Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Bakalářská práce

IBP Ak. rok 2006/2007 zimní semestr 6 kreditů

Aktuální akademický rok

Studenti obdrží individuální zadání projektů z různých oblastí výpočetní techniky a informatiky a samostatně je řeší pod vedením odborných vedoucích. Studenti se zaměří na analýzu problému, návrh jeho řešení, ověřování správnosti řešení, realizaci, dokumentaci a obhajobu projektu. Studenti postupují podle pokynů obsahujících požadavky na obsah, rozsah a uspořádání projektu, práci s literaturou, jazykovou kvalitu, typografickou úpravu písemné zprávy a součásti projektu odevzdávané v elektronické podobě. Bakalářský projekt je na závěr studia obhajován před komisí pro státní závěrečné zkoušky.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet (písemná)

Rozsah

78 hod. projekty

Bodové hodnocení

Zajišťuje ústav

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Znalosti a zkušenosti s vytvářením inženýrského projektu a jeho dokumentace.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je podpora samostatné tvůrčí práce studentů při vytváření inženýrského díla a jeho dokumentace.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Bez zápočtu z prerekvizitního předmětu "ISP - Semestrální projekt" nelze technickou zprávu bakalářské práce odevzdat a přistoupit k obhajobě bakalářské práce. Pro vypracování bakalářské práce se předpokládají znalosti a zkušenosti s řešením projektů a vytvářením jejich dokumentace získané v průběhu studia.

Literatura studijní

Literatura referenční

  • Duncan, W. R.: A guide to the Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute, 1996, Standards Comittee, 176 s., ISBN 1-880410-16-3
  • ISO 2145: 1978: Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents.
  • ISO 7144: 1986: Documentation - Presentation of theses and similar documents.
  • ISO 690: 1987: Documentation - Bibliographic references. Content, form and structure.
  • Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci, z ital. originálu Come si fa una tesi di laures, Milano: Bompiani, 1977, Olomouc: Votobia. 278 s. ISBN 80-7198-1773-7

Osnova přednášek

Není definována.

Osnova numerických cvičení

Semináře k řešeným projektům.

Kontrolovaná výuka

Konzultace s vedoucím BP, výstižná obhajoba u ISZ v délce "do 7 minut".

Podmínky zápočtu

Doporučení vedoucího bakalářské práce, že bakalářská práce splňuje základní podmínky pro její obhajobu, a odevzdání technické zprávy v termínu. Neúspěch v prerekvizitním předmětu "ISP - Semestrální projekt" vede na "nezapočteno", protože předmět IBP si student zapsal neoprávněně.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program IT-BC-3, obor BIT, 4. ročník, povinný
Nahoru