Detail předmětu

Řízení a regulace

RRI Ak. rok 2005/2006 letní semestr 6 kreditů

Aktuální akademický rok

Základní pojmy v teorii řízení. Řízení v otevřené smyčce a se zpětnou vazbou. Jednoduché regulátory reléového a proporcionálního typu (spojité i diskrétní). Metody popisu, analýzy a syntézy regulačních obvodů. Stabilita systémů se zpětnou vazbou. Ustálené a dynamické odchylky. Metoda kořenového hodografu. PID regulátory. Hlavní typy rozvětvených obvodů.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 10 hod. cvičení, 8 hod. laboratoře, 8 hod. pc laboratoře

Bodové hodnocení

70 zkouška, 30 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Schopnost aplikovat měřicí a řídicí systémy. Navrhovat, používat, seřizovat a udržovat systémy aplikované informatiky zejména v průmyslových technologiích.

Cíle předmětu

Používat, sestavovat a seřizovat jednodušší systémy přímého i zpětnovazebního řízení.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Proměnné v koplexní rovině, numerické metody.

Literatura studijní

 • Vavřín: Teorie řízení 1. VUT, 1991.

Literatura referenční

 • Kubík, Kotek, Štecha: Teorie řízení. SNTL, 1984.
 • Vavřín: Teorie řízení 1. VUT, 1991
 • Feedback and Control Systems. McGraw-Hill, 1994.
 • Vavřín, Zelina: Automatické řízení počítačem. SNTL, 1982.

Osnova přednášek

 • Úvod. Základní pojmy. Příklady přímého a zpětnovazebního řízení.
 • Reléové regulátory dynamických soustav.
 • Regulace na konstantní hodnotu, servomechanismy, programová regulace.
 • Popis dynamických systémů. Vstup výstupní relace.
 • Stavový popis.
 • Stabilita lineárních zpětnovazebních systémů.
 • Analýza statických a dynamických vlastností regulačních obvodů.
 • Metoda kořenového hodografu.
 • Regulátory typu P a I.
 • Složené regulátory, PD, PI a PID.
 • Diskrétní regulace. Vzorkování a tvarování.
 • Diskrétní PSD regulátory.
 • Rozvětvené systémy.

Osnova numerických cvičení

 • Bloková algebra. Standardní přenosy ve zpětnovazebních regulačních obvodech.
 • Výpočet ustálených odchylek. Integrální kriteria jakosti regulace.
 • Výpočet stability algebraickými a frekvenčními metodami.
 • Návrh PID regulátoru pro standardní dynamickou soustavu.
 • Zápočet.

Osnova laboratorních cvičení

 • Demonstrační ukázky průmyslových regulací.
 • Sestavení spojitého regulačního obvodu s PID regulátorem.
 • Realizace PSD regulátoru s mikroprocesorem.
 • Použití diskrétního regulátoru (PSD a dead-bead řízení).

Osnova počítačových cvičení

 • Použití Matlab-Simulinku pro modelování a simulaci dynamických systémů.
 • Simulace reléové, proporcionální a PID regulace.
 • Analýza a syntéza ve frekvenční oblasti.
 • Metoda kořenového hodografu.

Průběžná kontrola studia

Pravidelná kontrola připravenosti na úkoly v jednotlivých cvičeních.

Kontrolovaná výuka

Vypracování 3 projektů, absolvování 7 laboratorních cvičení.

Podmínky zápočtu

Aktivní účast na cvičeních (numerických, laboratorních i počítačových). Odevzdání 3 samostatných prací.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
Nahoru