Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Principy programovacích jazyků a OOP

IPP Ak. rok 2006/2007 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Předmět nabízí základní klasifikaci programovacích jazyků s podrobnějším představením imperativních a deklarativních jazyků. V rámci imperativních jazyků budou představeny nestrukturované jazyky, blokově a modulárně strukturované jazyky i objektové paradigma. Úvod do funkcionálních a logických jazyků bude přednesen v rámci deklarativních jazyků. Budou též zmíněny teorie ležící v základu těchto paradigmat. Studenti budou také obeznámeni se způsoby zpracování jednotlivých typů progamovacích jazyků.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

60 zkouška, 20 půlsemestrální test, 20 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti budou schopni rozlišovat typy a úroveň programovacích jazyků a orientovat se v problematice jak uživatelského zvládnutí daného paradigmatu, tak v problematice analýzy, či překladu daného typu programovacího jazyka.

Cíle předmětu

Zvládnutí: orientace v programovacích jazycích, jednotlivých programovacích paradigmat, nároků na zpracování jednotlivých typů jazyků.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Formální jazyky a jejich modely, gramatiky, automaty; překlady/analýza formálních jazyků. Zaměření na regulární a bezkontextové jazyky a jejich modely, gramatiky, automaty a zpracování.

Literatura studijní

 • Texty přednášek v elektronické podobě

Literatura referenční

 • Sebesta, R.W.: Concepts of Programming Languages, 4th edition, ADDISON-WESLEY, 1999, ISBN 0-201-38596-1

Osnova přednášek

 • Úvodní vymezení pojmů a problematiky
 • Úvod do imperativních jazyků - nestrukturované programovací jazyky
 • Blokově strukturované jazyky
 • Modulární jazyky
 • Objektově orientované jazyky
 • Některé zvláštnosti oběktově orientovaných jazyků
 • Srovnání imperativních programovacích jayzků a paradigmat
 • Úvod do deklarativních jazyků - lambda kalkul
 • Funkcionální jazyky
 • Logické programovací jazyky
 • Další typy deklarativních jazyků, srovnání
 • Hlavní rozdíly v práci a implementaci u imperativních a deklarativních jazyků
 • Shrnutí tématu, diskuze navazujících předmětů

Osnova ostatní - projekty, práce

Program, psaný v jazyce semináře, který student navštěvuje. V případě, že žádný programovací seminář aktuálně nenavštěvuje, je možné jazyk zvolit z dané nabídky.

Průběžná kontrola studia

 • Půlsemestrální zkouška, u které neexistuje náhradní, či opravný termín - 20 bodů.
 • Řešení 1 projektu v průběhu semestru a jeho odevzdání ve stanoveném termínu - 20 bodů.

Kontrolovaná výuka

 • Půlsemestrální zkouška - písemně, formou testu, kde odpovědi mohou být jak větné, tak volbou 1 z N, či kombinace obou, neexistuje náhradní/opravný termín. (20 bodů)
 • Vypracování projektů - 1 projekt (vytvoření programu, dle zadání) s příslušnou dokumentací. (20 bodů)
 • Závěrečná zkouška - písemně, formou testu, kde odpovědi mohou být jak větné, tak volbou 1 z N, či kombinace obou, 2 opravné termíny. (60 bodů)

Podmínky zápočtu

Student musí během semestru získat alespoň 50% bodů z možného maxima, tj. 20 bodů ze 40.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, povinný
Nahoru