnocení

100 projekty

Zajišťuje ústav

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Zásady pro samostatné vytváření inženýrského projektu a jeho úspěšné obhájení.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je vypracování semestrálního projektu na základě zadání z odborné oblasti informační technologie včetně dokumentace a obhajoby.

Literatura referenční

  • A Guide To The Project Management Body Of Knowledge, Fifth Edition, Project Management Institute, 2013, ISBN 978-1-935589-67-9.
  • ISO 2145:1978: Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents.
  • ISO 7144:1986: Documentation - Presentation of theses and similar documents.
  • ISO 690:2010: Information and documentation -- Guidelines for bibliographic references and citations to information resources.

Osnova numerických cvičení

Konzultace k problematice řešeného zadání projektu především s vedoucím semestrálního projektu.

Průběžná kontrola studia

Konzultace s vedoucím SP, vypracování a odevzdání technické zprávy a realizačních výstupů a obhájení výsledků řešení před fakultní/ústavní komisí.

Podmínky zápočtu

Odevzdání technické zprávy v rozsahu 25 normostran (typicky 40 - 50, neměl by přesáhnout 60 normostran).
Obhájení řešení projektu před komisí nejméně za 50 bodů.
Úspěšný SEPe je povinnou prerekvizitou pro "DIPe - Diplomový projekt v zahraničí.
Nahoru