Detail předmětu

Diplomový projekt

DPI Ak. rok 2006/2007 zimní semestr 10 kreditů

Aktuální akademický rok

Studenti obdrží individuální zadání projektů z různých oblastí výpočetní techniky a informatiky a samostatně je řeší pod vedením odborných vedoucích. Studenti se zaměří na analýzu problému, návrh jeho řešení, ověřování správnosti řešení, realizaci, dokumentaci a obhajobu projektu. Studenti postupují podle pokynů obsahujících požadavky na obsah, rozsah a uspořádání projektu, práci s literaturou, jazykovou kvalitu, typografickou úpravu písemné zprávy a součásti projektu odevzdávané v elektronické podobě. Diplomovým projektem vrcholí studium, a jeho standardní umístění je v posledním semestru studia. Výsledkem tohoto předmětu je "diplomová práce", která je pak následně obhajována před komisí pro státní závěrečné zkoušky. Termín odevzdání "diplomové práce" bude v okolí 2006-01-25.
Studenti, kteří si způsobí v zimním semestru takové studijní komplikace, že nemohou přistoupit k SZZ po zimním semestru, mohou očekávat "rozhodnutí", že jim propadl "první termín obhajoby diplomové práce". 

Garant předmětu

Jazyk výuky

český, anglický

Zakončení

zápočet

Rozsah

130 hod. projekty

Bodové hodnocení

Zajišťuje ústav

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Znalosti a zkušenosti s vytvářením inženýrského projektu, jeho dokumentace a obhaloby.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je podpora samostatné tvůrčí práce studentů při vytváření inženýrského nebo výzkumného díla a jeho dokumentace.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Povinnou prerekvizitou je úspěšné zakončení předmětu "PI3 -Semestrální projekt".

Literatura studijní

Literatura referenční

  • Duncan, W.R.: A guide to the Project Management Body of Knowledge. Project Management Institute, 1996, Standards Committee, 176 s., ISBN 1-880410-16-3
  • ISO 2145: Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents, 1978.
  • ISO 7144: Documentation - Presentation of theses and similar documents, 1986.
  • ISO 690: Documentation - Bibliographic references. Content, form and structure, 1987.
  • Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci. Přeloženo z italského originálu "Come si fa una tesi di laures, Milano, Bompiani", 1977, Olomouc, Votobia, 278 s., ISBN 80-7198-1773-7.

Osnova přednášek

Není definována.

Kontrolovaná výuka

Konzultace s vedoucím DP, výstižná obhajoba u SZZ v délce "do 10 min".

Podmínky zápočtu

Aktivní práce v průběhu zimního semestru, která dává záruku na odevzdání diplomové práce ve stanoveném termínu, a také ke přistoupení k obhajobě diplomové práce při návazné státní závěrečné zkoušce ve stanoveném termínu.
Nahoru