Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Kurs angličtiny pro středně pokročilé studenty 2/2

JH34 Ak. rok 2004/2005 letní semestr 4 kredity

Předmět není v tomto roce otevřen
Zavřít
Standardní kurs angličtiny pro středně pokročilé studenty zaměřený na obecnou i technickou angličtinu. Kurs je založen na integrovaném přístupu. Po gramatické části, která obsahuje různé komunikativní typy úkolů osvětlujících novou gramatiku, každá lekce zahrnuje úkoly pro četbu, poslech, psaní a mluvení. Během kursu dochází k velkému nárustu slovní zásoby. Cílem práce s technickými texty je výuka jazyka, nikoliv výuka odborného obsahu textu.

Garant předmětu

Matoušková Jana, Mgr. (UJAZ FEKT VUT)

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zápočet+zkouška (kombinovaná)

Rozsah

26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

100 zkouška

Zajišťuje ústav

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Být schopný hovořit o tématech uvedených v učebnici gramaticky správně (s určitou chybovou tolerancí). Být schopný užívat podle potřeby základní techniky čtení (skimming, scanning, výběr relevantních informací, detailní porozumění). Rozumět anglicky vedené hodině a instrukcím, být schopný si dělat poznámky na základě poslechu. V rámci písemného vyjadřování být schopný formální i neformální korespondence, poslání faxu, vypplnění formuláře, popisu osoby a místa. Zvládnout další část odborné slovní zásoby a schopnost porozumět gramatické konstrukci složité věty i vztahům mezi větami.

Cíle předmětu

Nárust slovní zásoby studentů. Prohloubení gramatických znalostí. Další rozvoj čtyř základních dovedností (mluvení, čtení, poslech a psaní). Rozšíření znalostí běžných konverzačních obratů mluvené angličtiny. Práce s technickými texty.

Literatura studijní

 • Liz and John Soars: New Headway Intermediate, Student's Book. Oxford University Press 1996.
 • Pracovní technické listy.

Osnova numerických cvičení

  Kurs je dvousemestrální, proto osnova obsahuje 26 položek.
 • Pomocná slovesa "do, be, have", přehled časů, otázka a zápor, krátké odpovědi. Společenské obraty.
 • Vynálezy moderního světa v četbě, mluvení a poslechu. Psaní: oprava chyb.
 • Přítomný čas prostý a průběhový, stavová slovesa, trpný rod. Slovní zásoba: sport. Čísla: peníze, zlomky, desetinná čísla, telefonní čísla, data. "Semicondustors": práce s textem.
 • Sport a zájmy v mluvení a poslechu. Psaní: popis osoby. "Semiconductors": úkoly k textu.
 • Minulý čas prostý, průběhový a předpřítomný, trpný rod v minulém čase. Slovní zásoba: umění, hudba, literatura. Vyjádření názoru. "Diodes": práce s textem.
 • Umění, hudba a literatura v četbě a mluvení. "Diodes": úkoly k textu.
 • Modální slovesa. Slovní zásoba: přídavná jména popisující vlastnosti osob, tvorba slov. Žádost a nabídka. "Fibre Optics": práce s textem.
 • Chování a způsoby v různých částech světa v četbě, mluvení a poslechu. Psaaní: vyplnění formuláře. "Fibre Optics": úkoly.
 • Formy budoucího času: "going to, will, present continuous". Slovní zásoba: počasí, doprava, hotel.
 • Prázdniny a turistický ruch v četbě, mluvení a poslechu. Psaní: fax.
 • Otázky se slovem "like", tvar druhého slovesa ve větě ("verb patterns"). Slovní zásoba: kolokace.
 • Jídlo a restaurace v četbě a mluvení. Psaní: popis pokoje (vztažná zájmena).
 • Semestrální test.
 • Čas předpřítomný prostý a jeho trpný rod. Slovní zásoba: frázová slovesa. Telefonování, zpráva na záznamník.
 • Kariéra a povolání v četbě a mluvení. Psaní: forma a idiomatické vazby oficiálního dopisu, napsání žádosti.
 • Podmiňovací způsob: první a druhý typ. Časové věty. Slovní zásoba: základní a silná přídavná jména. Vyjádření návrhu. "Electromagnetic Systems": práce s textem.
 • Charitativní činnost v poslechu a mluvení. Slova spojující myšlenky v psaném projevu. "Electromagnetic Systems": úkoly k textu.
 • Vyjádření pravděpodobnosti při pomoci modálních sloves. Slovní zásoba: charakterové vlastnosti. "Solar Energy Systems": práce s textem.
 • Charakterové vlastnosti a téma rodiny v mluvení a poslechu. Vyjádření souhlasu a nesouhlasu. "Solar Energy Systems": úkoly k textu.
 • Čas předpřítomný průběhový. Slovní zásoba: složená podstatná jména. Vyjádření stížnosti. "Laser": práce s textem.
 • Sběratelství a problematika kouření v diskusi a poslechu. Psaní: Vazby pro začátek a ukončení formálního a neformálního dopisu. "Laser": úkoly k textu.
 • Pořádek slov v nepřímé otázce. Dovětky. Slovní zásoba: idiomatické výrazy. Ukázky hovorového jazyka.
 • Problematika zapomětlivosti v poslechu a mluvení. Četba: zajímavosti ze světa. Psaní: vyjádření kladů a záporů.
 • Souslednost časová. Slovní zásoba: narození, sňatek, smrt.
 • Zvyky spojené s narozením, sňatkem a pohřbem v diskusi. Vyjádření omluvy.
 • Semestrální test.

Průběžná kontrola studia

Testy "Stop and Check"

Podmínky zápočtu

Písemný test po každém ze dvou semestrů výuky. Testy jsou hodnoceny 20 body při výsledku 90%-100%; 15 body při výsledku 70%-89% a 10 body při výsledku 50%-69%. Absolvování každého ze dvou semestrálních testů alespoň na 50% je podmínkou pro možnost skládat zkoušku.
Nahoru