Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Vyšší metody číslicového zpracování obrazů

QB5 Ak. rok 2003/2004 letní semestr

Úvod do teorie vícerozměrných diskretních signálů, výklad teoretických principů metod formalizované restaurace obrazů, rekonstrukce obrazu z projekcí a přístupů, založených na disparitní analýze. Formalizovaná segmentace obrazů a metody rozpoznávání objektů

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška (ústní)

Rozsah

39 hod. přednášky

Bodové hodnocení

100 zkouška

Zajišťuje ústav

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Hlubší porozumění pokročilým metodám zpracování obrazových dat, schopnost jejich aplikace a případné modifikace pro konkrétní účel

Cíle předmětu

Poskytnutí hlubších znalostí teoreticky náročných metod zpracování obrazových dat a jejich aplikací

Literatura studijní

 • A.K.Jain:Fundamentals of Digital Image Processing, Prentice Hall Int. Edit., 1989
 • J.Jan :Čísl.filtrace, analýza a rest.signálů, kap. 14,Vyd.VUT v Brně 1997 (vyjde rozšířeno a modernizováno 2001)
 • J.Jan: Digital Signal Filtering, Analysis and Restoration. IEE Publishing, London, UK, 2000

Literatura referenční

 • A.K.Katsagellos (ed.): Digital Image Restoration. Springer 1991
 • R.M.Haralick, L.G.Shapiro: Computer and Robot Vision. Addison - Wesley 1992
 • A.Rosenfeld, A.C.Kak: Digital Picture Processing (2nd ed.),Acad. Press 1982
 • W.K.Pratt: Digital Image Processing (2nd ed.),J.Wiley 1992
 • R.J.Schalkoff: Digital Image Processing and Computer Vision, J.Willey & Sons 1989
 • A.N.Netravalli, B.G.Haskell: Digital Pictures Representation, Compression and Standards. Plenum Press,1995
 • B.Furth, J.Greenberg, R.Westwater: Motion Estimation Algorithms for Video Compression. Kluwer Acad. Publishers, 1997
 • A.K.Jain:Fundamentals of Digital Image Processing, Prentice Hall Int. Edit., 1989
 • J.Jan: Digital Signal Filtering, Analysis and Restoration. IEE Publishing, London, UK, 2000,
 • Gonzales, R.C. , Wintz, P.: Digital Image Processing. 2nd ed. Addison-Wesley Publ.Comp. 1987
 • Hlaváč, V. , Šonka, M.: Počítačové vidění. Grada 1992
 • V.Bhaskaran, K.Konstantinides: Image and Video Compression Standards (2nd ed.)Kluwer Acad.Publishers, 1997
 • J.C.Russ: The Image Processing Handbook (3rd ed.), CRC Press and IEEE Press, 1999
 • S.J.Sangwine, R.E.N.Horne: The Colour Image Processing Handbook. Chapman & Hall, 1998

Osnova přednášek

 • Koncepty vyšších metod zpracování obrazů. Přehled teorie 2D signálu a 2D transformací, obraz jako realizace náhodného 2D pole
 • Diskrétní reprezentace obrazu, diskretní lineární a nelineární 2D operátory, neuronové 2D filtry
 • Formalizovaná restaurace obrazů - koncepty, identifikace zkreslení a šumu. Pseudoinverze, Wienerova filtrace prostřednictvím frekvenční oblasti
 • Restaurace obrazů metodou vázané dekonvoluce. Metoda maximální entropie
 • Zobecněná diskretní metoda nejmenších čtverců, metoda optimalizace impulsní odezvy, přístupy založené na maximální aposteriorní pravděpodobnosti
 • Restaurace obrazů neuronovými sítěmi iterativní optimalizací "energie" sítě, porovnání s klasickými přístupy
 • Radonova transformace a projekční tomografie, rekonstrukce obrazů z projekcí, algebraické iterativní metody rekonstrukce
 • Řezový teorém, metody rekonstrukce z projekcí ve frekvenční oblasti. Rekonstrukční metoda filtrované zpětné projekce. Zobecnění rekonstrukčních metod pro vějířové projekce
 • Disparitní analýza a párování snímků, analýza pohybu
 • 3D rekonstrukce povrchu na bázi disparitní analýzy stereopárů
 • Formalizovaná segmentace obrazu, texturní analýza, segmentace na základě apriorních znalostí
 • Obnovení obrysů objektů, Houghova transformace. Morfologické transformace
 • Rozpoznávání objektů v obraze pomocí učících se neuronových sítí, porovnání s příznakovými přístupy se shlukovou analýzou

Průběžná kontrola studia

předmět doktorského studia - diskuse
Nahoru