Detail předmětu

Profesní angličtina pro elektroinženýrství a informatiku 1/2

JA9 Ak. rok 2005/2006 zimní semestr 3 kredity

Aktuální akademický rok

Kurs je zaměřený na profesní jazykovou kompetenci studentů FEKT a FIT VUT. Vzhledem k připravovanému vstupu ČR do EU se schopnost profesní cizojazyčné komunikace stává nedílnou součástí úspěšného uplatnění se na pracovním trhu. Profesní dovednosti zahrnují zásady dobré prezentace, životopis v ústní a písemné podobě, vedení konverzace na odborných akcích jako jsou konference či semináře, vystupování a projev u konkurzního pohovoru, charakteristické prvky písemné komunikace, psaní poznámek, telefonování, správné přednesení žádosti, prosby, vyjádření odmítnutí, pochyb, souhlasu, nesouhlasu apod. Kurs též zahrnuje informace o základních dovednostech při překladech odborných textů z češtiny do angličtiny.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český, anglický

Zakončení

zápočet (písemná)

Rozsah

26 hod. cvičení

Zajišťuje ústav

Ústav jazyků (UJAZ FEKT VUT)

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Mluvení: schopnost provést prezentaci, popis, vysvětlení. Seminární dovednosti: vyjádření nepochopení obsahu, žádost o vysvětlení, zadávání otázek, vyjýdření nesouhlasu. Vzájemná komunikace: účast v diskusích a na schůzkách, pohovor v rámci konkurzního řízení, telefonování, vyjádření souhlasu a nesouhlasu, žádosti, překvapení, pochybností, názoru. Poslech: psaní poznámek, sledování přednášky či prezentace, pochopení instrukcí Psaní: schopnost napsat formální dopis, fax, memorandum, strukturovaný životopis, žádost o práci, abstrakt. Zlepšení základních překladatelských schopností v odborné angličtině.

Cíle předmětu

Rozvoj profesních řečových a poslechových dovedností. Rozvoj specifických písemných dovedností (charakteristické prvky písemné komunikace, curriculum vitae, písemná žádost o místo, abstrakt apod.). Překlady z češtiny do angličtiny se zaměřením se na často se opakující chyby. Základní informace o kulturních zvyklostech různých zemí při odborných akcích či obchodních jednáních. Pozn.: Kurs je dvousemestrální.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Znalosti na úrovni pokročilé nebo vyšší angličtiny.

Literatura studijní

 • Jeremy Comfort: Effective Presentations. Oxford University Press 1995
 • Sada učebních materiálů vytvořená vyučující

Literatura referenční

 • Leo Jones, Richard Alexander: New International Business English. Cambridge University Press 2000
 • Jeremy Comfort: Effective Presentations. Oxford University Press 1995
 • Acy L. Jackson: Prepare your C.V. NTC Learning Works 1997
 • David Jolly: Writing tasks. Cambridge University Press 1991
 • Vicky Hollet: Business Objectives. Oxford University Press 1993
 • Robin Macpherson: Základy anglické stylistiky. Academia 1997
 • Petr Janata: Překládáme do angličtiny. Fraus 1999

Osnova přednášek

 • Týdenní dvojhodina je rozdělena na hodinu přednášek a hodinu cvičení. Kurs je dvousemestrální, má tedy 26 přednášek a 26 cvičení.
 • Formální dopisy, faxy, memoranda.
 • Vzdělání studentů a jejich další kvalifikace. Překlady: pořádek slov.
 • Strukturovaný životopis. Vyjádření souhlasu a nesouhlasu.
 • Překlady:dlouhý podmět následovaný krátkým přísudkem a shoda slovesa "to be".
 • Telefonování, používání záznamníku. Čísla.
 • Písemná žádost o místo.
 • Vyjádření žádosti. Překlady: podstatné jméno slovesné a gerundium.
 • Společenské vazby. Překlady: rozkazovací způsob, složená podstatná jména.
 • Schopnost domluvy. Vliv češtiny na vazby sloves I.
 • Instrukce. Vliv češtiny na vazby sloves II.
 • Seminární dovednosti.
 • Účast na schůzích (jednáních): diskuze o problémech a jejich řešení.
 • Semestrální test za zimní semestr.
 • Tvorba poznámek. Interpunkce.
 • Zaměstnání.Struktura a činnost společností. Způsoby kontrastování myšlenek.
 • Ústní pohovor v konkurzním řízení.
 • Způsob vedení ústního pohovoru v konkurzním řízení. Výrazy spojující myšlenky.
 • Základní rysy prezentace.
 • Správný úvod prezentace.
 • Způsoby organizace prezentace.
 • Vizuální pomůcky při prezentaci.
 • Zakončení prezentace.
 • Abstrakt(funkce, obsah a organizace, gramatika a styl, specifická slovní zásoba).
 • Způsoby četby: předvídání, scanning, skimming, dovození významu neznámých slov.
 • Tvorba zprávy.
 • Zhodnocení kursu studenty na základě vypracovaného dotazníku.

