Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Vědecké publikování od A do Z

VDD Ak. rok 2019/2020 zimní semestr

E-learningový kurz Vědecké publikování od A do Z provází procesem vzniku a dalšího života odborného textu. Kurz se v prvních kapitolách věnuje sběru informací z dostupných elektronických zdrojů, dále jejich správnému použití a citování, v následujících kapitolách podává přehled a rady k tvorbě odborného textu a výběru vhodného časopisu pro jeho publikování. V posledních kapitolách se kurz věnuje propagaci výsledků vědecké práce a citačním analýzám.
Kurz je určen studentům doktorského studia. Je zařazen jako volitelný, tj. jeho absolvování je nad rámec povinného počtu předmětů v doktorském studiu.

Garant předmětu

Adamusová Jana, Mgr. (RE-UK VUT)

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška (ústní)

Rozsah

8 hod. cvičení

Bodové hodnocení

100 zkouška

Stránky předmětu

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

The student will know the basic sources of scientific information from pre-paid databases at BUT as well as freely available information sources and patent databases. He will be able to cite the literature correctly. He/she will be familiar with the basic principles of creating a scientific text and the basics of the publishing process. He/she will be able to find a suitable journal for publishing the text and in relation to the evaluation of science in the Czech Republic. He will know the basic possibilities to promote the results of the scientific work in the online environment. Will be able to perform citation analysis of the publishing results using various tools.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Schopnost aplikovat různé formální požadavky na vlastní text.

Cíle předmětu

Seznámení s možnostmi vyhledávání vědeckých informací, jejich zpracování do odborného textu a zásadami etického užití informací. Získat přehled o hodnocení vědy v ČR i zahraničí a umět si na základě těchto podmínek vybrat vhodný časopis či konferenci pro prezentování svých vědeckých výsledků. Propagovat publikační činnosti a analyzovat úspěšnost textů.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní znalost práce na počítači a s internetem.

Literatura studijní

MAREK Jiří, Petra DĚDIČOVÁ a Jan SKŮPA. Open acces na VUT v Brně. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústřední knihovna, 2014.
ÚŘAD VLÁDY ČR. Metodika hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací. 2017. Dostupné také z: https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=799796&ad=1&attid=825165
Ústřední knihovna - VUT v Brně [online]. Brno: VUT, 2018 [cit. 2018-07-31]. Dostupné z: https://www.vutbr.cz/uk
WALLWORK, Adrian. English for writing research papers. New York: Springer, 2011. ISBN 978-1-4419-7921-6.

Literatura referenční

MAREK Jiří, Petra DĚDIČOVÁ a Jan SKŮPA. Open acces na VUT v Brně. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústřední knihovna, 2014.
ÚŘAD VLÁDY ČR. Metodika hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací. 2017. Dostupné také z: https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=799796&ad=1&attid=825165
Ústřední knihovna - VUT v Brně [online]. Brno: VUT, 2018 [cit. 2018-07-31]. Dostupné z: https://www.vutbr.cz/uk
WALLWORK, Adrian. English for writing research papers. New York: Springer, 2011. ISBN 978-1-4419-7921-6.

Osnova přednášek

  1. Kreativní techniky pro výběr tématu
  2. Elektronické informační zdroje
  3. Výběr časopisu/konference, Metodika hodnocení VaVaI
  4. Základy tvorby odborného textu
  5. Základy citování
  6. Citační manažery
  7. Publikační proces a autorské právo
  8. Citační analýzy a altmetriky
  9. Propagace výsledků vědecké práce

Osnova ostatní - projekty, práce

Studenti vypracují úkoly k jednotlivým kapitolám (vytvoří myšlenkovou mapu svého tématu, vyhledají informační zdroje, vyberou časopis pro publikování, rozvrhnou si strukturu textu, napíší abstrakt, seznámí se s publikační politikou časopisu, ocitují použitou literaturu, provedou citační analýzu vybraného vědce, zřídí si jednoznačný autorský identifikátor).

Průběžná kontrola studia

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Kontrolovaná výuka

Kurz probíhá formou e-learningu za použití systému Moodle (vypracování zadaných úkolů) a prostřednictvím individuálních konzultací.

Podmínky zápočtu

Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné splnit testy a zadané úkoly v jednotlivých kapitolách z 50 %.
Nahoru