Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Diplomový projekt

DPI Ak. rok 2006/2007 letní semestr 10 kreditů

Aktuální akademický rok

Studenti obdrží individuální zadání projektů z různých oblastí výpočetní techniky a informatiky a samostatně je řeší pod vedením odborných vedoucích. Studenti se zaměří na analýzu problému, návrh jeho řešení, ověřování správnosti řešení, realizaci, dokumentaci a obhajobu projektu. Studenti postupují podle pokynů obsahujících požadavky na obsah, rozsah a uspořádání projektu, práci s literaturou, jazykovou kvalitu, typografickou úpravu písemné zprávy a součásti projektu odevzdávané v elektronické podobě. Diplomovým projektem vrcholí studium, a jeho standardní umístění je v posledním semestru studia. Výsledkem tohoto předmětu je "diplomová práce", která je pak následně obhajována před komisí pro státní závěrečné zkoušky.
Studenti, kteří si způsobí v zimním semestru takové studijní komplikace, že nemohou přistoupit k SZZ, budou v předmětu DPI hodnoceni "NEZAPOČTENO", pokud si tento předmět nezruší na počátku letního semestru. Vznik podmínky k nepřistoupení k SZZ v letním semestru se řeší "individuálně". Nicméně takoví studenti musí počítat s rozhodnutím, "že jim propadne první termín SZZ".

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zápočet (kombinovaná)

Rozsah

130 hod. projekty

Bodové hodnocení

Zajišťuje ústav

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Znalosti a zkušenosti s vytvářením inženýrského projektu, jeho dokumentace a obhaloby.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je podpora samostatné tvůrčí práce studentů při vytváření inženýrského nebo výzkumného díla a jeho dokumentace.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Povinnou prerekvizitou je úspěšné zakončení předmětu "PI3 -Semestrální projekt".

Literatura studijní

Literatura referenční

  • Duncan, W.R.: A guide to the Project Management Body of Knowledge. Project Management Institute, 1996, Standards Committee, 176 s., ISBN 1-880410-16-3
  • ISO 2145: Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents, 1978.
  • ISO 7144: Documentation - Presentation of theses and similar documents, 1986.
  • ISO 690: Documentation - Bibliographic references. Content, form and structure, 1987.
  • Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci. Přeloženo z italského originálu "Come si fa una tesi di laures, Milano, Bompiani", 1977, Olomouc, Votobia, 278 s., ISBN 80-7198-1773-7.

Podmínky zápočtu

Aktivní práce v průběhu letního semestru, která dává záruku na odevzdání diplomové práce ve stanoveném termínu, a také přistoupení k obhajobě při návazné státní závěrečné zkoušce ve stanoveném termínu.
Nahoru