Osnova numerických cvičení

 • Dotazník zaměřený na specifické potřeby studentů. Napsání formálního dopisu.
 • Řízená konverzace o rodinném zázemí, vzdělání, dalších dovednostech a zájmech studentů
 • Vytvoření strukturovaného životopisu. Souhlas a nesouhlas v konverzaci.
 • Prezentace strukturovaných životopisů. Překlady. Poslech: lokace předmětů.
 • Kontakt a výměna informací přes telefon. Čísla v praxi.
 • Procvičení žádosti a místo: jednotlivé části žádosti, použité vazby a výrazy, gramatický pohled.
 • Tvorba písemné žádosti o práci na základě inzerátů z HN. Překlady. Vyjádření žádosti a prosby.
 • Vedení společenské konverzace s obchodními partnery. Překlady.
 • Domluva činnosti a změna již dohodnuté činnosti.
 • Instrukce. Na letišti. Překlady.
 • Seminární dovednosti: vyjádření nepochopení, žádost o vysvětlení, kladení otázek, vyjádření nesouhlasu.
 • Účast na jednání či schůzi: řešení problému, návrh dalšího postupu, odůvodnění.
 • Semestrální test za zimní semestr.
 • Tvorba poznámek, jejich další využití. Interpunkce v praxi.
 • Seznámení se s pracovištěm, různé typy společností, organizační struktura společnosti. Způsob kontrastování myšlenek-procvičení.
 • Účast v ústním pohovoru konkurzního řízení. Oblasti, na které je nutno se soutředit. Vazby a výrazy.
 • Účast v ústním pohovoru konkurzního řízení. Příprava na konkurz, obtížné otázky u pohovoru, zhodnocení praktických ukázek. Užití slov spojujících myšlenky.
 • Identifikace hlavních znaků dobré prezentace. Zopakování časových výrazů a časů.
 • Příprava a provedení úvodu k prezentaci.
 • Klíčová slova a vazby pro spojování jednotlivých částí prezentace. Aktivní prezentace provedená studentem na téma podle jeho výběru.
 • Použití vizuálních pomůcek. Popis grafů, tabulek a trendů.
 • Aktivní procvičení způsobů zakončení prezentace.
 • Práce s autentickými abstrakty.
 • Četba odborného textu a tvorba abstraktu pro tento text.
 • Návrh a tvorba zprávy.
 • Semestrální test za letní semestr a vyplnění dotazníku hodnotícího kurs.

Průběžná kontrola studia

 • Hodnocení studentů na základě jejich docházky, užití angličtiny ve třídě, vypracovávání zadávaných úloh a jejich aktivního se zapojení do činností ve třídě.
 • Půlsemestrální test nové slovní zásoby.

Podmínky zápočtu

Zimní semestr: písemný strukturovaný životopis (10 bodů) a ústní prezentace své osoby (10 bodů). Letní semestr: písemný test (poslech, užití nové slovní zásoby v kontextu, odborný překlad do angličtiny). Testy jsou hodnoceny 20 body při výsledku 90%-100%, 15 body při výsledku 70%-89% a 10 body při výsledku 50%-69%. Úspěšné absolvování každého z nich je podmínkou pro možnost skládat zkoušku.

Nahoru