Detail předmětu

Angličtina: středně pokročilí 1/2

JH3 Ak. rok 2005/2006 zimní semestr 3 kredity

Aktuální akademický rok

Standardní kurs angličtiny pro středně pokročilé studenty zaměřený na obecnou i technickou angličtinu. Kurs je založen na integrovaném přístupu. Po gramatické části, která obsahuje různé komunikativní typy úkolů osvětlujících novou gramatiku, každá lekce zahrnuje úkoly pro četbu, poslech, psaní a mluvení. Během kursu dochází k velkému nárustu slovní zásoby. Cílem práce s technickými texty je výuka jazyka, nikoliv výuka odborného obsahu textu.

Garant předmětu

Matoušková Jana, Mgr. (UJAZ FEKT VUT)

Jazyk výuky

český, anglický

Zakončení

zápočet

Rozsah

26 hod. cvičení

Zajišťuje ústav

Ústav jazyků (UJAZ FEKT VUT)

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Být schopný hovořit o tématech uvedených v učebnici gramaticky správně (s určitou chybovou tolerancí). Být schopný užívat podle potřeby základní techniky čtení (skimming, scanning, výběr relevantních informací, detailní porozumění). Rozumět anglicky vedené hodině a instrukcím, být schopný si dělat poznámky na základě poslechu. V rámci písemného vyjadřování být schopný formální i neformální korespondence, poslání faxu, vypplnění formuláře, popisu osoby a místa. Zvládnout další část odborné slovní zásoby a schopnost porozumět gramatické konstrukci složité věty i vztahům mezi větami.

Cíle předmětu

Nárust slovní zásoby studentů. Prohloubení gramatických znalostí. Další rozvoj čtyř základních dovedností (mluvení, čtení, poslech a psaní). Rozšíření znalostí běžných konverzačních obratů mluvené angličtiny. Práce s technickými texty.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Znalosti na úrovni mírně pokročilé angličtiny.

Literatura studijní

 • Liz and John Soars: New Headway Intermediate, Student's Book. Oxford University Press, 1996.
 • Pracovní technické listy.

Osnova numerických cvičení

  Kurs je dvousemestrální, proto osnova obsahuje 26 položek.
 1. Pomocná slovesa "do, be, have", přehled časů, otázka a zápor, krátké odpovědi. Společenské obraty.
 2. Vynálezy moderního světa v četbě, mluvení a poslechu. Psaní: oprava chyb.
 3. Přítomný čas prostý a průběhový, stavová slovesa, trpný rod. Slovní zásoba: sport. Čísla: peníze, zlomky, desetinná čísla, telefonní čísla, data. "Semicondustors": práce s textem.
 4. Sport a zájmy v mluvení a poslechu. Psaní: popis osoby. "Semiconductors": úkoly k textu.
 5. Minulý čas prostý, průběhový a předpřítomný, trpný rod v minulém čase. Slovní zásoba: umění, hudba, literatura. Vyjádření názoru. "Diodes": práce s textem.
 6. Umění, hudba a literatura v četbě a mluvení. "Diodes": úkoly k textu.
 7. Modální slovesa. Slovní zásoba: přídavná jména popisující vlastnosti osob, tvorba slov. Žádost a nabídka. "Fibre Optics": práce s textem.
 8. Chování a způsoby v různých částech světa v četbě, mluvení a poslechu. Psaaní: vyplnění formuláře. "Fibre Optics": úkoly.
 9. Formy budoucího času: "going to, will, present continuous". Slovní zásoba: počasí, doprava, hotel.
 10. Prázdniny a turistický ruch v četbě, mluvení a poslechu. Psaní: fax.
 11. Otázky se slovem "like", tvar druhého slovesa ve větě ("verb patterns"). Slovní zásoba: kolokace.
 12. Jídlo a restaurace v četbě a mluvení. Psaní: popis pokoje (vztažná zájmena).
 13. Semestrální test za zimní semestr.
 14. Čas předpřítomný prostý a jeho trpný rod. Slovní zásoba: frázová slovesa. Telefonování, zpráva na záznamník.
 15. Kariéra a povolání v četbě a mluvení. Psaní: forma a idiomatické vazby oficiálního dopisu, napsání žádosti.
 16. Podmiňovací způsob: první a druhý typ. Časové věty. Slovní zásoba: základní a silná přídavná jména. Vyjádření návrhu. "Electromagnetic Systems": práce s textem.
 17. Charitativní činnost v poslechu a mluvení. Slova spojující myšlenky v psaném projevu. "Electromagnetic Systems": úkoly k textu.
 18. Vyjádření pravděpodobnosti při pomoci modálních sloves. Slovní zásoba: charakterové vlastnosti. "Solar Energy Systems": práce s textem.
 19. Charakterové vlastnosti a téma rodiny v mluvení a poslechu. Vyjádření souhlasu a nesouhlasu. "Solar Energy Systems": úkoly k textu.
 20. Čas předpřítomný průběhový. Slovní zásoba: složená podstatná jména. Vyjádření stížnosti. "Laser": práce s textem.
 21. Sběratelství a problematika kouření v diskusi a poslechu. Psaní: Vazby pro začátek a ukončení formálního a neformálního dopisu. "Laser": úkoly k textu.
 22. Pořádek slov v nepřímé otázce. Dovětky. Slovní zásoba: idiomatické výrazy. Ukázky hovorového jazyka.
 23. Problematika zapomětlivosti v poslechu a mluvení. Četba: zajímavosti ze světa. Psaní: vyjádření kladů a záporů.
 24. Souslednost časová. Slovní zásoba: narození, sňatek, smrt.
 25. Zvyky spojené s narozením, sňatkem a pohřbem v diskusi. Vyjádření omluvy.
 26. Semestrální test za letní semestr.

Průběžná kontrola studia

Testy "Stop and Check"

Podmínky zápočtu

Písemný test po každém ze dvou semestrů výuky. Testy jsou hodnoceny 20 body při výsledku 90%-100%, 15 body při výsledku 70%-89% a 10 body při výsledku 50%-69%. Absolvování každého ze dvou semestrálních testů alespoň na 50% je podmínkou pro možnost skládat zkoušku.
Nahoru