Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Makroekonomie

MAE Ak. rok 2006/2007 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Předmět vede k pochopení chování ekonomiky jako celku. Objasňuje vztahy mezi trhy výrobků, služeb, práce a aktiv dané ekonomiky. Dále vysvětluje ovlivnění spotřeby, investic, míry inflace a nezaměstnanosti, měření výstupu ekonomiky a jeho dlouhodobého růstu, problematiku hospodářského cyklu, fiskální a monetární politiku a ekonomické problémy současné doby. Makroekonomie objasňuje jak současné ekonomické teorie řeší klíčové  problémy ekonomiky.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška (kombinovaná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

75 zkouška, 25 cvičení

Zajišťuje ústav

UM FP VUT

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Student bude schopen pochopit teorii a principy makroekonomie, pochopit funkci mechanismu národní ekonomiky a její rovnováhy, propojení národní ekonomiky se světovou a jejich vliv na lokální zájmy a dosažení klíčových manažerských cílů, pochopit provádění manažerských úkolů v rámci národní ekonomiky, zpracovat analytické a syntetické manažerské informace o národní ekonomice pro klíčová manažerská rozhodnutí, kriticky a analyticky myslet v procesu řízení při operativním a strategickém rozvoji obchodních aktivit v národní i světové ekonomice.

Cíle předmětu

Zvládnutí makroekonomie v rozsahu požadovaném na vysokých školách ekonomického zaměření. Pochopení makroekonomických vztahů a souvislostí, pojmů a nezbytných teoretických základů. Cílem tohoto předmětu je také porozumět možnostem a účinnosti hospodářské politiky státu.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Předpokládají se všeobecné ekonomické znalosti ze střední školy.

Literatura studijní

 • GROLIGOVÁ, I., MANDELÍK, P. Makroekonomie, FP VUT Brno, Akademické nakl. CERM, s.r.o., 2004, 130 s., ISBN 80-214-2778-7
 • HOLMAN, R. a kol. Ekonomie, Praha, C.H. Beck, 1999, 726 s., ISBN 80-7179-255-1
 • LIŠKA, V. a kol. Makroekonomie, 2.vyd. Praha, Professional Publishing, 2004, 928 s., ISBN 80-86419-51-1
 • SAMUELSON, P.A., NORDHAUS, W.D. Ekonomie, 13. vyd., NS Praha, 1991, 1011 s., ISBN 80-205-0494-X
 • Časopisy: Ekonom (týdeník HN), Bankovnictví (měsíčník). Uvedená literatura je k dispozici ve fakultní knihovně na FP.

Literatura referenční

 • GROLIGOVÁ, I., MANDELÍK, P. Makroekonomie, FP VUT Brno, Akademické nakl. CERM, s.r.o., 2004, 130 s., ISBN 80-214-2778-7

Osnova přednášek

 1. Úvod do makroekonomie. Stručný nástin vývoje ekonomických teorií.
 2. Trh, tržní mechanismus. Nerovnovážný trh, neefektivnost, nerovnost, nestabilita, typy tržních struktur.
 3. Agregátní nabídka, agregátní poptávka. Růst a pokles AD a AS, agregátní výdaje, sklon křivky AS.
 4. Měření výkonnosti ekonomiky, národní produkt, národní důchod.
 5. Pojetí makroekonomické rovnováhy, modely: klasický, keynesiánský, neokeynesiánský kompromis.
 6. Peněžní agregáty, teorie peněz, peněžní multiplikátor, změny rovnováhy na peněžním trhu.
 7. Trh práce, nezaměstnanost. Rovnováha na trhu práce, míra nezaměstnanosti, formy nezaměstnanosti.
 8. Inflace, druhy inflace, inflace a nezaměstnanost.
 9. Ekonomický růst, modely růstu, teorie hospodářského cyklu.
 10. Fiskální politika: státní rozpočet, veřejné finance, vestavěné stabilizátory, diskrétní opatření, expanzivní a restriktivní fiskální politika.
 11. Monetární politika. Nástroje a cíle monetární politiky, expanzivní a restriktivní monetární politika.
 12. Makroekonomické cíle, účinnost hospodářské politiky, magické n-úhelníky, funkce státu v tržní ekonomice.
 13. Teorie mezinárodního obchodu, vnější měnová a obchodní politika, volný obchod, protekcionismus. Mezinárodní trh peněz, mezinárodní měnový systém, vývoj měnových kursů, IMF, WB, EMS.

Osnova numerických cvičení

 1. Hranice produkčních možností, zákon klesajících výnosů, tržní struktury, příklady.
 2. Agregátní nabídka a poptávka, elasticita důchodová, cenová, tržní rovnováha, spotřebitelské preference.
 3. Měření národního produktu a důchodu, metody měření, příklad.
 4. Fiskální politika, poptávkově orientovaná fiskální politika, deficit státního rozpočtu, nabídkově orientovaná fiskální politika. Sestavení státního rozpočtu.
 5. Evropská unie, výhody a nevýhody, podmínky přijetí, diskuse, zavedení společné měny.
 6. Peníze a komerční bankovnictví, nabídka a poptávka po penězích, proces tvorby bankovních depozit, současný stav českého bankovnictví.
 7. Monetární politika, expanzivní monetární politika, peněžní zásoba, aplikace restriktivní monetární politiky, současná politika ČNB.
 8. Nezaměstnanost a trh práce, substituční a důchodový efekt, přirozená míra nezaměstnanosti.
 9. Určení rovnovážné produkce v dvousektorovém modelu.
 10. Inflace. Phillipsova křivka.
 11. Mezinárodní obchod a teorie komparativní výhody.
 12. Měnové kursy a mezinárodní finanční systém.
 13. Zápočtový test.

Průběžná kontrola studia

Kontrola výuky je plně v kompetenci cvičícího. Podmínkou udělení zápočtu je vypracování a prezentace seminární práce a úspěšné absolvování zápočtového testu.

Kontrolovaná výuka

Za písemné vypracování semestrální práce a její prezentaci, a za zápočtový test lze získat až 25 bodů.
Forma zkoušky je písemná a ústní:
Písemná část zkoušky max. 65 bodů (forma odborného testu), student musí získat minimálně 35 bodů z písemné části zkoušky.
Ústní část zkoušky max. 10 bodů (2 otázky, které si losuje student).

Podmínky zápočtu

Student získá zápočet, pokud obdrží minimálně 16 bodů z 25 bodů udělovaných na cvičeních a splní podmínku 75% účasti na cvičeních. Body budou udělovány za písemné vypracování semestrální práce a její prezentaci a za zápočtový test.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
Nahoru