Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Španělština: mírně pokročilí 1/2

JS2 Ak. rok 2005/2006 zimní semestr 3 kredity

Aktuální akademický rok

Kurs navazuje na JS1, rozšiřuje komunikativní schopnosti, slovní zásobu a znalost gramatiky,z ahrnuje nácvik poslechu s využitím náročnějších audio i video materiálů. V LS je kurs obohacen o základy technické španělštiny. Budou zapůjčeny originální španělské učebnice. Kurs je dvousemestrální.

Garant předmětu

Borecká Marcela, PhDr. (UJAZ FEKT VUT)

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet

Rozsah

26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

Zajišťuje ústav

Cvičící

Borecká Marcela, PhDr. (UJAZ FEKT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Rozšíření jazykových dovedností i gramatiky ve španělštině na úroveň mírně pokročilou.

Cíle předmětu

Rozvinout jazykové dovednosti získané v kursu JS1.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Znalosti dobrého začátečníka.

Literatura studijní

Podle pokynů učitele.

Literatura referenční

 • Prokopová, L.: Španělština pro samouky, LEDA
 • Kolektiv: VEN 1, Edelsa, S.A., Madrid, Espana
 • Videokursy Este País, Viaje al Espanol

Osnova numerických cvičení

 1. Úvod,program kursu
 2. Opakování učiva z JS1
 3. Plány,vyjadřování budoucího času
 4. Datum,řadové číslovky
 5. Jak dlouho?Desetinná čísla,zlomky
 6. Člen u názvu dní,nepravidelná slovesa,věty zvolací
 7. Počasí,stupňování příd.jmen,srovnávání,superlativ absolutní
 8. V kavárně,slovesa decir,traer
 9. Moje prázdniny,souminulý čas
 10. Kino,podmiňovací způsob přítomný,nesamostatná zájmena
 11. Mezi kuřáky,zákazy,rady,společenské fráze
 12. Opakování
 13. Semestrální test
 14. Opakování ZS,konverzace
 15. Nákupy,tázací a vztažná zájmena a příslovce
 16. Cestování,minulý čas dokonavý,spojky e,u
 17. Směnárna,minulý čas dokonavý nepravidelných sloves
 18. Příjezd,technický text č.1
 19. Ubytování,předložkové vazby
 20. Pošta,gerundium
 21. Průběhový čas,technický text č.2
 22. La América Latina,příčestí,haber,složený infinitiv
 23. Jak psát dopis,předpřítomný čas
 24. Trpný rod,technický text č.3
 25. Opakování
 26. Semestrální test

Průběžná kontrola studia

Opakovací testy.

Podmínky zápočtu

Semestrální testy.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
Nahoru