Detail předmětu

Úvod do softwarového inženýrství

IUS Ak. rok 2005/2006 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Historie využívání výpočetní techniky, pojem informační technologie, softwarové inženýrství, informační společnost. Etapy vývoje systémů s počítači, podrobněji metody a modely životního cyklu softwaru. Úvod do problematiky řízení softwarových projektů. Analýza a specifikace požadavků. Podstata strukturovaného a objektově orientovaného přístupu k vývoji programu. Základní pojmy objektové orientace - objekt, třída, zapouzdření, dědičnost, polymorfismus. Úvod do modelovacích technik objektově orientované analýzy a návrhu (hlavně Use Case model a diagram tříd). Úvod do modelovacích technik strukturované analýzy a návrhu (DFD, ERD). Úvod do verifikace a validace - posuzování, testování. Úvod do problematiky údržby programu. Agilní metody tvorby softwaru, základní principy extrémního programování a prototypování. Historie a přehled programovacích jazyků. Úvod do programového vybavení pro tvorbu dokumentů - textové editory, základy sazby dokumentů (DTP).

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

50 zkouška, 50 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Bartík Vladimír, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Bidlo Radek, Ing. (UIFS FIT VUT)
Grulich Lukáš, Ing. (UITS FIT VUT)
Kočí Radek, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Kreslíková Jitka, doc. RNDr., CSc. (UIFS FIT VUT)
Křena Bohuslav, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Martinek David, Ing. (UIFS FIT VUT)
Skřivánek Roman, Ing. (UITS FIT VUT)
Vintera Jiří, Ing. (UITS FIT VUT)
Weiss Petr, Ing. (UIFS FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Student získá přehled v oblasti tvorby rozsáhlých softwarových systémů. Student se seznámí zejména s etapami vývoje softwaru a modely životního cyklu softwaru. Porozumí základům metodiky analýzy a specifikace požadavků a návrhu softwarových systémů. Naučí se používat vybrané UML modely. Seznámí se se základy publikování na počítači.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Student se naučí provádět analýzu a návrh softwarových systémů. Naučí se vytvářet projektovou a programovou dokumentaci. Bude rozumět a umět vytvářet základní modely v UML.

Cíle předmětu

Získat přehled v oblasti výstavby rozsáhlých softwarových systémů. Seznámit s procesem tvorby softwaru. Proces tvorby softwarového systému se analyzuje jako integrace vývoje systému, zabezpečení kvality softwaru a managementu softwarového projektu. Seznámit s etapami životního cyklu softwaru. Pozornost se věnuje všem etapám, zejména analýze a specifikaci požadavků a metodám návrhu softwaru. Naučit se používat základní modely UML a osvojit si metodiku modelování v UML. Seznámit se základy publikování prostřednictvím WWW a systému LaTex.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Předmět je umístěn v zimním semestru prvního ročníku bakalářského studijního programu. U studentů se proto předpokládají pouze běžné znalosti práce s počítačem na úrovni střední školy.

Literatura studijní

 • Přednášky v provedení PDF.
 • Objektově orientované modelování systémů - učební text zaměřený na jazyk UML 2.0, ÚIFS, FIT VUT v Brně, 2004.
 • J. Arlow, I. Neustadt: UML a unifikovaný proces vývoje aplikací, Computer Press, Brno, 2003. ISBN 80-7226-947-X
 • M. Page-Jones: Základy objektově orientovaného návrhu v UML, ISBN 80-247-0210-X
 • K. Beck: Extrémní programování, Grada Publishing, Praha, 2002. ISBN 80-247-0300-9.
 • K. Richta, J. Sochor: Softwarové inženýrství I. Vydavatelství ČVUT, Praha 1996 (dotisk 1998). ISBN: 80-01-01428-2
 • P. Paleta: Co programátory ve škole neučí aneb Softwarové inženýrství v reálné praxi, ISBN 80-251-0073-1
 • Roubal, P.: Informatika a výpočetní technika 1. díl, 2. díl, Computer Press, Praha 2000.
 • Rybička, J. LaTeX pro začátečníky, 2. vydání, Konvoj, Brno, 1999. ISBN 80-85615-74-6.

Literatura referenční

 • J. Arlow, I. Neustadt: UML a unifikovaný proces vývoje aplikací, Computer Press, Brno, 2003. ISBN 80-7226-947-X
 • M. Page-Jones: Základy objektově orientovaného návrhu v UML, ISBN 80-247-0210-X
 • K. Beck: Extrémní programování, Grada Publishing, Praha, 2002. ISBN 80-247-0300-9.
 • K. Richta, J. Sochor: Softwarové inženýrství I. Vydavatelství ČVUT, Praha 1996 (dotisk 1998). ISBN: 80-01-01428-2
 • P. Paleta: Co programátory ve škole neučí aneb Softwarové inženýrství v reálné praxi, ISBN 80-251-0073-1

Osnova přednášek

 1. Historie využívání výpočetní techniky, pojem informační technologie, softwarová krize, softwarové inženýrství, informační společnost.
 2. Vývoj softwaru, softwarový produkt. Tvorba HTML dokumentů.
 3. Etapy vývoje softwarových systémů, modely životního cyklu softwaru. Analýza a specifikace požadavků (funkční a nefunkční požadavky, validace požadavků, formální specifikace).
 4. Metody specifikace požadavků, modelovací techniky strukturované a objektově orientované analýzy.
 5. Modelovací techniky strukturovaného návrhu.
 6. Modelovací techniky objektově orientovaného návrhu, Unified Modelling Language (UML).
 7. Vybrané modelovací prostředky UML (diagram případů použití, diagram tříd, stavový diagram, diagram aktivit).
 8. Komplexní modelování pomocí UML.
 9. Úloha validace a verifikace při vývoji softwaru.
 10. Implementace, testování a údržba softwaru (znovupoužitelnost, změny požadavků, verzování, reengineering, počítačová podpora).
 11. Agilní metody vývoje softwaru, extrémní programování a prototypování.
 12. Úvod do problematiky řízení softwarových projektů. 
 13. Posuzování kvality software. Publikování se systémem LaTeX.

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. HTML stránka
 2. dokumentace k projektu z IZP 
 3. dokumentace k projektu z IZP
 4. model informačního systému

Průběžná kontrola studia

 • 4 projekty (celkem 50 bodů)
 • závěrečná zkouška (50 bodů)

Kontrolovaná výuka

Účast na přednáškách v tomto předmětu není kontrolována. Znalosti studentů jsou ověřovány vypracováním projektů a závěrečnou zkouškou.

Podmínky zápočtu

Pro získání zápočtu a tím pro připuštění ke zkoušce musí student získat nejméně polovinu bodů z projektů.  Pokud bude odhalena nedovolená spolupráce na projektech, zápočet nebude udělen a dále bude zváženo zahájení disciplinárního řízení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, 1. ročník, povinný
Nahoru