Detail předmětu

Základy marketingu

IZMA Ak. rok 2019/2020 letní semestr 5 kreditů

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s objasněním pojmu marketing a s ním souvisejících oblastí. Jednou z oblastí je i problematika spokojenosti zákazníka nutná pro úspěšné fungování podniku v tržním prostředí.

Aktuální informace

Garant předmětu

Zástupce garanta předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. cvičení, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

100 zkouška

Zajišťuje ústav

Ústav managementu (UM FP VUT)

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Jak dělat marketing.

Cíle předmětu

Marketingový přístup k podnikání je nezbytným předpokladem pro zajištění dlouhodobé prosperity firem v tržní ekonomice. Znalost a uplatnění marketingu tak představuje jeden z pilířů úspěšně se rozvíjející firmy. Obsahem předmětu Marketing je objasnění řady důležitých pojmů a postupů z této oblasti, spojených s analýzou postavení firmy na trhu, s analýzou zákazníků, jejich segmentací, s problematikou tvorby a uplatnění prvků marketingového mixu apod.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Nejsou požadovány žádné prerekvizitní znalosti.

Literatura studijní

 • Kaňovská, L.: Základy marketingu. 1. vyd. Brno, CERM, 2009, 123 s., ISBN 978-80-214-3838-5. (CS)
 • Kotler, P.: Marketing management. Praha, Management Press, 2001. (CS)
 • Vysekalová, J.: Marketing. Praha, Fortuna, 2006. (CS)
 • Boučková, J., kol.: Marketing. Praha, C.H. Beck, 2003. (CS)

Literatura referenční

 • KAŇOVSKÁ, Lucie a David SCHULLER. Základy marketingu. 2. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2015. 131 s. ISBN 978-802-1438-385.
 • Kaňovská, L.: Základy marketingu. 1. vyd. Brno, CERM, 2009, 123 s., ISBN 978-80-214-3838-5.
 • Kotler, P.: Marketing management. Praha, Management Press, 2001.
 • Vysekalová, J.: Marketing. Praha, Fortuna, 2006.
 • Boučková, J., kol.: Marketing. Praha, C.H. Beck, 2003.
 • Burnett, K.: klíčoví zákazníci a péče o ně. Praha, Computer Press, 2005.
 • Foret, M., Stávková, J.: Marketingový výzkum. Praha, Grada 2003.
 • Foster, T.R.V.: Jak získat a udržet zákazníky. Computer Press 2002.
 • Kaňovská, L., Tomášková, E.: DOPROVODNÉ SLUŽBY-KONKURENČNÍ VÝHODA. 1. vyd. Brno, CERM, 2009, 202 s., ISBN 978-80-7204-619-5.
 • Kotler, P.: Marketing od A do Z. Praha, Management Press, 2003.
 • Kotler, P., a de bes, f.t.: Inovativní marketing, Praha, Grada, 2005.
 • Pelsmacker, P.D., kol.: Marketing komunikace. Praha, Grada, 2003.

Osnova přednášek


1. Východiska uplatnění marketingu v soudobých podmínkách, předpoklady pro uplatnění marketingu
2. Marketingový mix - pojetí marketingového mixu, klasický vs. rozšířený marketingový mix
3. Výrobek - marketingové pojetí výrobku, řízení výrobkového portfolia
4. Výrobek - značka, značková politika
5. Cena - postavení ceny v marketingovém mixu podniku, faktory, ovlivňující tvorbu cen
6. Cena - principy cenové tvorby na relační a transakční úrovni, analýza cenové citlivosti zákazníků
7. Distribuce - postavení distribuce v marketingovém mixu, volba distribučních cest
8. Komunikace - prvky komunikačního mixu - reklama, podpora prodeje
9. Komunikace - osobní prodej, Public relations, direkt marketing
10. Komunikace - soudobé trendy v komunikaci, využití sociálních sítí v komunikaci
11. Marketingový výzkum - primární a sekundární, volba vhodných metod, postup přípravy a realizace výzkumu
12.  Soudobé trendy v marketingu
13. Soudobé trendy v marketingu

Osnova numerických cvičení


1. Východiska uplatnění marketingu v soudobých podmínkách, předpoklady pro uplatnění marketingu
2. Marketingový mix - pojetí marketingového mixu, klasický vs. rozšířený marketingový mix
3. Výrobek - marketingové pojetí výrobku, řízení výrobkového portfolia
4. Výrobek - značka, značková politika
5. Cena - postavení ceny v marketingovém mixu podniku, faktory, ovlivňující tvorbu cen
6. Cena - principy cenové tvorby na relační a transakční úrovni, analýza cenové citlivosti zákazníků
7. Distribuce - postavení distribuce v marketingovém mixu, volba distribučních cest
8. Komunikace - prvky komunikačního mixu - reklama, podpora prodeje
9. Komunikace - osobní prodej, Public relations, direkt marketing
10. Komunikace - soudobé trendy v komunikaci, využití sociálních sítí v komunikaci
11. Test
12.  Prezentace týmových projektů
13. Soudobé trendy v marketingu

Kontrolovaná výuka


Přednášky a cvičení jsou nepovinná, ale účast na cvičeních je bodována. Požadavky pro získání zápočtu jsou následující:
1. Docházka na cvičení 
- není povinná. Aktivní účast na jednotlivých cvičeních je ohodnocena 2 body. Na cvičení se často pracuje v týmech při řešení případových studií.
2. Testopísemka
- složena jak z testových, tak i z otevřených otázek
- lze získat 15 bodů, 
- není náhradní termín a ani stanovený minimální počet bodů
3. Praktický projekt
- v průběhu semestru bude studentů zadán praktický týmový projekt pro vybranou společnost, jehož splnění bude ohodnoceno 10 body. 

Celkem za semestr lze získat 35 bodů. Podmínkou pro udělení zápočtu je dosažení minimálně 20 bodů v průběhu semestru ze 35 možných. Po udělení zápočtu (tzn. min. 20 bodů) se může student přihlásit ke zkoušce. Zkouška je písemná s otevřenými otázkami na 65 bodů, celkem tedy maximum za předmět je 100 bodů.

Podmínky zápočtu

Podmínkou pro udělení zápočtu je dosažení předepsaného minimálního počtu bodů podle systému bodového ohodnocení.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Pocvičenívýuky IO/P157 13:0014:50 2BIA 2BIB 3BIT xx
Útzkouška2020-06-16 E112 09:0009:50 2BIA 2BIB 3BIT řádná
Útzkouška2020-06-16 E112 10:0010:50 3BIT řádná
Útzkouška2020-06-16 E112 11:0011:50 3BIT řádná
Útzkouška2020-06-16 E112 12:0012:50 3BIT řádná
Stpřednáškavýuky K4/E342 13:0014:50 2BIA 2BIB 3BIT xx

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 2. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru