Detail předmětu

Efektivní čtení odborných anglických textů

AEC Ak. rok 2010/2011 zimní semestr 3 kredity

Aktuální akademický rok

Předmět je zaměřen na efektivní čtení a porozumění anglickému odbornému textu s následnou diskusí. Práce s různými typy textů (populárně vědecké, odborné), různé techniky čtení (scanning, skimming, intensive reading), rozšiřování běžné i odborné slovní zásoby. Předmět je vhodný i jako průprava pro zkoušku v PGS i další typy zkoušek konaných mimo VUT.

Garant předmětu

Borecká Marcela, PhDr. (UJAZ FEKT VUT)

Jazyk výuky

český, anglický

Zakončení

zápočet+zkouška (kombinovaná)

Rozsah

26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

60 zkouška, 40 půlsemestrální test

Zajišťuje ústav

Ústav jazyků (UJAZ FEKT VUT)

Cvičící

Borecká Marcela, PhDr. (UJAZ FEKT VUT)

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Students improve their reading skills, comprehension of English texts and they enrich their general and specialized vocabulary.

Cíle předmětu

Zlepšení čtecích dovedností a porozumění anglickému odbornému textu. Seznámení s různými typy textů a čtecích technik.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Jsou požadovány znalosti na úrovni středně pokročilé (tato úroveň odpovídá úspěšnému ukončené předmětu BAN4 v bakalářském studiu).

Literatura studijní

  • E. H. Glendinning: Oxford English for Information Technology, O.U.P.
  • E. H. Glendinning: Study Reading, O.U.P.
  • Autentické materiály z tisku a internetu.
  • BBC English Magazine.

Osnova numerických cvičení

  • 1) Úvod, dotazník, obsahová náplň předmětu.
  • 2) Analýza dotazníku, teorie, techniky čtení.
  • 3) až 12) Scanning, skimming, intenzivní čtení, cvičení rozšiřující slovní zásobu, obsah: odborné texty z oboru IT, elektrotechniky, komunikací, texty obecně technické, ekologické, informace o britském tisku, o technikách čtení pro účely studia a výzkumu. Průběžný test v 7. týdnu výuky.
  • 13) Opakování.

Průběžná kontrola studia

Test v polovině semestru (max. 40 bodů, min. 20 bodů) a závěrečná zkouška (max. 60 bodů, min. 30 bodů).

Kontrolovaná výuka

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Podmínky zápočtu

Účast na výuce, aktivita v průběhu semestru a úspěšné splnění požadavků testu.

Nahoru