Detail předmětu

Strategický management

STM Ak. rok 2019/2020 letní semestr 5 kreditů

Předmět není v tomto roce otevřen
Zavřít

Strategické řízení firmy v tržním - konkurenčním prostředí lze označit za životně důležitý aspekt potenciálního úspěchu firmy. Rozhodnutí o strategii firmy, má-li zvolená strategie přivést firmu k požadovanému cíli, musí vycházet z důkladné strategické analýzy. Teprve na jejím základě lze generovat možná řešení, vybrat a implementovat optimální variantu. V rámci procesu strategické řízení pak management firmy hodnotí faktory jako jsou disponibilní zdroje, poslání a cíle a externí a interní prostředí firmy. Takto pojímaná a vytvořená strategie, se může stát solidním základem konkurenceschopnosti firmy.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška

Rozsah

26 hod. přednášky, 13 hod. cvičení, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

51 zkouška, 25 cvičení, 24 projekty

Zajišťuje ústav

Ústav managementu (UM FP VUT)

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti budou seznámeni s procesem strategického řízení ve firmě a principy strategického myšlení. Budou seznámeni s analytickými postupy pro strategickou analýzu interních i externích faktorů. Naučí se postupu pro formulaci strategií založeném na hierarchické struktuře strategií - corporate, business, funkční. a horizontální strategie. Naučí se jak postupovat při výběru, realizaci a hodnocení strategie.

Cíle předmětu

Cílem kurzu je  seznámit studenty s procesem strategického řízení firem v tržním a konkurenčním prostředí. Důraz je kladen na vysvětlení principu analytických metod a možností jejich aplikace a tvorbu strategie a její realizace.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Studenti musí mít základní znalosti postupů v oblasti plánování, organizování, stimulace a kontroly. Je třeba aby se orientovali v základních funkcích podniku. Vyžaduje se znalost běžných marketingových metod.

Literatura referenční

 • COLLIS, D.J. - MONTGOMERY, C.A. Corporate strategy - Resources and the Scope of the Firm. 1st ed. McGraw-Hill, 1997. 764 p. ISBN 0-256-17894-1
 • HITT, M.A. - IRELAND, R.D. - HOSKISSON, R.E. Strategic Management - Competitiveness and Globalization: Concepts. 6th ed. South-Western College Pub, 2004. 544 p. ISBN 0324275307
 • GRANT, R.M. Contemporary strategy analysis. 6th ed. Blackwell Publishing, 2008. 482 p. ISBN 978-1-4051-6309-5
 • JOHNSON, G. - SCHOLES, K. Cesty k úspěšnému podniku. Přel. Z. Strnad. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2000. 803 s. Přel. z: Exploring Corporate Strategy. ISBN 80-7226-220-3
 • KEŘKOVSKÝ, M. - VYKYPĚL, O. Strategické řízení. 1. vyd. Brno: VUT v Brně Fakulta podnikatelská, 1998. 157 s., ISBN 80-214-1111-2
 • KOTLER, P. Marketing Management. 10. vyd. Praha: Grada Publishing, 2001. 720 s. ISBN 80-247-0016-6
 • PORTER, MICHAEL E. Konkurenční výhoda. Přel. V. Irgl. 1.vyd. Praha: Victoria publishing, a.s., 1993. 626 s. Přel. z: Competitive Advantage. ISBN 80-85605-12-0
 • VODÁČEK, L. - VODÁČKOVÁ, O. Strategické aliance se zahraničními partnery. 1. vyd. Praha: Management Press, 2002.137 s. ISBN 80-7261-058-9

Osnova přednášek

 1. Popis a charakteristika procesu strategického řízení firmy, vize, mise a strategie firmy, hierarchie strategií, směry vývoje strategického řízení
 2. Analýza externích faktorů, členění okolí firmy, analytické nástroje pro hodnocení externích faktorů
 3. Vývoj konkurence a konkurenčního prostředí
 4. Analýza interních faktorů, hodnotový řetězec, zdroje a kompetence, analýza portfolia, finanční analýza, formulace závěrů analýz - SWOT.
 5. Definování strategických cílů, definování strategických obchodních jednotek
 6. Firemní strategie, business strategie, funkční strategie, horizontální strategie
 7. Konkurenceschopnost firmy, konkurenční výhoda a její rozvoj, Porterovy generické strategie, konkurenční chování firem
 8. Alternativní přístupy k hodnocení konkurenční pozice firmy
 9. Diverzifikace, integrace, akvizice, restrukturalizace, joint-venture, formy spolupráce firem, podnikatelské sítě
 10. Internacionalizace firmy
 11. Výběr strategie, faktory ovlivňující výběr, metody výběru
 12. Implementace a hodnocení strategie, strategická správa společnosti
 13. Organizační aspekty implementace strategie, strategic leadership

Kontrolovaná výuka

Účast na cvičeních je povinná a kontrolovaná. V případě absence vyšší jak 10% slouží k nahrazení chybějící výuky opravné prostředky. Tyto prostředky jsou opravný znalostní test, opravná případová studie a případně opravný závěrečný projekt. Účast na přednáškách není povinná, ale doporučuje se.

Podmínky zápočtu

Pro udělení zápočtu je rozhodující zpracování projektu zaměřeného řešení zadané případové studie nebo projektu řešícího strategii konkrétní firmy. Studenti budou zvolený projekt / případovou studii řešit v týmu složeném z tří až šesti členů. Projekt / případová studie bude odevzdán ve elektronické formě včetně ppt prezentace a prezentován v termínu daném programem cvičení. Podrobné vymezení obsahu bude vystaveno formou aktualit předmětu. Ke zkoušce budou připuštěni pouze ti studenti, kteří získali zápočet. Zkouška prověřuje znalosti a pojmy používané ve strategickém řízení. Zkouška je zaměřena nejen na prokázání získaných znalostí v obecné rovině, ale také na schopnost vidět a chápat souvislosti mezi jednotlivými teoretickými poznatky a konkrétními aplikacemi. Zkouška je písemná formou testu (60 minut, 50 otázek, 5 variant odpovědí, pouze jedna správná, +1 bod za správnou odpověď, -1 bod za spatnou odpověď, o bodů za žádnou odpověď). Studenti, kteří neuspějí u testu budou absolvovat ústní zkoušku s písemnou přípravou (celkový rozsah cca 30 min).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru