Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Kurs angličtiny pro mírně pokročilé studenty 2/2

JH2 Ak. rok 2004/2005 letní semestr 3 kredity

Kurs je zaměřen na základní gramatiku: časy, věty časové a podmínkové, infinitiv, členy,nepřímou řeč, atd. Rozvíjí se slovní zásoba a výrazové prostředky pro běžnou komunikaci v každodenních situacích, psaní dopisů, interview, životopis, vyplňování formulářů. Při práci s technickými texty se studenti seznámí se základní odbornou terminologií.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zápočet+zkouška (kombinovaná)

Rozsah

26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

100 zkouška

Zajišťuje ústav

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti si osvojí gramatiku a slovní zásobu a výrazové prostředky pro běžnou komunikaci a písemný projev, a seznámí se se základní odbornou terminologií.

Cíle předmětu

Cílem kursu pro mírně pokročilé studenty je rozšiřování slovní zásoby a znalosti gramatiky a rozvíjení čtyř základních jazykových dovedností - čtení, psaní, mluvení a poslechu. Studenti se seznámí se základní odbornou terminologií.

Literatura referenční

 • John and Liz Soars: Headway pre-Intermediate Student's Book, Oxford University Press
 • John and Liz Soars: Headway pre-Intermediate Work Book, Oxford University Press
 • UJAZ: Technické pracovní listy

Osnova numerických cvičení

 • Lidé a zvířata, přítomný čas průběhový
 • Život ve městě, slova o více významech
 • Životní styl, přítomný čas prostý
 • Škola, have got, čísla a ceny
 • Fakta a fikce, minulý čas, nepravidelná slovesa
 • Příběhy, interview, vyjádření času
 • Nakupování,členy, vyjádření množství
 • Oblečení, jídlo, formuláře,zdvořilé žádosti
 • Plány a ambice, slovesné tvary, budoucí čas
 • Popis osob, přídavná jména, stupňování
 • Popis míst, synonyma
 • Životopis, předpřítomný čas, příslovce
 • Semestrální test za zimní semestr 
 • Zaměstnání, have to, should
 • Cestování, podstatná jména, make a do
 • Životní prostředí, podmínkové a časové věty
 • 21. století, will
 • Minulost, used to
 • Role žen, tázací věty, dovětky
 • Sdělovací prostředky, pasivum
 • Dobrodružství, předložky, infinitiv
 • Sny a skutečnost, podmínkové věty II, might
 • Zprávy, předpřítomný čas
 • Telefonování,tvoření slov
 • Vztahy mezi lidmi, předminulý čas, nepřímá řeč
 • Semestrální test za letní semestr 

Průběžná kontrola studia

průběžné testování

Podmínky zápočtu

semestrální test
Nahoru