Detail předmětu

Angličtina: středně pokročilí 2/2

JH3 Ak. rok 2005/2006 letní semestr 3 kredity

Aktuální akademický rok

Standardní kurs angličtiny pro středně pokročilé studenty zaměřený na obecnou i technickou angličtinu. Kurs je založen na integrovaném přístupu. Po gramatické části, která obsahuje různé komunikativní typy úkolů osvětlujících novou gramatiku, každá lekce zahrnuje úkoly pro četbu, poslech, psaní a mluvení. Během kursu dochází k velkému nárustu slovní zásoby. Cílem práce s technickými texty je výuka jazyka, nikoliv výuka odborného obsahu textu.

Garant předmětu

Matoušková Jana, Mgr. (UJAZ FEKT VUT)

Jazyk výuky

český, anglický

Zakončení

zápočet+zkouška (kombinovaná)

Rozsah

26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

100 zkouška

Zajišťuje ústav

Ústav jazyků (UJAZ FEKT VUT)

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Být schopný hovořit o tématech uvedených v učebnici gramaticky správně (s určitou chybovou tolerancí). Být schopný užívat podle potřeby základní techniky čtení (skimming, scanning, výběr relevantních informací, detailní porozumění). Rozumět anglicky vedené hodině a instrukcím, být schopný si dělat poznámky na základě poslechu. V rámci písemného vyjadřování být schopný formální i neformální korespondence, poslání faxu, vypplnění formuláře, popisu osoby a místa. Zvládnout další část odborné slovní zásoby a schopnost porozumět gramatické konstrukci složité věty i vztahům mezi větami.

Cíle předmětu

Nárust slovní zásoby studentů. Prohloubení gramatických znalostí. Další rozvoj čtyř základních dovedností (mluvení, čtení, poslech a psaní). Rozšíření znalostí běžných konverzačních obratů mluvené angličtiny. Práce s technickými texty.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Získání zápočtu v předmětu JH3/1.

Literatura studijní

 • Liz and John Soars: New Headway Intermediate, Student's Book. Oxford University Press 1996.
 • Pracovní technické listy.

Osnova numerických cvičení

 1. Kurs je dvousemestrální, proto osnova obsahuje 26 položek.
 2. Pomocná slovesa "do, be, have", přehled časů, otázka a zápor, krátké odpovědi. Společenské obraty.
 3. Vynálezy moderního světa v četbě, mluvení a poslechu. Psaní: oprava chyb.
 4. Přítomný čas prostý a průběhový, stavová slovesa, trpný rod. Slovní zásoba: sport. Čísla: peníze, zlomky, desetinná čísla, telefonní čísla, data. "Semicondustors": práce s textem.
 5. Sport a zájmy v mluvení a poslechu. Psaní: popis osoby. "Semiconductors": úkoly k textu.
 6. Minulý čas prostý, průběhový a předpřítomný, trpný rod v minulém čase. Slovní zásoba: umění, hudba, literatura. Vyjádření názoru. "Diodes": práce s textem.
 7. Umění, hudba a literatura v četbě a mluvení. "Diodes": úkoly k textu.
 8. Modální slovesa. Slovní zásoba: přídavná jména popisující vlastnosti osob, tvorba slov. Žádost a nabídka. "Fibre Optics": práce s textem.
 9. Chování a způsoby v různých částech světa v četbě, mluvení a poslechu. Psaaní: vyplnění formuláře. "Fibre Optics": úkoly.
 10. Formy budoucího času: "going to, will, present continuous". Slovní zásoba: počasí, doprava, hotel.
 11. Prázdniny a turistický ruch v četbě, mluvení a poslechu. Psaní: fax.
 12. Otázky se slovem "like", tvar druhého slovesa ve větě ("verb patterns"). Slovní zásoba: kolokace.
 13. Jídlo a restaurace v četbě a mluvení. Psaní: popis pokoje (vztažná zájmena).
 14. Semestrální test.
 15. Čas předpřítomný prostý a jeho trpný rod. Slovní zásoba: frázová slovesa. Telefonování, zpráva na záznamník.
 16. Kariéra a povolání v četbě a mluvení. Psaní: forma a idiomatické vazby oficiálního dopisu, napsání žádosti.
 17. Podmiňovací způsob: první a druhý typ. Časové věty. Slovní zásoba: základní a silná přídavná jména. Vyjádření návrhu. "Electromagnetic Systems": práce s textem.
 18. Charitativní činnost v poslechu a mluvení. Slova spojující myšlenky v psaném projevu. "Electromagnetic Systems": úkoly k textu.
 19. Vyjádření pravděpodobnosti při pomoci modálních sloves. Slovní zásoba: charakterové vlastnosti. "Solar Energy Systems": práce s textem.
 20. Charakterové vlastnosti a téma rodiny v mluvení a poslechu. Vyjádření souhlasu a nesouhlasu. "Solar Energy Systems": úkoly k textu.
 21. Čas předpřítomný průběhový. Slovní zásoba: složená podstatná jména. Vyjádření stížnosti. "Laser": práce s textem.
 22. Sběratelství a problematika kouření v diskusi a poslechu. Psaní: Vazby pro začátek a ukončení formálního a neformálního dopisu. "Laser": úkoly k textu.
 23. Pořádek slov v nepřímé otázce. Dovětky. Slovní zásoba: idiomatické výrazy. Ukázky hovorového jazyka.
 24. Problematika zapomětlivosti v poslechu a mluvení. Četba: zajímavosti ze světa. Psaní: vyjádření kladů a záporů.
 25. Souslednost časová. Slovní zásoba: narození, sňatek, smrt.
 26. Zvyky spojené s narozením, sňatkem a pohřbem v diskusi. Vyjádření omluvy.
 27. Semestrální test.

Průběžná kontrola studia

Testy "Stop and Check"

Podmínky zápočtu

Písemný test po každém ze dvou semestrů výuky. Testy jsou hodnoceny 20 body při výsledku 90%-100%; 15 body při výsledku 70%-89% a 10 body při výsledku 50%-69%. Absolvování každého ze dvou semestrálních testů alespoň na 50% je podmínkou pro možnost skládat zkoušku.

Nahoru