Detail předmětu

Němčina: začátečníci - Grundkurs 2/2

JN1 Ak. rok 2010/2011 letní semestr 3 kredity

Aktuální akademický rok

Cílovou skupinou předmětu jsou studenti-začátečníci. Předmět zahrnuje úvod do studia jazyka s důrazem na poslech a gramatiku. Výuka je směrována na rychlé a přímé osvojení komunikativních návyků v každodenních situacích.

Garant předmětu

Baumgartner Ladislav, Mgr. (UJAZ FEKT VUT)

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (kombinovaná)

Rozsah

26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

100 zkouška

Zajišťuje ústav

Ústav jazyků (UJAZ FEKT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Obecné porozumění standardního jazyka na základě četby i poslechu. Dovednost adekvátně reagovat na vzniklé situace. Umět krátce informovat, zeptat se, požádat o informaci, umět přikázat nebo zakázat.

Cíle předmětu

Příprava orientovaná na obecnou němčinu. Cílem je zvládnout fonetiku a základy mluvnice.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Získání zápočtu v předmětu JN1/1.

Literatura studijní

 • Apelt, H.P., Apelt, M.: Plus deutsch 1, Hueber Fraus Plzeň 2000
 • Zavřelová, D.: Technické minimum, UJAZ FEI VUT Brno
 • Justová, H.: Wir uben deutsche Grammatik, Fragment
 • Steevens, J.P., Victoor, A.: Was ist das? Modernes deutsches Bildworterbuch, Art press Bratislava 1990

Literatura referenční

 • Apelt, H.P., Apelt, M.: Plus deutsch 1, Hueber Fraus, Plzeň 2000
 • Zavřelová, D.: Technické minimum, UJAZ FEI VUT Brno

Osnova numerických cvičení

 1. Země, povolání, studijní obory, zájmena tázací a osobní
 2. Otázky k osobám, jména, pravid. slovesa, přít. čas slovesa HABEN
 3. Povolání, sloveso SEIN, slovosled vět oznamovacích a tázacích
 4. Země a města, abeceda, zápor
 5. Získání informací, člen určitý a neurčitý, zájmeno KEIN v 1.p. č.j., zájmena přivlastňovací
 6. Rodina a příbuzenstvo, 1. a 4.p. č.j. u neurč. členu koncovky příd. jmen po členu neurčitém (1.p. č.j.)
 7. Zařízení pokoje, 4.p. č.j.: člen určitý, neurčitý, kein, přivlast. zájmena...., zájmena osobní ve 3. a 4. p
 8. Pěší zóna, nákupy, číslo množné, označení míry, množství a cen
 9. Dům a byt, čas minulý - préteritum-pravid. sloves a SEIN, HABEN
 10. Jídlo a pití, möchte, wäre, hätte
 11. V restauraci, spojky souřadící
 12. Dopravní prostředky, nepravidelná slovesa
 13. Cestování vlakem, určování času, způsob rozkazovací
 14. Dovolená a cestování, welch-, sloveso WISSEN
 15. Ubytování, hotel, věta vedlejší - nepřímá otázka
 16. Čas, víkend, volný čas, čas minulý -perfektum
 17. Země, jazyky, skloňování přídav. jména po členu neurčitém
 18. Ovoce, zelenina, sloveso mögen, skloňování příd. jména bez členu
 19. Město, vesnice, zájmena ukazovací
 20. Pracovní den, slovesa s odlučitenou a neodlučitelnou předponou
 21. Příprava na cestu, vedlejší věty se spojkami ob, dass, wenn
 22. Příkazy a zákazy, způsobová slovesa
 23. Zaměstnání, sloveso WERDEN, způsobová slovesa v préteritu
 24. Práce v domácnosti a v kanceláři, čas minulý - perfektum, zájmena neurčitá
 25. Dopravní nehoda, příčestí minulé nepravid. sloves, příčestí minulé ve funkci přídavného jména
 26. Na dovolené, použití min. časů - préterita a perfekta

Průběžná kontrola studia

 • aktivní přístup ve výuce
 • 75% účast ve výuce
 • průběžné testy z jednotlivých celků

Podmínky zápočtu

 • učivo probrané v průběhu semestru
 • úspěšné napsání semestrálního testu (min. 50 bodů)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
Nahoru