Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Profesní angličtina 1

PA1 Ak. rok 2006/2007 letní semestr 3 kredity

Standardní předmět angličtiny pro středně pokročilé studenty zaměřený na obecnou i specializovanou angličtinu: Integrovaný přístup, materiály jsou vybírány tématicky se zaměřením na komunikativní a společenské dovednosti, přičemž gramatika je vysvětlována na konkrétních příkladech použití. Četba, poslech, psaní a mluvení. Velký nárůst slovní zásoby jak technického tak manažerského rázu pro její aktivní využití v praxi.

Garant předmětu

Langerová Petra, Mgr. (UJAZ FEKT VUT)

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška

Rozsah

13 hod. přednášky, 13 hod. cvičení

Bodové hodnocení

60 zkouška, 40 půlsemestrální test

Zajišťuje ústav

Přednášející

Langerová Petra, Mgr. (UJAZ FEKT VUT)

Cvičící

Langerová Petra, Mgr. (UJAZ FEKT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Být schopný hovořit o tématech uvedených v učebnici gramaticky správně (s určitou chybovou tolerancí). Být schopný užívat podle potřeby základní techniky čtení ("skimming", "scanning", výběr relevantních informací, detailní porozumění). Rozumět anglicky vedené hodině a instrukcím, být schopný si dělat poznámky na základě poslechu. V rámci písemného vyjadřování být schopný formální i neformální korespondence, poslání faxu, vyplnění formuláře, obchodní komunikace a popisu osoby a místa. Zvládnout další část odborné slovní zásoby a schopnost porozumět gramatické konstrukci složité věty i vztahům mezi větami.

Cíle předmětu

Nárůst slovní zásoby studentů. Prohloubení gramatických znalostí. Další rozvoj čtyř základních dovedností: mluvení, čtení, poslech a psaní. Rozšíření znalostí běžných konverzačních obratů mluvené angličtiny. Práce s technickými texty. Důraz na rozvoj komunikativních schopností.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia, nebo znalosti na úrovni "mírně pokročilí" (zkouška z předmětů JH2 nebo IH2).

Literatura studijní

 • Taylor, L.: International Express Pre-Intermediate. New edition. Student's Book. Oxford, OUP, 2004.
 • Glendinnig, E.H., McEwan, J.: Oxford English for Information Technology. Oxford, OUP, 2003.
 • Technické texty.

Literatura referenční

 • Taylor, L.: International Express Pre-Intermediate. New edition. Student's Book. Oxford, OUP, 2004.
 • Glendinnig, E.H., McEwan, J.: Oxford English for Information Technology. Oxford, OUP, 2003.

Osnova numerických cvičení

 1. Gramatika: Tvorba komparativu a superlativu u přídavných jmen. Poslech a diskuse: Angličtina v současném světě.
 2. Přehled časů: "Present Simple" a "Present Continuous", tvorba tázacích vět. Příslovce označující frekvenci děje. Slovní zásoba: Osobní údaje a osobní vlastnosti. Fráze: Seznamování a pozdravy. Uvítání hosta. Poděkování a rozloučení.
 3. Přehled časů: "Past Simple" a "Present Perfect Simple". Pravidelná a nepravidelná slovesa. Slovní zásoba: Popis trendů a tendencí. Zaměstnání. Výrobci, výroba a distribuce průmyslového zboží.
 4. Čtení a poslech: Profil zaměstnání a zaměstnavatele. Fráze: Obchodní konverzace po telefonu, sjednání schůzky, prezentace a odmítnutí návrhu a názoru. Výslovnost: Samohlásky a dvojhlásky. Zápis telefonních čísel. Technický text: Computers Make the World.
 5. Přehled časů: "Present Perfect Simple" a "Present Perfect Continuous", předložky místa a času. Slovní zásoba: vývoj moderních průmyslových technologií. Ekonomie a ekonomika. Život a práce ve městě. Sport a volný čas. Technický text: Cache Memory.
 6. Čtení a poslech: Ekologické projekty, hospodářství asijských zemí, sportovní výkony. Fráze: Témata pro nezávaznou konverzaci. Situace: Vyjádření omluvy, údivu, nabídky, souhlasu a podpory.
 7. Přehled časů: "Present Continuous", vazba "going to" s infinitivem a modální sloveso "will" s infinitivem pro vyjádření budoucnosti. Slovní zásoba a poslech: Služební cesta, rezervace místa a pobyt v hotelu. Technický text: Data Mining.
 8. Gramatika: Tvorba vět v pasivu. Čtení a poslech: Organizace a účast na pracovním školení. Fráze: Formální a osobní korespondence v angličtině. Jazyk "e-mailů" a faxovaných zpráv. Postupy a zkratky v korespondenci, tvorba obchodního dopisu. Technický text: People in Computing.
 9. Gramatika: Opakování probrané látky. Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména. Modální slovesa a vazby definující důležitost děje. Slovní zásoba a poslech: Národní kulturní zvláštnosti, jídlo, kultura stravování a jejich význam pro profesní komunikaci. Technický text: Broadband Communications.
 10. Gramatika: Časové a podmínkové spojky. Conditional sentences. Čtení a poslech: Rozdílné přístupy k práci a využití volného času. Kultura stravováni v Evropě a USA. Fráze: Obchodní jednání v restauraci. Technický text: Safe Data Transfer.
 11. Slovní zásoba: Letecká doprava. Průmyslová architektura a umění.
 12. Čtení: Transformations. The Musée d'Orsay, Tate Modern. No-frills Airlines. Fráze a poslech: Letenky, letiště a létání. Sjednání a příprava obchodní schůzky.
 13. Semestrální test.

Osnova ostatní - projekty, práce

Kontrolovaná výuka

Aktivní účast ve výuce, semestrální test (20 - 40 bodů), závěrečná zkouška (30 - 60 bodů).

Podmínky zápočtu

Aktivní účast ve výuce, semestrální test hodnocený alespoň na 50%, tj. se ziskem alespoň 20 bodů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru