Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Mikroekonomie

MIE Ak. rok 2006/2007 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Předmět není v tomto roce otevřen
Zavřít
Předmět pojednává o mikroekonomických vztazích a souvislostech, pojmech a nezbytných teoretických základech nutných pro mikroekonomický rozbor problémů, umožňující vytvoření uceleného obrazu vedoucího k racionálnímu chování mikroekonomického subjektu v tržním prostředí. Obsahová náplň předmětu je zaměřena zejména na problematiku chování spotřebitele a firmy v prostředí dokonalé i nedokonalé konkurence. Předmět dále pojednává o problematice výrobních faktorů a produkčních funkcí. V náplni předmětu je také zastoupena oblast státních zásahů z mikroekonomického hlediska.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (kombinovaná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

75 zkouška, 25 cvičení

Zajišťuje ústav

UM FP VUT

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Student bude znát teoretické principy z mikroekonomické oblasti, pochopí roli a funkci trhu ve vztahu k mikroekonomických subjektům a bude schopen kritické analýzy reálných jevů z mikroekonomického prostředí a při návrhu řešení uplatní získané teoretické poznatky.

Cíle předmětu

Cílem tohoto předmětu je mikroekonomický rozbor problémů, umožňující vytvoření uceleného obrazu vedoucího k racionálnímu chování mikroekonomického subjektu v tržním prostředí a schopnost hodnocení závěrů vyplývajících z vybraných mikroekonomicky orientovaných ekonomických teorií. Hlavním cílem je analýza reálných jevů z mikroekonomického prostředí a při návrhu řešení uplatnit získané teoretické poznatky.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Předpokládají se všeobecné ekonomické znalosti ze střední školy.

Literatura studijní

 • ŠKAPA, S. Mikroekonomie. VUT v Brně, FP 2004. 90 s. ISBN 80-214-2566-0.
 • MACÁKOVÁ A KOL. Mikroekonomie (základní kurs). 6. vyd. Melandrium, Slaný 2001. 273 s. ISBN 80-86175-14-6.
 • HOLMAN, R. Ekonomie. C.H.Beck 1999. 726 s. ISBN 80-00-686028-1.
 • FRANK, H. R., BERNANKE, B. S. Ekonomie. Grada. 2004. 802 s. ISBN 80-247-0471-4.

Osnova přednášek

 1. Úvod do předmětu a základní východiska 
 2. Chování spotřebitele, užitečnost a poptávka (teorie mezního užitku a teorie indiference)
 3. Chování výrobce, náklady a nabídka 
 4. Tržní rovnováha a efektivnost
 5. Nedokonalá konkurence, monopol, oligopol, monopson
 6. Alternativní teorie firmy
 7. Trhy výrobních faktorů, trh půdy, práce a kapitálu
 8. Zásahy státu do cen
 9. Externality
 10. Veřejné statky

Osnova numerických cvičení

Opakování vybraných témat z přednášek.

Kontrolovaná výuka

Za písemné vypracování semestrální práce a její prezentaci, a za zápočtový test lze získat až 25 bodů.
Forma zkoušky je písemná a ústní:
Písemná část zkoušky max. 65 bodů (cca 12 - 15 příkladů, nebo teoretických otázek), student musí získat minimálně 35 bodů z písemné části zkoušky.
Ústní část zkoušky max. 10 bodů (2 otázky, které si losuje student).

Podmínky zápočtu

Student získá zápočet, pokud obdrží minimálně 16 bodů z 25 bodů udělovaných na cvičeních a splní podmínku 75% účasti na cvičeních. Body budou udělovány za písemné vypracování semestrální práce a její prezentaci a za zápočtový test.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
Nahoru