Detail předmětu

Ruština: začátečníci 2/2

JR1 Ak. rok 2005/2006 letní semestr 3 kredity

Aktuální akademický rok

Kurs je určen pro začátečníky v ruském jazyce. Výuka je založena na rozvíjení komunikativní kompetence, a to zejména v poslechu s porozuměním a v hovoru ve spojení s dovednostmi čtení a psaní. Vzhledem ke specifičnosti počáteční fáze výuky se klade (zejména v úvodních lekcích)velký důraz na zvukovou a grafickou stránku jazyka. Jazykové učivo je úzce spjato s poznatky mimojazykovými, v nichž zaujímají důležité místo hlavně údaje ze soudobých i starších ruských reálií. Přiměřeným způsobem se uplatňují i české reálie. Důraz je kladen na důkladné procvičování učiva s hlavním zaměřením na rozvíjení řečových dovedností.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (kombinovaná)

Rozsah

26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

100 zkouška

Zajišťuje ústav

Ústav jazyků (UJAZ FEKT VUT)

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Schopnost psát azbukou bez větších problémů a číst. Reagovat na slyšené i čtené podněty. Zvládnutí základních gramatických struktur a jejich aktivní využití v mluveném i psaném projevu. Schopnost konverzovat v oblasti každodenních situací.

Cíle předmětu

Cílem je získání základních jazykových dovedností, tj. čtení a porozumění ruskému textu, poslech a porozumění slyšenému projevu a schopnost ústně a písemně komunikovat v různých situacích s důrazem na přirozené vyjadřování v běžných situacích a tematických okruzích.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Získání zápočtu v předmětu JR1/1.

Literatura studijní

 • Balcar, M.: Ruská gramatika v kostce. Praha, Leda, 1999
 • Fozikoš, A., Reiterová, T.: Reálie rusky mluvících zemí. Plzeň, Fraus
 • Wilkes, A., Gogová, K., Lepší, R.: Začínáme s ruštinou. Plzeň, Fraus

Literatura referenční

 • Jelínek a kol.: Raduga 1, Nakladatelství Fraus (učebnice a pracovní sešit)

Osnova numerických cvičení

 1. 1. lekce: úvod do studia ruského jazyka, seznámení s azbukou
 2. Procvičování psaní a výslovnosti, základní struktury
 3. Upevnění základních obratů v ústní komunikaci
 4. 2. lekce: pozdravy, základní číslovky, specifika přízvuku
 5. Seznamování a představování,intonace táz. a oznam. vět
 6. Telefonický rozhovor, domluvení schůzky, specifika oslovení
 7. 3. lekce: poskytnutí osobních informací, časování základních sloves v přítomném čase, psaní "ne" u sloves
 8. Pozvání na návštěvu, poděkování, omluva, další číslovky a tvar podstatných jmen po číslovkách
 9. 4. lekce: vyjádření radosti a údivu, podst. jména žen. rodu, osobní zájmena
 10. Odstraňování jazykových nedorozumění, budoucí čas sloves, další číslovky
 11. 5. lekce: rozšíření osobních informací, přivlastňovací zájmena, pohyblivý přízvuk u sloves
 12. Změny intonace vět podle smyslu, časování sloves, opakování
 13. Semestrální test za zimní semestr
 14. 6. lekce: pozvání (přijetí, odmítnutí), I. a II. časování sloves
 15. Poskytnutí informací o trávení volného času, časování zvratných sloves
 16. Týdenní program, časování sloves se změnou kmenové souhlásky
 17. 7. lekce: Návštěva divadla a kina (pozvání), řadové číslovky
 18. Vyjadřování dojmů, vyjadřování data, skloňování osobních zájmen
 19. Psaní adresy, odpověď na inzerát, intonace různých typů otázek
 20. 8. lekce: zápis do jazykového kursu, orientace v budově, minulý čas, vykání
 21. Dotazy a odpovědi o studiu, skloňování zájmen a podst. jmen
 22. 9. lekce: orientace ve městě, dopravní prostředky, podst. jména životná a neživotná
 23. Nakupování, časování dalších sloves, výslovnost předložkových vazeb
 24. 10. lekce: vyjádření možnosti, nemožnosti a zákazu, příčiny a srovnání, nesklonná podst. jména
 25. Vyjádření radosti a lítosti, dojmy z cestování, intonace souvětí. Celkové opakování
 26. Semestrální test za letní semestr

Průběžná kontrola studia

 • Aktivní práce v seminárních cvičeních
 • Samostudium a následné plnění zadaných úkolů
 • 75% docházka do seminárních cvičení
 • průběžné testy

Podmínky zápočtu

 • Zvládnutí učiva probíraného v daném semestru
 • Úspěšné zvládnutí písemného semestrálního testu (min. 50%)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EI-BC-3, obor VTB, 2. ročník, povinně volitelný skupina J
 • Program EI-MGR-3, obor VTN, 1. ročník, povinně volitelný skupina J
 • Program EI-MGR-5, obor VTI, libovolný ročník, povinně volitelný skupina J
 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
Nahoru