Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Datová komunikace

IDAK Ak. rok 2010/2011 letní semestr 6 kreditů

Teorie informace: Popis zdroje informace. Diskrétní sdělovací soustava. Přenos dat: Základní pojetí, data a signály, druhy přenosů, spolehlivost přenosu, kódování analogového a diskrétního signálu. Kódování snižující nadbytečnost: Prefixové kódy, Huffmanův kód, principy komprese dat. Protichybové kódování: Blokové kódy, stromové kódy, systém protichybového zabezpečení. Speciální modulace. Základy šifrování: Kryptografie a kryptoanalýza, kryptografický systém, metody klasické kryptologie. Šifrování veřejným klíčem. Zajištění bezpečnosti sítí. Šifrování v sítích. Kontrola přístupu. Autentizace uživatelů. Teorie hromadné obsluhy. Popis systému hromadné obsluhy: Charakteristiky SHO, Kendallova klasifikace a další charakteristiky SHO.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 13 hod. laboratoře, 13 hod. pc laboratoře

Bodové hodnocení

70 zkouška, 30 laboratoře

Zajišťuje ústav

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Student se seznámí podrobně se systémy přenosu dat a možnostmi realizace datové komunikace v těchto systémech. Probíraná látka je zaměřena především na kódování, jejich druhy a oblasti jejich využití. Rozsah studovaného materiálu je takový, aby student po úspěšném absolvování tohoto předmětu dokázal řešit obvyklé problémy, které se v této oblasti sdělovací techniky vyskytují.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy datové komunikace, prostředky pro její realizaci a podmínkami pro uskutečňování v současných i perspektivních telekomunikačních systémech.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základy elektrotechniky a elektroniky a přenosu elektromagnetických signálů.

Literatura studijní

 • Mac Kay, D.J.C.: Information Theory, Inference and Learning Algorithms, Draft 1.9.7., June 10, 1999.
 • Stallings, W.: Data and Computer Communications, Prentice Hall Internationals Editions, 1994.
 • Němec, K.: Datová komunikace, Skripta pro předmět Datová komunikace. VUTIUM, Brno, 2000.

Literatura referenční

 • Mac Kay, D.J.C.: Information Theory, Inference and Learning Algorithms, Draft 1.9.7., June 10, 1999.
 • Stallings, W.: Data and Computer Communications, Prentice Hall Internationals Editions, 1994.
 • Kolektiv autorů: CCITT Blue Book, Volume VIII, Fascicle VIII.1, Data Communication over The Telphone Network, Geneva, 1989.

Osnova přednášek

 1. Teorie informace. Zdroj informace: Množství informace, entropie, nadbytečnost. Diskrétní sdělovací soustava: Statické a dynamické vlastnosti zdroje, přenosový kanál, příjemce. Kódování: Princip realizace, význam pro přenos, příklady použití.
 2. Přenos dat. Základní pojetí a terminologie: Kmitočet, spektrum, šířka pásma,rychlost přenosu, přenosový výkon. Data a signály, druhy přenosů a jejich příklady. Poškození dat při přenosu: Vnější vlivy, vnitřní vlivy. Spolehlivost přenosu. Přenosová media.
 3. Kódování analogového a diskrétního signálu. Vysvětlení pojmu analogová data a digitální data. Čtyři možné systémy pro přenos dat: Systém digitální data a digitální signály, digitální data a analogové signály, analogová data a digitální signály a analogová data a analogové signály. Oblasti použití a realizace těchto systémů.
 4. Kódování snižující nadbytečnost. ZákladníMetody: Prefixové kódy, Huffmanův kód. Složitější metody: Komprese bitové posloupnosti, jedno a dvouřádkové kódování u systému Telefax.
 5. Protichybové kódování. Způsob modelování rušivých vlivů. Detekce a korekce chyb. Příklad dekódovací tabulky. Princip protichybového kódování. Zabezpečovací schopnost kódu. Třídění protichybových kódů.
 6. Blokové kódy. Způsoby zadávání blokových kódů: Vytvářecí a kontrolní matice, vytvářecí mnohočleny. Zabezpečení dat cyklickým kódem: Model zabezpečovacího procesu, možnosti realizace kodéru a dekodéru. Příklady blokových kódů.
 7. Stromové kódy. Třídění stromových kódů: Stromové kódy, mřížové kódy, konvoluční kódy. Způsoby zadávání konvolučních kódů: Vytvářecí mnohočleny, vytvářecí matice, zabezpečovací schopnosti kódů. Realizace kódovacího a dekódovacího procesu.
 8. Protichybové kódové zabezpečovací systémy (PKZS). Příklad vzniku PKZS. Poloha PKZS v nadřazeném přenosovém systému. Požadavky kladené na PKZS a jejich řešení. Příklady PKZS.
 9. Speciální modulace využívající principů protichybového zabezpečení. Systémy s vicestavovým fázovým klíčováním. Umělé zvyšování nadbytečnosti modulačního systému. Protichybové kódování v systému fázového klíčování.
 10. Skramblovací techniky. Nutnost zajištění rovnoměrného rozložení energie signálu. Základní skrambler. Skramblery s N čítači pro N period. Spektrální vlastnosti výstupního signálu. Skramblery a fázování. Bezpečnost přenosu při skramblování.
 11. Základy šifrování. Princip ochrany dat: Kryptografie a kryptoanalýza, kriptografický systém, šifrovací klíč, pravidla kriptologie. Metody klasické kriptologie. Šifrování veřejným klíčem.
 12. Zajištění bezpečnosti sítí. Bezpečnostní problémy počítačových sítí. Šifrování v sítích. Kontrola přístupu. Autentizace uživatelů. Ohrožení aktivními uzly. Sledování provozu. Datová integrita.
 13. Teorie hromadné obsluhy. Popis systému hromadné obsluhy (SHO): Vlastnosti, struktura, význam jednotlivých částí. Charakteristiky SHO: Kendallova klasifikace SHO, další charakteristiky SHO. Příklady využívání teorie SHO v technické praxi: Propustnost uzlů sdělovacích sítí, projektování systémů údržby.

Průběžná kontrola studia

Průběžná kontrola výuky: Na konci každého laboratorního cvičení nebo cvičení na počítačích kontroluje vyučující zpracování výsledků realizovaného zadání a bodově je ohodnotí. Získané body z laboratorních měření a počítačových cvičení (max. 30 bodů za celý semestr) jsou pak součástí bodového hodnocení u zkoušky a tedy i klasifikace.

Podmínky zápočtu

Podmínkou pro udělení zápočtu je úspěšné absolvování laboratorních měření a počítačových cvičení. Povolena je 20% omluvená neúčast, která se nahradí po domluvě s vyučujícím.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
Nahoru