Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Analýza a návrh informačních systémů

AIS Ak. rok 2009/2010 zimní semestr 5 kreditů

Softwarové projekty - životní cyklus vývoje. Modelovací jazyky - jazyky pro strukturované modelování, modelovací techniky jazyka UML 2.0. Úvod do plánování a sledování projektu, řízení projektu. Nástroje na podporu softwarového inženýství. Úvod do metodiky Unified process. Analýza a specifikace požadavků. Přechod od požadavků k implementaci - objektový business model, objektový model domény. Návrh architektury - vrstvy, rámce, vzory. Návrh databáze - mapování objektového modelu na relační databázi a objektově relační databázi. Návrh tříd a interakcí. Programování a testování. Refaktorizace. Návrh uživatelského rozhraní. Datové inženýrství - zajištění bezpečnosti a integrity dat, transakce a souběžnost. Business komponenty. Projekt zaměřený na analýzu požadavků a návrh.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

51 zkouška, 15 půlsemestrální test, 34 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti budou znát podstatu, základní metody a techniky používané při vývoji informačních systémů na úrovni, která je dále rozvíjena ve specializovaných předmětech. Jsou schopni vytvářet vhodné modely při analýze a návrhu informačních systémů a to zejména využitím objektově-orientovaného přístupu a modelovacích technik, které poskytuje jazyk UML.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Studenti se naučí formou projektu analyzovat problém a navrhovat jeho řešení. Naučí se obhajovat jak dílčí tak konečné výsledky projektu.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami a prostředky používanými při vývoji informačních systémů a naučit je tyto metody a prostředky používat.

Literatura studijní

 • Larman, C.: Applying UML and Patterns. An Introduction to Oject-Oriented Analysis and Design and Iterative Development. 3rd edition. Prentice Hall PTR, Upper Saddle River, USA, 2006, 703 p., ISBN 0-13-148906-2.
 • Maciaszek, L.A., Liong, B.L.: Practical Software Engineering. A Case Study Approach. Harlow England, Addison-Wesley, 2005, 864 p., ISBN 0-321-20465-4. 
 • Arlow, J., Neustadt, I.: UML a unifikovaný proces vývoje aplikací. Computer Press, 2003, 408 s., ISBN: 80-7226-947-X.

Literatura referenční

 • Larman, C.: Applying UML and Patterns. An Introduction to Oject-Oriented Analysis and Design and Iterative Development. 3rd edition. Prentice Hall PTR, Upper Saddle River, USA, 2006, 703 p., ISBN 0-13-148906-2.
 • Maciaszek, L.A., Liong, B.L.: Practical Software Engineering. A Case Study Approach. Addison-Wesley, Harlow England, 2005, 864 p., ISBN 0-321-20465-4. 
 • Arlow, J., Neustadt, I.: UML a unifikovaný proces vývoje aplikací. Computer Press, 2003, 408 s., ISBN: 80-7226-947-X.
 • Maciaszek, L.A.: Requirement Analysis and System Design, 2 ed. Addison-Wesley, Harlow England, 2005, 504 p., ISBN 0-321-20464-6.

Osnova přednášek

  1. Softwarové projekty, OO vývoj SW.
  2. Modelovací techniky jazyka UML 2.0 -  modelování objektové struktury a případů použití.
  3. Modelovací techniky jazyka UML 2.0 -  modelování interakcí, stavů a aktivit, komponent a nasazení. Další typy diagramů.
  4. Úvod do plánování a sledování projektu, řízení projektu.
  5. Úvod do metodiky Unified process. Fáze zahájení.
  6. Fáze rozpracování, model domény.
  7. Návrh architektury - závislosti a jejich eliminace, vrstvy, architektonické rámce a vzory.
  8. Architektonický vzor Model-View-Controller. Úvod do JEE, SOA.
  9. Návrh tříd - principy GRASP, návrhové vzory.
  10. Programování, návrh řízený testem, refaktorizace.
  11. Modelovací techniky a činnosti v dalších iteracích.
  12. Řešení perzistence, objektově-relační mapování, zajištění bezpečnosti dat.
  13. Přednáška odborníka z praxe.

Osnova ostatní - projekty, práce

  • Neformální specifikace základních požadavků na část informačního systému, která je předmětem řešení projektu.
  • Dokumentace analýzy požadavků a návrhu vybrané části aplikace vytvořená v jazyce UML.

Průběžná kontrola studia

Půlsemestrální písemná zkouška, odevzdání a obhajoba výsledků projektu v předepsaných termínech.

Kontrolovaná výuka

Půlsemestrální písemná zkouška, vypracování projektu. Pro získání bodů ze zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 20 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.

Podmínky zápočtu

Udělení zápočtu je podmíněno odevzdáním výsledků projektu a jejich obhajobou v předepsaných termínech a ziskem minimálně 25 bodů za bodované aktivity v průběhu semestru.
Nahoru