Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Statistické metody zpracování dat

QM7 Ak. rok 2003/2004 zimní semestr

Význam statistických metod. Popisná statistika. Analýza časových řad. Indexová analýza. Náhodné jevy a pravděpodobnost. Náhodná veličina a její charakteristiky. Náhodný vektor. Důležitá rozložení. Matematická statistika. Testování hypotéz. Regresní analýza.

Garant předmětu

Zapletal Josef, doc. RNDr., CSc. (UMAT FEKT VUT)

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška (ústní)

Rozsah

39 hod. přednášky

Bodové hodnocení

100 zkouška

Zajišťuje ústav

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Frekventant kurzu by měl umět využít možností statistické analýzy pro řešení konkrétních úkolů odborého výzkumu.

Cíle předmětu

Na konkrétních příkladech ukázat možnosti statistických metod pro řešení výzkumných úkolů v technickém výzkumu.

Literatura studijní

 • Anděl J.Matematická statistika. SNTL/Alfa, Praha1978.
 • Hátle J. Likeš J. Základy počtu pravděpodobnosti a matematické statistiky.SNTL/Alfa, Praha 1974.
 • Likeš J. Machek J. Matematická statistika ,SNTL, Praha, 1983.
 • Likeš J. Machek J. Počet pravděpodobnosti,SNTL, Praha, 1981.
 • Zapletal J. Základy počtu pravděpodobnosti a matematické statistiky. PC-DIR, VUT, Brno 1995.

Literatura referenční

 • Anděl J. Statistické metody. Matfyzpress, KU Praha 1993
 • Cochran W.G. Sampling techniques. Wiley, New York 1953.
 • Hájek J., Šidák Z. Theory of rank tests., Academia, Praha, 1967.
 • Kendall M.G., Stuart A. The advanced theory of statistics.Griffin, London 1969.
 • Likeš J. Machek J. Matematická statistika ,SNTL, Praha, 1983.
 • Šor J.B. Statistické metody analýzy a kontroly jakosti a spolehlivosti. SNTL,Praha, 1965.
 • Zvára K.Regresní analýza. Academia, Praha 1989.

Osnova přednášek

 • Popisná statistika. Základní soubor.Statistické znaky. Jednorozměrné statistické soubory s kvantitativním znakem. Četnost.
 • Analýza časových řad. Trendy. Plovoucí průměry. Periodicita.Prognózování. Korelace
 • Indexová analýza. Individuální indexy. Souhrnné indexy. Indexy a absolutní veličiny. Bázické a řetězové indexy.
 • Elementární náhodný jev, operace mezi jevy. Booleova algebra jevů. Klasická a axiomatická definice pravděpodobnosti. Pojem nezávislosti jevů. Bernoulliovské posloupnosti.
 • Náhodná veličina, distribuční funkce. Náhodný vektor. Simultánní a marginalní funkce hustoty a distribuční funkce.
 • Momentové charakteristiky. Obecné momenty a centrální momenty
 • Některá důležitá rozložení aplikovatelná pro řešení úloh operační analýzy a důležitá pro statistické výpočty.
 • Zákon velkých čísel a limitní věty.
 • Pojem náhodného výběru. Výběrové charakteristiky - statistiky. Testování hypotéz. Chyby prvního a druhého druhu.Parametrické testy.
 • Testování skupiny výběrů.
 • Aplikace katedrového sofwéru na různé typy skupinových testů - bez interakcí a s interakcemi.
 • Chí kvadrát test a test Kolmogorovovův-Smirnovovův.
 • Korelační analýza,Spermanův korelační koeficient.

Průběžná kontrola studia

Formou konzultací.
Nahoru