Detail předmětu

Akademické jazykové dovednosti se zaměřením na elektroinženýrství a informatiku

AJE Ak. rok 2010/2011 letní semestr 3 kredity

Aktuální akademický rok

Předmět není v tomto roce otevřen
Zavřít
Předmět posiluje akademické kompetence studentů ektroinženýrství a informatiky osvojením si akademicky zaměřených komunikativních receptivních, produktivních a interaktivních činností v jazyce anglickém na úrovni odborné jazykové způsobilosti B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Při výuce jsou procvičovány všechny základní řečové dovednosti: samostatný ústní projev, např. prezentace tématu ze svého oboru či profesní prezentace své osoby; ústní interakce zahrnující tvorbu reakcí různého typu, jako jsou např. pohovor v roli dotazovaného či účast v diskusi k prezentované problematice; čtení s porozuměním adaptovaných odborných textů zaměřených na elektroinženýrství a informatiku; písemné vyjadřování zahrnující tvorbu abstraktu a shrnutí, stylizaci doprovodného dopisu při žádosti o místo, stylizaci profesního strukturovaného životopisu, psaní elektronických dopisů aj. Poslední řečovou dovedností, která je součástí každé vyučovací hodiny, je poslech, u kterého jsou studenti vedeni ke schopnosti porozumět interakcím mezi mluvčími, provádět poznámky na základě slyšeného textu, sledovat s porozuměním hlavní linii prezentace ve svém oboru v živém publiku. Svojí náplní předmět přispívá k lepší zaměstnatelnosti a konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český, anglický

Zakončení

zápočet+zkouška (kombinovaná)

Rozsah

26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

60 zkouška, 40 půlsemestrální test

Zajišťuje ústav

Ústav jazyků (UJAZ FEKT VUT)

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Samostatný ústní projev: Prezentace tématu ze svého oboru, profesní prezentace své osoby. Ústní vyjádření matematické terminologie. Verbalizace grafů, tabulek a trendů.
Ústní interakce: Vyjádření požadavku bližšího objasnění tématu, kontrola správného pochopení řečeného, vyjádření souhlasu/nesouhlasu, stručné vysvětlení stanoviska k aktuálním problémům svého oboru, stručné zdůvodnění svého názoru, účast v diskusi k prezentované problematice. Pohovor v rámci konkurzního řízení.
Poslech s porozuměním: Schopnost porozumět interakcím mezi mluvčími, provádět poznámky na základě slyšeného textu, sledovat s porozuměním hlavní linii prezentace ve svém oboru v živém publiku. Uvědomělé používání strategie poslechu pro pochopení jádra věcí a pro zachycení specifických informací.
Psaní: Tvorba abstraktu a shrnutí, stylizace doprovodného dopisu při žádosti o místo, stylizace profesního strukturovaného životopisu, psaní elektronických dopisů.
Čtení s porozuměním: Práce s adaptovanými odbornými texty zaměřenými na elektroinženýrství a informatiku je spojena především s tvorbou abstraktu a shrnutí.
Gramatická kompetence: Posílení znalostí gramatických kategorií a procesů pro odborný jazyk (trpný rod, jmenné vyjadřování, tvorba složitějších syntaktických útvarů, gramatické prostředky pro dosažení věcnosti stylu).

Cíle předmětu

Rozvoj akademických jazykových dovedností a znalostí zaměřených na elektroinženýrství a informační technologie.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Jsou požadovány znalosti na úrovni středně pokročilé (tato úroveň odpovídá úspěšnému ukončené předmětu BAN4 v bakalářském studiu).

Literatura studijní

 • Sada materiálů pro studenty vytvořená na UJAZ.
 • Paul Emmerson: Email English. MACMILLAN 2007.
 • Roni S. Lebauer: Learn to Listen. Longman 2001.
 • Jeremy Comfort: Effective Presentations. OUP 1995.
 • Eric H. Glendinning: English for Information Technology. OUP 2003.
 • John Allison, Paul Emmerson: The Business Intermediate. MACMILLAN 2007.
 • Acy L. Jackson: Prepare your CV. NTC Learning Works 1997.
 • Santiago Remacha Esteras: Professional English in use-ICT. CUP 2007.
 • Morgan Terry, Judith Wilson: Focus on Academic Skills. Longman 2006.

Osnova numerických cvičení

 1. Ústní prezentace: klíčová slova a vazby pro úvod, hlavní část a ukončení.
 2. Ústní prezentace: obsah, jazyk, řeč těla, vizuální pomůcky, reakce v diskusi. Způsoby práce s novou slovní zásobou.
 3. Seminární dovednosti: vyjádření požadavku bližšího objasnění tématu, kontrola správného pochopení řečeného, vyjádření souhlasu/nesouhlasu, stručné vysvětlení stanoviska k aktuálním problémům svého oboru, stručné zdůvodnění svého názoru.
 4. Ústní vyjádření matematické terminologie. Samostatné profesní prezentace studentů.
 5. Porozumění a verbalizace grafů, tabulek a trendů. Uvědomělé používání strategie poslechu pro pochopení jádra věcí.
 6. Tvorba poznámek na základě poslechu pro jejich pozdější využití. Posílení znalostí gramatických kategorií a procesů pro odborný jazyk (trpný rod, jmenné vyjadřování, tvorba složitějších syntaktických útvarů, gramatické prostředky pro dosažení věcnosti stylu).
 7. Práce s adaptovanými odbornými texty zaměřenými na elektroinženýrství a informatiku. Shrnutí textu.
 8. Tvorba abstraktu. Základní dovednosti při překladech textů z češtiny do angličtiny.
 9. Formální a neformální korespondence. Doprovodný dopis při žádosti o místo. Písemná odpověď na inzerát.
 10. Profesní strukturovaný životopis. Kontakt a výměna informací přes telefon.
 11. Pohovor v rámci konkurzního řízení. Uvědomělé používání strategie poslechu pro zachycení specifických informací.
 12. Psaní elektronických dopisů a vzkazů. Posílení sociokulturních znalostí různých společenství na základě poslechu.
 13. Semestrální test a vyplnění dotazníku hodnotícího předmět.

Průběžná kontrola studia

Zápočet a zkouška.
Zápočet má formu písemného testu hodnoceného maximálně 40 body. Aby student mohl skládat zkoušku, musí získat minimálně 50%, tj. 20 bodů.
Zkouška se skládá z ústní části hodnocené maximálně 20 body, písemné části (práce s neznámým textem) hodnocené maximálně 20 body a poslechu s porozuměním hodnoceném maximálně 20 body. Student musí získat minimálně 50% z každé části, aby mohl úspěšně složit zkoušku.

Kontrolovaná výuka

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Podmínky zápočtu

Zápočet má formu písemného testu hodnoceného maximálně 40 body. Aby student mohl skládat zkoušku, musí získat minimálně 50%, tj. 20 bodů.
Nahoru