Detail předmětu

Formální analýza a verifikace

FAV Ak. rok 2010/2011 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Formální analýza a verifikace systémů jako moderní alternativa a/nebo doplněk k simulaci a testování systémů. Vybrané  formalismy pro specifikaci ověřovaných vlastností. Model checking: formální verifikace založená na systematickém zkoumání stavových prostorů ověřovaných systémů. Různé přístupy k redukci stavových prostorů, zejména pak redukce založená na částečném uspořádaní akcí. Metody automatické abstrakce zkoumaných systémů, zejména pak predikátová abstrakce. Moderní metody řešení problémů SAT a SMT a jejich aplikace ve formální analýze a verifikaci. Statická analýza založená na vyhledávání chybových vzorů, analýze toku dat a abstraktní interpretaci. Stručný popis několika vyspělých nástrojů pro formální analýzu a verifikaci: SMV, Spin, Slam, Blast, Java PathFinder, ARMC, FindBugs apod. (dle aktuální situace v oboru). Formální analýza a verifikace systémů pracujících v reálném čase (systémy Uppaal, Kronos, HyTech, TReX apod.).

Garant předmětu

Jazyk výuky

český, anglický

Zakončení

zápočet+zkouška (kombinovaná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

70 zkouška, 30 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti jsou obeznámení s principy a metodami formální analýzy a verifikace a s jejím využitím při návrhu systémů, u nichž je kladen důraz na jejich korektní funkčnost. Studenti znají možnosti a základní způsoby použití počítačových nástrojů, které formální analýzu a verifikaci podporují.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Získané povědomí o významu a možnostech uplatnění formálních metod při vývoji různých typů systémů a o jejich rostoucím nasazení v praxi.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je představit studentům formální analýzu a verifikaci jako moderní a perspektivní metodu automatizovaného ověřování vlastností různých typů systémů, u nichž je kladen důraz na bezchybnou funkci (např. ovladačů a jiných částí operačních systémů, řídících programů, workflow, komunikačních protokolů, částí hardware apod.). Předmět seznamuje studenty jak s teoretickými základy dané oblasti, s počítačovými nástroji na nich založenými, tak i s úspěšnými aplikacemi formální analýzy a verifikace v praxi (Microsoft, Intel, Nasa, Airbus, ...).

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Předpokládají se znalosti diskrétní matematiky, teorie formálních jazyků a algoritmizace na bakalářské úrovni.

Literatura studijní

 • Baier, C., Katoen, J.-P.: Principles of Model Checking. MIT Press, 2008.
 • Nielson, F., Nielson, H.R., Hankin, C.: Principles of Program Analysis, Springer-Verlag, 2005.
 • Edmund, M.C., Grumberg, O., Peled, D.A.: Model Checking. MIT Press, 2000.
 • Aho, A.V., Lam, S., Sethi, R., Ullman, J.D.: Compilers: Principles, Techniques, and Tools. Addison Wesley, 2nd ed., 2006. (Část věnovaná statické analýze.)
 • Bradley, A.R., Manna, Z.: The Calculus of Computation: Decision Procedures with Applications to Verification, Springer, 2007.
 • Valmari, A.: The State Explosion Problem. In Reisig, W., Rozenberg, G.: Lectures on Petri Nets I: Basic Models, volume 1491 of Lecture Notes in Computer Science, pages 429-528. Springer-Verlag, 1998.
 • Chess, B., West,J.: Secure Programming with Static Analysis. Addison-Wesley Professional, 2007.
 • Soubor materiálů prezentovaných na přednáškách a zveřejněných přes WWW.
 • Materiály aktuálně volně dostupné na Internetu, a to zejména články a dokumentace týkající se počítačových nástrojů pro formální analýzu a verifikaci.

Literatura referenční

 • Baier, C., Katoen, J.-P.: Principles of Model Checking. MIT Press, 2008.
 • Nielson, F., Nielson, H.R., Hankin, C.: Principles of Program Analysis, Springer-Verlag, 2005.
 • Edmund, M.C., Grumberg, O., Peled, D.A.: Model Checking. MIT Press, 2000.

Osnova přednášek

 1. Vymezení pojmu "formální analýza a verifikace". Možnosti a přínos formální analýzy a verifikace. Různé přístupy k formální analýze a verifikaci: model checking, statická analýza, dokazování teorémů.
 2. Stavový prostor, cesty stavovým prostorem, abstrakce stavů a přechodů. Prokládání a paralelismus. Lineární a větvící se logický čas. Bezpečnost, živost a spravedlivost.
 3. Temporální logiky CTL a CTL*, model checking systémů s vlastnostmi specifikovanými v těchto logikách s využitím explicitně reprezentovaných stavových prostorů.
 4. Binární rozhodovací diagramy pro úspornou symbolickou reprezentaci stavových prostorů a jejich implementace.
 5. Svazy, pevné body, Knaster-Tarského věta jako teoretický základ pro symbolický model checking. Symbolický model checking pro CTL a CTL*.
 6. Temporální logika LTL, korespondence mezi Büchi automaty a formulemi LTL, model checking systémů s vlastnostmi specifikovanými v LTL s využitím Büchiho automatů.
 7. Redukce stavových prostorů na základě částečného uspořádaní akcí prováděných systémem. Přehled dalších přístupů k redukci stavových prostorů (symetrie, kompozitní verifikace apod.).
 8. Metody automatizované abstrakce systémů, predikátová abstrakce, postupné zjemňování abstrakce na základě vylučování chybných protipříkladů, Craigova interpolace.
 9. Rozhodovací procedury a moderní metody řešení problémů SAT a SMT a jejich využití ve formální verifikaci (např. v rámci predikátové abstrakce).
 10. Klasické analýzy toku dat (živé proměnné, dostupné výrazy apod.) i některé vybrané pokročilé analýzy toku dat (např. některé analýzy ukazatelů), jejich popis pomocí tokových rovnic, metody iterativního řešení těchto rovnic.
 11. Zmínka o abstraktní interpretaci a jejím využití pro definici statických analýz.
 12. Statická analýza založená na vyhledávání chybových vzorů.
 13. Systémy pracující v reálném čase a jejich formální verifikace, zejména s využitím časovaných automatů a symbolických metod založených na regionech či zónách.

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Projekt zahrnující nainstalování zvoleného nástroje pro automatickou verifikaci na formálním základě (Spin, Blast, ARMC, SMV, JPF, FindBugs, Invader, Uppaal aj.), experimenty s tímto nástrojem a sepsání eseje krátce popisující princip činnosti zvoleného nástroje (10b.) a provedené experimenty (10b. za experimenty na stávajících případových studiích, 10b. za nové případové studie).

Průběžná kontrola studia

 • Jeden opravovaný projekt za 30 bodů.
 • Závěrečná zkouška za 70 bodů.
 • Podmínka zápočtu: min. 15 bodů získaných v průběhu semestru.
 • Hranice pro úspěšnou zkoušku podle pravidel ECTS: 50 bodů.

Podmínky zápočtu

Získání alespoň 50% možného bodového zisku z projektu.
Nahoru