Detail předmětu

Angličtina: mírně pokročilí 2/2

JH2 Ak. rok 2005/2006 letní semestr 3 kredity

Aktuální akademický rok

Kurs je zaměřen na základní gramatiku: časy, věty časové a podmínkové, infinitiv, členy, nepřímou řeč, atd. Rozvíjí se slovní zásoba a výrazové prostředky pro běžnou komunikaci v každodenních situacích, psaní dopisů, interview, životopis, vyplňování formulářů. Při práci s technickými texty se studenti seznámí se základní odbornou terminologií.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český, anglický

Zakončení

zápočet+zkouška (kombinovaná)

Rozsah

26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

100 zkouška

Zajišťuje ústav

Ústav jazyků (UJAZ FEKT VUT)

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti si osvojí gramatiku a slovní zásobu a výrazové prostředky pro běžnou komunikaci a písemný projev, a seznámí se se základní odbornou terminologií.

Cíle předmětu

Cílem kursu pro mírně pokročilé studenty je rozšiřování slovní zásoby a znalosti gramatiky a rozvíjení čtyř základních jazykových dovedností: čtení, psaní, mluvení a poslechu. Studenti se seznámí se základní odbornou terminologií.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Získání zápočtu v předmětu JH2/1.

Literatura studijní

 • John and Liz Soars: Headway pre-Intermediate Student's Book, Oxford University Press
 • John and Liz Soars: Headway pre-Intermediate Work Book, Oxford University Press
 • ÚJAZ: Technické pracovní listy

Literatura referenční

 • John and Liz Soars: Headway pre-Intermediate Student's Book, Oxford University Press
 • John and Liz Soars: Headway pre-Intermediate Work Book, Oxford University Press
 • ÚJAZ: Technické pracovní listy

Osnova numerických cvičení

 1. Lidé a zvířata, přítomný čas průběhový
 2. Život ve městě, slova o více významech
 3. Životní styl, přítomný čas prostý
 4. Škola, have got, čísla a ceny
 5. Fakta a fikce, minulý čas, nepravidelná slovesa
 6. Příběhy, interview, vyjádření času
 7. Nakupování,členy, vyjádření množství
 8. Oblečení, jídlo, formuláře,zdvořilé žádosti
 9. Plány a ambice, slovesné tvary, budoucí čas
 10. Popis osob, přídavná jména, stupňování
 11. Popis míst, synonyma
 12. Životopis, předpřítomný čas, příslovce
 13. Semestrální test za zimní semestr 
 14. Zaměstnání, have to, should
 15. Cestování, podstatná jména, make a do
 16. Životní prostředí, podmínkové a časové věty
 17. 21. století, will
 18. Minulost, used to
 19. Role žen, tázací věty, dovětky
 20. Sdělovací prostředky, pasivum
 21. Dobrodružství, předložky, infinitiv
 22. Sny a skutečnost, podmínkové věty II, might
 23. Zprávy, předpřítomný čas
 24. Telefonování, tvoření slov
 25. Vztahy mezi lidmi, předminulý čas, nepřímá řeč
 26. Semestrální test za letní semestr

Průběžná kontrola studia

Průběžné testování.

Podmínky zápočtu

Semestrální test.

Nahoru