Detail předmětu

Ruština: mírně pokročilí 1/2

JR2 Ak. rok 2005/2006 zimní semestr 3 kredity

Aktuální akademický rok

Tento kurs navazuje na kurs JR1, případně je určen pro mírně pokročilé studenty, a opakuje učivo v těsné souvislosti s uváděním a procvičováním nových jazykových jevů a s rozvíjením dovedností poslechu, čtení, ústního a písemného projevu: to vše spolu s všestranným zvyšováním náročnosti.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet

Rozsah

26 hod. cvičení

Zajišťuje ústav

Ústav jazyků (UJAZ FEKT VUT)

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Zvyšování rozsahu, samostatnosti, souvislosti a plynulosti ústního a písemného projevu. Schopnost vyjadřování osobních názorů a postojů v diskusi a při řešení problémů. Schopnosti volného překladu a elementárního tlumočení. Čtení s porozuměním a následná prezentace v odborném jazyce.

Cíle předmětu

Rozvíjení komunikativní kompetence založené na nácviku poslechu a čtení s porozuměním. Zvyšování úrovně samostatného ústního a písemného projevu. Základní zásady odborného jazyka.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Znalosti a dovednosti na úrovni dobrý začátečník.

Literatura studijní

 • Balcar, M.: Ruská gramatika v kostce. Praha, Leda, 1999
 • Fozikoš, A., Reiterová, T.: Reálie rusky mluvících zemí. Plzeň, Fraus
 • Brčáková, D., kol.: Говорите по-русски. Ruská konverzace. Praha, Leda, 2000

Literatura referenční

 • Jelínek, S., kol.: Raduga 2 (učebnice a pracovní sešit). Plzeň, Fraus, 1997
 • Baumgartnerová, A.: Soubor odborných textů v ruském jazyce

Osnova numerických cvičení

 1. 1. lekce: setkání po časovém odstupu, rozhovory, opakování
 2. Dotazy a odpovědi, činnost o prázdninách; čtení s porozuměním, skloňování podstatných jmen
 3. Rozhovory na všeobecná probraná temata; časování sloves
 4. 2. lekce: vzhled a popis osoby; sloveso obléci si, čtení s porozuměním, rozhovory
 5. Vyplňování dotazníku; skloňování přídavných jmen, čtení s porozuměním-literární text
 6. Oblékání, konkurs; vyjadřování data. Práce s technickým textem
 7. 3. lekce: osobní vlastnosti, přídavná jména, zájmena jaký, který
 8. Vyjádření příčiny, vlastního názoru; slovesné vazby odlišné od češtiny
 9. Vzájemnost, nutnost, možnost; omluva; čtení a poslech s porozuměním
 10. 4. lekce: cestování; datum a vyjadřování času, poslech s porozuměním, rozhovory
 11. Počasí v různých ročních obdobích; přídavná jména, čtení a poslech s porozuměním. Práce s technickým textem
 12. Zvyky v různých ročních obdobích;čtení a poslech s porozuměním; opakování
 13. Semestrální test za zimní semestr
 14. 5. lekce: cestování vlakem, zeměpisné a časové údaje; 3. stupeň přídavných jmen
 15. Životní prostředí; sloveso dávat, čtení s porozuměním. Práce s technickým textem
 16. Ochrana životního prostředí; číslovky 100 - 1000 - 1000000, měkké vzory podstatných jmen
 17. 6. lekce: ubytování, hotel; vyjadřování nutnosti; čtení a poslech s porozuměním, rozhovory
 18. Cestování letadlem; podmiňovací způsob, slovesa a slovesné vazby; čtení s porozuměním. Práce s technickým textem
 19. Uvítání hosta, psaní telegramu; čtení literárního textu s porozuměním, poslech, rozhovory
 20. 7. lekce: jídlo a pití; rozkazovací způsob, poslech s porozuměním
 21. Nakupování potravin, jídelní zvyklosti; účelové věty, čtení a poslech s porozuměním
 22. Stolování, čtení a poslech s porozuměním, rozhovory. Práce s technickým textem
 23. 8. lekce: životní styl; slovesné vazby odlišné od češtiny, neurčitá zájmena a příslovce
 24. Péče o zdraví; 2. stupeň přídavných jmen a příslovcí, čtení a poslech s porozuměním, rozhovory
 25. Ukazovací zájmena; čtení s porozuměním, technický text. Souhrnné opakování
 26. Semestrální test za letní semestr

Průběžná kontrola studia

 • Aktivní účast v práci v seminárních cvičeních
 • Samostudium a plnění zadaných domácích prací
 • 75% docházka
 • Průběžné testy

Podmínky zápočtu

 • Zvládnutí učiva daného semestru
 • Úspěšné zvládnutí písemného semestrálního testu (min. 50%)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EI-BC-3, obor VTB, 2. ročník, povinně volitelný skupina J
 • Program EI-MGR-3, obor VTN, 1. ročník, povinně volitelný skupina J
 • Program EI-MGR-5, obor VTI, libovolný ročník, povinně volitelný skupina J
 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
Nahoru