Detail předmětu

Němčina: mírně pokročilí - Mittelstufe 1/2

JN2 Ak. rok 2005/2006 zimní semestr 3 kredity

Aktuální akademický rok

Kurs navazuje na předchozí studium na střední škole, příp. na absolvovaný kurs JN1 (Němčina pro začátečníky). Probíraná mluvnice je účinně využívána v poslechových a komunikativních aktivitách, zaměřených na běžné každodenní situace.

Garant předmětu

Baumgartner Ladislav, Mgr. (UJAZ FEKT VUT)

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet

Rozsah

26 hod. cvičení

Zajišťuje ústav

Ústav jazyků (UJAZ FEKT VUT)

Cvičící

Baumgartner Ladislav, Mgr. (UJAZ FEKT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Obecné porozumění standardního jazyka na základě četby a poslechu. Dovednost adekvátně reagovat na vzniklé situace. Umět informovat o svých zkušenostech. Umět zdůvodnit a vysvětlit. Umět informovat o svých plánech a úmyslech. Umět podat informaci a získat informaci. Schopnost pracovat s odbornými texty (čtení, porozumění, prezentace).

Cíle předmětu

Příprava orientovaná na obecnou němčinu a zčásti i odbornou němčinu. Pozn.: Kurs je dvousemestrový.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Znalosti na úrovni úspěšného začátečníka.

Literatura studijní

 • Justová, H.: Wir üben deutsche Grammatik, Fragment
 • Zavřelová, D.: Technické minimum, UJAZ FEI VUT Brno
 • Brinitzer, M., Damm, V.: Grammatik sehen, Hueber Verlag
 • Claudia Hümmler-Hille: Hören Sie mal 1, Hueber Verlag

Literatura referenční

 • Apelt, H.P., Apelt, M.: plus deutsch 2, Hueber Fraus, Plzeň 2001
 • Zavřelová, D.: Technické minimum, UJAZ FEI VUT Brno

Osnova numerických cvičení

 1. Představování, opakování mluvnice, Partizip II
 2. Oblečení, 3. pád podst. jmen, etwas/nichts
 3. Nakupování, v obchodě
 4. Demonstrace v Lipsku, předložky se 3. a se 4. pádem, příd. jména v přívlastku po neurčitém členu ve 3. p.
 5. Předsudky, příčestí minulé nepravidelných sloves
 6. Počasí, o víkendu, tvoření perfekta pomocí sloves haben/sein, SOLLEN, zájmeno ES
 7. Turismus, perfektum smíšených sloves
 8. Sport, druhy sportu, příd. jméno v přívlastku po určitém a neurčitém členu, příčestí minulé ve funkci příd. jména
 9. Termíny, domluva schůzky, řadové číslovky, datum, sloveso WERDEN v préteritu, používání slovesa Werden
 10. Veletrhy, tázací zájmena WELCH-/WAS FUR EIN, trpný rod (přít. a min. čas)
 11. Lidské tělo, předložky se 3./4. pádem
 12. Návštěva u lékaře, slovesa legen/liegen, setzen/sitzen, stehen/stellen....
 13. V kanceláři, práce s počítačem,schon.../- noch nicht, noch kein, erst-zápor
 14. Životopis, min. čas-préteritum nepravidelných sloves
 15. Práce, zaměstnání, slovesné vazby, příd. jména s předponou "un-"
 16. Telefonování, elektronická pošta, zájmenná příslovce tázací a ukazovací
 17. Vztahy v rodině, zvratná slovesa
 18. Mezilidské vztahy, zvratná slovesa s vazbou
 19. Inzeráty, slovesa vyjadřující vzájemnost
 20. Rozpočet, výdaje, genitiv podst, jmen, sloveso SOLLEN v podmíňovacím způsobu
 21. Peníze, mzda, jiné použití modálních sloves, skloňování přídacného jména v přívlastku v genitivu
 22. Film a kino, slabé skloňování podst. jmen mužsk. rodu
 23. Bydlení, vynechávání členu u podst. jména
 24. Životní prostředí, skloňování příd. jména v přívlastku bez členu
 25. Zvyky, svátky, tradice, psaní dopisu
 26. Museum, výstavy, skloňování příd. jména po určitém a neurčitém členu, a bez členu - shrnutí

Průběžná kontrola studia

 • aktivní přístup ve výuce
 • 75% účast ve výuce
 • průběžné testy z jednotlivých celků
 • slohové práce ke konverzačním tématům
 • práce s texty

Podmínky zápočtu

 • učivo probrané v průběhu semestru
 • úspěšné napsání semestrálního testu (min. 50%)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EI-BC-3, obor VTB, 2. ročník, povinně volitelný skupina J
 • Program EI-MGR-3, obor VTN, 1. ročník, povinně volitelný skupina J
 • Program EI-MGR-5, obor VTI, libovolný ročník, povinně volitelný skupina J
 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
Nahoru