Detail předmětu

Projektová praxe 1 (v angličtině)

IP1e Ak. rok 2020/2021 letní semestr 5 kreditů

  • Vedoucím ústavu určení školitelé s dostatečným předstihem před zápisem vypíší projekty, na kterých budou studenti pracovat, a pro každý definují cíl, kterého se má při řešení dosáhnout.
  • Studenti se budou na projekty přihlašovat podobně jako na bakalářskou práci. Konečné právo výběru má školitel. Svůj výběr krátce písemně zdůvodní (např. předchozí praxe, dosažený studijní průměr).
  • Školitel bude zodpovědný za kontrolu aktivity studenta.

Garant předmětu

Zástupce garanta předmětu

Burget Radek, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)

Jazyk výuky

anglický

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

52 hod. projekty

Bodové hodnocení

100 projekty

Zajišťuje ústav

Cvičící

Stránky předmětu

Seznam témat

Školitel Ústav Téma
Beran Vítězslav, Ing., Ph.D. UPGM Use of Human Detection for Robot Control
Herout Adam, prof. Ing., Ph.D. UPGM Web App for Annotation of Image Data
Lengál Ondřej, Ing., Ph.D. UITS Nástroj pro formální verifikaci programů
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. UPGM Opinion Extraction from Social Networks, Blogs and Discussions
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. UPGM Information Extraction from Text
Strnadel Josef, Ing., Ph.D. UPSY Profiling of Embedded Applications
Strnadel Josef, Ing., Ph.D. UPSY Statistical Model Checking of Approximate Computing Systems
Strnadel Josef, Ing., Ph.D. UPSY Statistical Model Checking of Basic Digital Circuits
Strnadel Josef, Ing., Ph.D. UPSY Dependability Issues of Operating Systems and Applications They Control

Cíle předmětu

Seznámit vybrané talentované studenty bakalářského studia se základy výzkumné práce řešením projektů některých výzkumných a vývojových skupin na fakultě pod odborným vedením řešitele projektu (školitele).

Proč je předmět vyučován

Jde o výběrový předmět pro velmi nadané studenty. Umožňuje jim již během studia se v rámci výuky účastnit řešení reálných projektů, které jsou obvykle pro akademické pracovníky a studenty doktorského studia. Předmět se učí, protože umožní velmi nadaným studentům se v rámci výuky dostat ke špičkovým technologiím i řešením, kterým mohou věnovat dostatčný čas. Dále jim umožní se naučit sepisovat zprávy o své činnosti a tyto obhajovat.

Prerekvizity

Literatura studijní

Literatura referenční

Podle zaměření individuálního projektu.

Osnova ostatní - projekty, práce

  1. Individuální projekt podle zadání a pokynů školitele

Průběžná kontrola studia

Student pracuje na přiděleném úkolu podle pokynů svého školitele. V průběhu řešení se předpokládají pravidelné konzultace studenta se školitelem.

Kontrolovaná výuka

  • Průběžné konzultace se školitelem
  • Písemná zpráva v rozsahu nejméně 10 normostran
  • Obhajoba na ústavním semináři v délce 15 minut

Podmínky zápočtu

Před koncem výukové části semestru student odevzdá písemnou zprávu ve formě vědeckého článku o rozsahu nejméně 10 normostran a před koncem zkouškového období představí na ústavním semináři během 15 minut výsledky, kterých dosáhl. Na základě obhajoby a odevzdané zprávy stanoví vedoucí ústavu na návrh školitele hodnocení v rozsahu 0-100 bodů. Zápočet bude studentovi udělen při získání alespoň 50 bodů. Podmínkou pro pokračování v navazujícím předmětu "IP2e - Projektová praxe 2" je zisk alespoň 70 bodů.

Nahoru