Detail předmětu

Němčina: začátečníci - Grundkurs 1/2

JN1 Ak. rok 2005/2006 zimní semestr 3 kredity

Aktuální akademický rok

Cílovou skupinou kursu jsou studenti-začátečníci. Kurs zahrnuje úvod do studia jazyka s důrazem na poslech a gramatiku. Výuka je směrována na rychlé a přímé osvojení komunikativních návyků v každodenních situacích.

Garant předmětu

Baumgartner Ladislav, Mgr. (UJAZ FEKT VUT)

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet

Rozsah

26 hod. cvičení

Zajišťuje ústav

Ústav jazyků (UJAZ FEKT VUT)

Cvičící

Baumgartner Ladislav, Mgr. (UJAZ FEKT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Obecné porozumění standardního jazyka na základě četby i poslechu. Dovednost adekvátně reagovat na vzniklé situace. Umět krátce informovat, zeptat se, požádat o informaci, umět přikázat nebo zakázat.

Cíle předmětu

Příprava orientovaná na obecnou němčinu. Cílem je zvládnout fonetiku a základy mluvnice.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Nejsou požadovány žádné prerekvizitní znalosti.

Literatura studijní

 • Apelt, H.P., Apelt, M.: Plus deutsch 1, Hueber Fraus Plzeň 2000
 • Zavřelová, D.: Technické minimum, UJAZ FEI VUT Brno
 • Justová, H.: Wir uben deutsche Grammatik, Fragment
 • Steevens, J.P., Victoor, A.: Was ist das? Modernes deutsches Bildworterbuch, Art press Bratislava 1990

Literatura referenční

 • Apelt, H.P., Apelt, M.: Plus deutsch 1, Hueber Fraus, Plzeň 2000
 • Zavřelová, D.: Technické minimum, UJAZ FEI VUT Brno

Osnova numerických cvičení

 1. Země, povolání, studijní obory, zájmena tázací a osobní
 2. Otázky k osobám, jména, pravid. slovesa, přít. čas slovesa HABEN
 3. Povolání, sloveso SEIN, slovosled vět oznamovacích a tázacích
 4. Země a města, abeceda, zápor
 5. Získání informací, člen určitý a neurčitý, zájmeno KEIN v 1. p. č. j., zájmena přivlastňovací
 6. Rodina a příbuzenstvo, 1. a 4. p. č. j. u neurč. členu koncovky příd. jmen po členu neurčitém (1. p. č. j.)
 7. Zařízení pokoje, 4. p. č. j.: člen určitý, neurčitý, kein, přivlastňovací zájmena...., zájmena osobní ve 3. a 4. p.
 8. Pěší zóna, nákupy, číslo množné, označení míry, množství a cen
 9. Dům a byt, čas minulý - préteritum-pravidelných sloves a SEIN, HABEN
 10. Jídlo a pití, möchte, wäre, hätte
 11. V restauraci, spojky souřadící
 12. Dopravní prostředky, nepravidelná slovesa
 13. Cestování vlakem, určování času, způsob rozkazovací
 14. Dovolená a cestování, welch-, sloveso WISSEN
 15. Ubytování, hotel, věta vedlejší - nepřímá otázka
 16. Čas, víkend, volný čas, čas minulý - perfektum
 17. Země, jazyky, skloňování přídavavných jména po členu neurčitém
 18. Ovoce, zelenina, sloveso mögen, skloňování přídavných jména bez členu
 19. Město, vesnice, zájmena ukazovací
 20. Pracovní den, slovesa s odlučitenou a neodlučitelnou předponou
 21. Příprava na cestu, vedlejší věty se spojkami ob, dass, wenn
 22. Příkazy a zákazy, způsobová slovesa
 23. Zaměstnání, sloveso WERDEN, způsobová slovesa v préteritu
 24. Práce v domácnosti a v kanceláři, čas minulý - perfektum, zájmena neurčitá
 25. Dopravní nehoda, příčestí minulé nepravid. sloves, příčestí minulé ve funkci přídavného jména
 26. Na dovolené, použití minulých časů - préterita a perfekta

Průběžná kontrola studia

 • aktivní přístup ve výuce
 • 75% účast ve výuce
 • průběžné testy z jednotlivých celků

Podmínky zápočtu

 • učivo probrané v průběhu semestru
 • úspěšné napsání semestrálního testu (min. 50 bodů)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EI-BC-3, obor VTB, 2. ročník, povinně volitelný skupina J
 • Program EI-MGR-3, obor VTN, 1. ročník, povinně volitelný skupina J
 • Program EI-MGR-5, obor VTI, libovolný ročník, povinně volitelný skupina J
 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
Nahoru