Detail předmětu

Vědecké publikování od A do Z

VDD Ak. rok 2019/2020 zimní semestr

E-learningový kurz Vědecké publikování od A do Z provází procesem vzniku a dalšího života odborného textu. Kurz se v prvních kapitolách věnuje sběru informací z dostupných elektronických zdrojů, dále jejich správnému použití a citování, v následujících kapitolách podává přehled a rady k tvorbě odborného textu a výběru vhodného časopisu pro jeho publikování. V posledních kapitolách se kurz věnuje propagaci výsledků vědecké práce a citačním analýzám.
Kurz je určen studentům doktorského studia. Je zařazen jako volitelný, tj. jeho absolvování je nad rámec povinného počtu předmětů v doktorském studiu.

Garant předmětu

Adamusová Jana, Mgr. (RE-UK VUT)

Jazyk výuky

český

Zakončení

zkouška (ústní)

Rozsah

8 hod. cvičení

Bodové hodnocení

100 zkouška

Stránky předmětu

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti budou znát základní zdroje odborných informací jak z předplácených databází na VUT, tak z volně dostupných informačních zdrojů a patentových databází. Budou umět správně citovat použitou literaturu. Budou znát základní principy tvorby odborného textu a základy publikačního procesu. Budou umět najít vhodný časopis pro svou publikační činnost i ve vztahu k hodnocení vědy v ČR. Budou znát základní možnosti jak propagovat výsledky své vědecké práce v online prostředí. Budou umět provést citační analýzu svých výsledků pomocí různých nástrojů.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Schopnost aplikovat různé formální požadavky na vlastní text.

Cíle předmětu

Seznámení s možnostmi vyhledávání vědeckých informací, jejich zpracování do odborného textu a zásadami etického užití informací. Získat přehled o hodnocení vědy v ČR i zahraničí a umět si na základě těchto podmínek vybrat vhodný časopis či konferenci pro prezentování svých vědeckých výsledků. Propagovat publikační činnosti a analyzovat úspěšnost textů.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní znalost práce na počítači a s internetem.

Literatura studijní

MAREK Jiří, Petra DĚDIČOVÁ a Jan SKŮPA. Open acces na VUT v Brně. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústřední knihovna, 2014.
ÚŘAD VLÁDY ČR. Metodika hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací. 2017. Dostupné také z: https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=799796&ad=1&attid=825165
Ústřední knihovna - VUT v Brně [online]. Brno: VUT, 2018 [cit. 2018-07-31]. Dostupné z: https://www.vutbr.cz/uk
WALLWORK, Adrian. English for writing research papers. New York: Springer, 2011. ISBN 978-1-4419-7921-6.

Literatura referenční

MAREK Jiří, Petra DĚDIČOVÁ a Jan SKŮPA. Open acces na VUT v Brně. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústřední knihovna, 2014.
ÚŘAD VLÁDY ČR. Metodika hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací. 2017. Dostupné také z: https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=799796&ad=1&attid=825165
Ústřední knihovna - VUT v Brně [online]. Brno: VUT, 2018 [cit. 2018-07-31]. Dostupné z: https://www.vutbr.cz/uk
WALLWORK, Adrian. English for writing research papers. New York: Springer, 2011. ISBN 978-1-4419-7921-6.

Osnova přednášek

  1. Kreativní techniky pro výběr tématu
  2. Elektronické informační zdroje
  3. Výběr časopisu/konference, Metodika hodnocení VaVaI
  4. Základy tvorby odborného textu
  5. Základy citování
  6. Citační manažery
  7. Publikační proces a autorské právo
  8. Citační analýzy a altmetriky
  9. Propagace výsledků vědecké práce

Osnova ostatní - projekty, práce

Studenti vypracují úkoly k jednotlivým kapitolám (vytvoří myšlenkovou mapu svého tématu, vyhledají informační zdroje, vyberou časopis pro publikování, rozvrhnou si strukturu textu, napíší abstrakt, seznámí se s publikační politikou časopisu, ocitují použitou literaturu, provedou citační analýzu vybraného vědce, zřídí si jednoznačný autorský identifikátor).

Průběžná kontrola studia

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Kontrolovaná výuka

Kurz probíhá formou e-learningu za použití systému Moodle (vypracování zadaných úkolů) a prostřednictvím individuálních konzultací.

Podmínky zápočtu

Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné splnit testy a zadané úkoly v jednotlivých kapitolách z 50 %.
Nahoru